English to Zulu Common Phrases and Sentences

To learn Zulu language, Phrases and Sentences are one of the important sections. Here is the list of English sentence to Zulu sentence translations. Here you can easily learn daily use common sentences in Zulu. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way.

Sentences and Phrases in Zulu

Read also:  A-Z Dictionary  |  Vocabulary  |  Quiz

Daily use Zulu Sentences and Phrases

The below table gives the daily use common Sentences and Phrases in Zulu language.

Sentences and Phrases

English

Zulu

Hi

Sawubona

Hello

Sawubona

Welcome

Uyemukelwa

Thanks

Ngiyabonga

Good

Kuhle

Enjoy

Jabulela

Fine

Kuhle

Congratulations

Halala

What is your name

Ubani igama lakho

How are you

Unjani

I am fine

ngiyaphila

How about you

Kuthiwani ngawe

How about your family

Uthini ngomndeni wakho

How is your family

Unjani umkhaya wakho

How to Say

Indlela Yokusho

Good morning

Sawubona

Good afternoon

Sawubona

Good evening

Sawubona

Good night

Ulale kahle

Happy birthday

Usuku olumnandi lokuzalwa

Happy Christmas

Ukhisimusi omnandi

Happy new year

Jabulela unyaka omusha

Happy valentine’s day

Usuku oluhle lwe-Valentines

I know

ngiyazi

Good bye

Hamba kahle

Good idea

Umbono omuhle

Good luck

Ngikufisela inhlanhla

Good to see you

Kuhle ukukubona

Are you free

Ingabe ukhululekile

No problem

Ayikho inkinga

Get well soon

Uphole ngokushesha

Very good

Kuhle kakhulu

Well done

Wenze kahle

What’s up

Kwenzenjani

I can’t hear you

Angikuzwa

I can’t stop

Angikwazi ukuyeka

I can’t stop thinking

Angikwazi ukuyeka ukucabanga

I don’t like it

Angiyithandi

I have no idea

Anginalwazi

I know everything

Ngazi konke

I know something

Kukhona engikwaziyo

Thank you

Ngiyabonga

Thank you sir

Ngiyabonga Mnumzane

Thank you so much

Ngibonga kakhulu

Thank you very much

ngibona kakhulu

Thanks a million

Ngibonga isigidi

Thanks for everything

Ngiyabonga ngakho konke

See you

Ngizokubona

See you later

Ngizokubona ngemva kwesikhathi

See you next week

Sizobonana ngesonto elizayo

See you next year

Sobonana ngonyaka ozayo

See you soon

Sizobonana maduze

See you tomorrow

Ngizokubona kusasa

Sweet dreams

Lala kamnandi

I hate you

ngiyakuzonda

I love you

Ngiyakuthanda

I love you so much

Ngikuthanda kakhulu

I love you very much

Ngikuthanda kakhulu

I’m in love

Ngisemathandweni

I’m in love with you

Ngiyakuthanda

I missed you so much

Ngikukhumbule kakhulu

I’m crazy about you

Ngiyazifela ngawe

I’m sorry

Ngiyaxolisa

I’m so sorry

Ngiyaxolisa

I’m yours

Ngingowakho

I’m crazy with you

Ngihlanya ngawe

Nice to meet you

Ngijabulela ukukwazi

Do you have any idea

Ngabe unawo umqondo

It’s very cheap

Kushibhile kakhulu

Just a moment

Umzuzwana nje

Let me think about it

Ake ngicabange ngakho

Not necessarily

Akunjalo ngempela

That’s a good deal

Yisivumelwano esihle leso

That’s terrible

Kubi lokho

That’s too bad

Kubi kakhulu lokho

That’s too much

Lokho kukhulu kakhulu

This is very difficult

Lokhu kunzima kakhulu

This is very important

Lokhu kubaluleke kakhulu

Where are you from

Uphuma kuphi

You’re beautiful

Umuhle

You’re nice

Umuhle

You’re very nice

Ungumuntu okahle kakhulu

You’re very smart

Uhlakaniphe kakhulu

I really appreciate it

Ngiyakwazisa kakhulu

I don’t speak very well

Angikhulumi kahle

Take care

Uzinakekele

I miss you

ngikukhumbulile

I really miss you

ngikukhumbule ngempela

I really miss you so much

Ngikukhumbule kakhulu

Sentences and Phrases in other languages:

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply