My sentences in Zulu and English


‘My’ sentences in Zulu with English pronunciation. Here you learn English to Zulu translation of My sentences and play My sentences quiz in Zulu language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Zulu sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Zulu language in an easy way. To learn Zulu language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


My sentences in Zulu

My sentences in Zulu and English


The list of 'My' sentences in Zulu language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Zulu translations.

My eyes are sore amehlo ami abuhlungu
My eyes are tired amehlo ami akhathele
My eyes are watering amehlo ami agcwele izinyembezi
My family is not very large umndeni wami awumkhulu kakhulu
My father does not eat much fruit ubaba akadli izithelo eziningi
My father has never been sick in his life ubaba akakaze agule empilweni yakhe
My father is out ubaba uphumile
My father is suffering from cold ubaba uphethwe amakhaza
My father is tall ubaba mude
My mother was a farmer umama wami wayengumlimi
My hair has grown too long izinwele zami sezikhule kakhulu
My headache has gone ikhanda lami liphelile
My mother cant come umama akakwazi ukuza
My mother died when I was a kid umama washona ngisemncane
My mother gets up early umama uvuka ekuseni
My eyes are sore amehlo ami abuhlungu
My eyes are tired amehlo ami akhathele
My eyes are watering amehlo ami agcwele izinyembezi
My family is not very large umndeni wami awumkhulu kakhulu
My father does not eat much fruit ubaba akadli izithelo eziningi
My father has never been sick in his life ubaba akakaze agule empilweni yakhe
My father is out ubaba uphumile
My father is suffering from cold ubaba uphethwe amakhaza
My father is tall ubaba mude
My mother was a farmer umama wami wayengumlimi
My hair has grown too long izinwele zami sezikhule kakhulu
My headache has gone ikhanda lami liphelile
My mother cant come umama akakwazi ukuza
My mother died when I was a kid umama washona ngisemncane
My mother gets up early umama uvuka ekuseni
My mother is always at home umama uhlezi esekhaya
My sister has a job usisi wami unomsebenzi
My sister can swim very fast udadewethu uyakwazi ukubhukuda ngokushesha okukhulu
My sister is famous usisi wami udumile
My wife is a doctor umkami ungudokotela
My son is now as tall as I am indodana yami isinde njengami
My son is small for his age Indodana yami incane ngokweminyaka yayo
My stomach is full isisu sami sigcwele
My strength is all gone amandla ami aphelile
My pulse is slow ukushaya kwenhliziyo yami kuhamba kancane
My pleasure kubonga mina
My house is only a mile from here indlu yami iqhele ngekhilomitha ukusuka lapha
My grandmother lives by herself ugogo uhlala yedwa
My house is a long way from here indlu yami ikude ukusuka lapha
My father is in his room ubaba usegumbini lakhe


‘My’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz