There sentences in Zulu and English


‘There’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of There sentences and play There sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


There sentences in Zulu

There sentences in Zulu and English


The list of 'There' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

There are a lot of problems we cant avoid ziningi izinkinga esingeke sizigweme
There are many fish in this lake kunezinhlanzi eziningi kuleli chibi
There are many problems to solve ziningi izinkinga okumele zixazululwe
There are many rats on the ship kunamagundane amaningi emkhunjini
There are some books on the desk kukhona izincwadi phezu kwedeski
There is a cat under the bed kukhona ikati ngaphansi kombhede
There is a hole in his sock kunembobo esokisini lakhe
There is a lot of money kunemali eningi
There is a very old temple in the town kunethempeli elidala kakhulu edolobheni
There is an exception to every rule kukhona okuhlukile kuyo yonke imithetho
There is an apple on the table kukhona ihhabhula phezu kwetafula
There is little hope of success lincane ithemba lempumelelo
There is no doubt akukho ukungabaza
There is no hope of his recovery alikho ithemba lokuthi uzolulama
There is no need for him to work asikho isidingo sokuthi asebenze
There are a lot of problems we cant avoid ziningi izinkinga esingeke sizigweme
There are many fish in this lake kunezinhlanzi eziningi kuleli chibi
There are many problems to solve ziningi izinkinga okumele zixazululwe
There are many rats on the ship kunamagundane amaningi emkhunjini
There are some books on the desk kukhona izincwadi phezu kwedeski
There is a cat under the bed kukhona ikati ngaphansi kombhede
There is a hole in his sock kunembobo esokisini lakhe
There is a lot of money kunemali eningi
There is a very old temple in the town kunethempeli elidala kakhulu edolobheni
There is an exception to every rule kukhona okuhlukile kuyo yonke imithetho
There is an apple on the table kukhona ihhabhula phezu kwetafula
There is little hope of success lincane ithemba lempumelelo
There is no doubt akukho ukungabaza
There is no hope of his recovery alikho ithemba lokuthi uzolulama
There is no need for him to work asikho isidingo sokuthi asebenze
There is no need for us to hurry asikho isidingo sokuthi siphuthume
There is nothing wrong with him akukho okubi ngaye
There isnt anyone in the room akukho muntu ekamelweni
There no hot water amanzi ashisayo awekho
There was a lot of snow last year bekuneqhwa eliningi ngonyaka odlule
There was a sudden change in the weather kwaba nokushintsha kwesimo sezulu kungazelelwe
There was an accident at the intersection kube nengozi ezimpambanweni zomgwaqo
There was no bathroom lalingekho igumbi lokugezela
There was nobody in the garden kwakungekho muntu engadini
There was nobody there kwakungekho muntu lapho
There were a lot of empty seats kwakunezihlalo eziningi ezingenamuntu
There were many rotten apples in the basket kwakunamahhabhula amaningi abolile kubhasikidi
There were five murders this month kube nezigameko zokubulala ezinhlanu kule nyanga
‘There’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz