I sentences in Zulu and English


‘I’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of I sentences and play I sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


I sentences in Zulu

I sentences in Zulu and English


The list of 'I' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

I accepted her invitation ngasamukela isimemo sakhe
I agree Ngiyavuma
I agree with you Ngivumelana nawe
I admire his talent ngiyalithanda ikhono lakhe
I agree with your opinion ngiyavumelana nombono wakho
I am a student Ngingumfundi
I am going to study ngizofunda
I am interested in swimming ngithanda ukubhukuda
I am just going for a walk ngiyahamba nje
I am feeling tired today ngizizwa ngikhathele namuhla
I am glad to be with you ngiyajabula ukuba nawe
I am not a teacher angisiye uthisha
I am sorry Ngiyaxolisa
I am talking with my mother ngikhuluma nomama
I am thinking about my children ngicabanga ngabantwana bami
I accepted her invitation ngasamukela isimemo sakhe
I agree Ngiyavuma
I agree with you Ngivumelana nawe
I admire his talent ngiyalithanda ikhono lakhe
I agree with your opinion ngiyavumelana nombono wakho
I am a student Ngingumfundi
I am going to study ngizofunda
I am interested in swimming ngithanda ukubhukuda
I am just going for a walk ngiyahamba nje
I am feeling tired today ngizizwa ngikhathele namuhla
I am glad to be with you ngiyajabula ukuba nawe
I am not a teacher angisiye uthisha
I am sorry Ngiyaxolisa
I am talking with my mother ngikhuluma nomama
I am thinking about my children ngicabanga ngabantwana bami
I am very pleased to meet you ngijabule kakhulu ukukwazi
I apologize if I hurt your feelings ngicela uxolo uma ngikuzwise ubuhlungu
I arrived there too early ngifike kusesekuseni kakhulu
I believe you ngiyakukholwa
I bought it last week ngiyithenge ngesonto eledlule
I can do this job ngingawenza lomsebenzi
I can run faster ngingagijima ngokushesha
I can sing well ngiyakwazi ukucula kahle
I can speak English ngiyakwazi ukukhuluma isingisi
I can swim ngiyakwazi ukubhukuda
I can’t believe it angikukholwa
I cant come angikwazi ukuza
I cant follow you angikwazi ukukulandela
I cant agree with you angikwazi ukuvumelana nawe
I cant remember his name angisakhumbuli igama lakhe
I cant hear you angikuzwa
I cant see anything angiboni lutho
I didnt like it angizange ngikuthande
I disagree with you angivumelani nawe
I do not understand Angiqondi
I don’t know angazi
I dont have any money anginamali
I dont like the color angiwuthandi umbala
I had a good idea ngibe nombono omuhle
I like it very much ngiyithanda kakhulu
I need more time ngidinga isikhathi esengeziwe
I want to sleep ngifuna ukulala
I wish you good luck ngikufisela inhlanhla
‘I’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz