My sentences in Zulu

‘My’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of ‘My’ sentences and also play quiz in Zulu sentences contains ‘My’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

my sentences in Zulu

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'My' sentences in Zulu and English

The list of ‘My’ sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu sentence translations.

My eyes are soreamehlo ami abuhlungu
My eyes are tiredamehlo ami akhathele
My eyes are wateringamehlo ami agcwele izinyembezi
My family is not very largeumndeni wami awumkhulu kakhulu
My father does not eat much fruitubaba akadli izithelo eziningi
My father has never been sick in his lifeubaba akakaze agule empilweni yakhe
My father is outubaba uphumile
My father is suffering from coldubaba uphethwe amakhaza
My father is tallubaba mude
My mother was a farmerumama wami wayengumlimi
My hair has grown too longizinwele zami sezikhule kakhulu
My headache has goneikhanda lami liphelile
My mother can’t comeumama akakwazi ukuza
My mother died when I was a kidumama washona ngisemncane
My mother gets up earlyumama uvuka ekuseni

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

My mother is always at homeumama uhlezi esekhaya
My sister has a jobusisi wami unomsebenzi
My sister can swim very fastudadewethu uyakwazi ukubhukuda ngokushesha okukhulu
My sister is famoususisi wami udumile
My wife is a doctorumkami ungudokotela
My son is now as tall as I amindodana yami isinde njengami
My son is small for his ageIndodana yami incane ngokweminyaka yayo
My stomach is fullisisu sami sigcwele
My strength is all goneamandla ami aphelile
My pulse is slowukushaya kwenhliziyo yami kuhamba kancane
My pleasurekubonga mina
My house is only a mile from hereindlu yami iqhele ngekhilomitha ukusuka lapha
My grandmother lives by herselfugogo uhlala yedwa
My house is a long way from hereindlu yami ikude ukusuka lapha
My father is in his roomubaba usegumbini lakhe
Sentences Quiz

Play and learn Zulu sentences and share results with your friends!
Click here...

‘My’ sentences in other languages (40+)

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply