Ology vocabulary words in Armenian and English

To learn Armenian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Armenian words that we can used in daily life. Ology are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Ology names/vocabulary in Armenian, this place will help you to learn all Ology vocabulary in Armenian language. Ology vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Ology vocabulary in English to Armenian and play Armenian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Armenian language, then 1000 most common Armenian words will helps to learn Armenian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Ology in Armenian.

Read also:   A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Ology vocabulary words in Armenian and English

Here is the list of Ology vocabulary words in Armenian language, this will help to improve your language.

EnglishArmenian
Acarologyտիզերի ուսումնասիրություն tizeri usumnasirut’yun
Aerologyմթնոլորտի ուսումնասիրություն mt’nolorti usumnasirut’yun
Aetiologyհիվանդության ուսումնասիրություն hivandut’yan usumnasirut’yun
Agrobiologyբույսերի սնուցման ուսումնասիրություն buyseri snuts’man usumnasirut’yun
Agrostologyխոտերի ուսումնասիրություն khoteri usumnasirut’yun
Algologyջրիմուռների ուսումնասիրություն jrimurrneri usumnasirut’yun
Allergologyալերգիայի ուսումնասիրություն alergiayi usumnasirut’yun
Andrologyտղամարդկանց առողջության ուսումնասիրություն tghamardkants’ arroghjut’yan usumnasirut’yun
Anesthesiologyանզգայացման ուսումնասիրություն anzgayats’man usumnasirut’yun
Angelologyհրեշտակների ուսումնասիրություն hreshtakneri usumnasirut’yun
Anthropologyմարդկանց ուսումնասիրություն mardkants’ usumnasirut’yun
Apiologyմեղուների ուսումնասիրություն meghuneri usumnasirut’yun
Arachnologyսարդերի ուսումնասիրություն sarderi usumnasirut’yun
AreologyՄարսի ուսումնասիրություն Marsi usumnasirut’yun
Astacologyխեցգետնի ուսումնասիրություն khets’getni usumnasirut’yun
Astrobiologyկյանքի ծագման ուսումնասիրություն kyank’i tsagman usumnasirut’yun
Astrogeologyերկրաբանության ուսումնասիրություն yerkrabanut’yan usumnasirut’yun
Audiologyլսողության ուսումնասիրություն lsoghut’yan usumnasirut’yun
Autecologyէկոլոգիայի ուսումնասիրություն ekologiayi usumnasirut’yun
Auxologyմարդու աճի ուսումնասիրություն mardu achi usumnasirut’yun
Bacteriologyբակտերիաների ուսումնասիրություն bakterianeri usumnasirut’yun
Beierlologyհետախույզների ուսումնասիրություն hetakhuyzneri usumnasirut’yun
Bibliologyգրքերի ուսումնասիրություն grk’eri usumnasirut’yun
Biologyկյանքի ուսումնասիրություն kyank’i usumnasirut’yun
Biometeorologyմթնոլորտային պայմանների ուսումնասիրություն mt’nolortayin paymanneri usumnasirut’yun

Read also:  Learn Vegetables names in Armenian

Cardiologyսրտի ուսումնասիրություն srti usumnasirut’yun
Characterologyբնավորության ուսումնասիրություն bnavorut’yan usumnasirut’yun
Chavezologyսատանայապաշտների ուսումնասիրություն satanayapashtneri usumnasirut’yun
Chronologyժամանակի կարգի ուսումնասիրություն zhamanaki kargi usumnasirut’yun
Climatologyկլիմայի ուսումնասիրություն klimayi usumnasirut’yun
Coleopterologyբզեզների ուսումնասիրություն bzezneri usumnasirut’yun
Coniologyմթնոլորտում փոշու ուսումնասիրություն mt’nolortum p’voshu usumnasirut’yun
Conchologyխեցիների ուսումնասիրություն khets’ineri usumnasirut’yun
Cosmetologyկոսմետիկայի ուսումնասիրություն kosmetikayi usumnasirut’yun
Craniologyգանգի ուսումնասիրություն gangi usumnasirut’yun
Criminologyհանցագործության ուսումնասիրություն hants’agortsut’yan usumnasirut’yun
Cynologyշների ուսումնասիրություն shneri usumnasirut’yun
Cytomorphologyբջիջների կառուցվածքի ուսումնասիրություն bjijneri karruts’vatsk’i usumnasirut’yun
Cytologyբջիջների ուսումնասիրություն bjijneri usumnasirut’yun
Demonologyդևերի ուսումնասիրություն deveri usumnasirut’yun
Dendrochronologyծառերի տարիքի ուսումնասիրություն tsarreri tarik’i usumnasirut’yun
Dendrologyծառերի ուսումնասիրություն tsarreri usumnasirut’yun
Deontologyպարտականությունների ուսումնասիրություն partakanut’yunneri usumnasirut’yun
Desmologyկապանների ուսումնասիրություն kapanneri usumnasirut’yun
Dialectologyբարբառների ուսումնասիրություն barbarrneri usumnasirut’yun
Dipterologyճանճերի ուսումնասիրություն chancheri usumnasirut’yun
Dudologyտղամարդկանց ուսումնասիրություն tghamardkants’ usumnasirut’yun
Ecclesiologyեկեղեցական ճարտարապետության ուսումնասիրություն yekeghets’akan chartarapetut’yan usumnasirut’yun
EgyptologyՀին եգիպտացիների ուսումնասիրությունը Hin yegiptats’ineri usumnasirut’yuny
Embryologyսաղմերի ուսումնասիրություն saghmeri usumnasirut’yun

Read also:  Learn Body parts names in Armenian

EnigmatologyՓազլների ուսումնասիրություն P’azlneri usumnasirut’yun
Enologyգինու ուսումնասիրություն ginu usumnasirut’yun
Entomologyմիջատների ուսումնասիրություն mijatneri usumnasirut’yun
Enzymologyֆերմենտների ուսումնասիրություն fermentneri usumnasirut’yun
Epidemiologyհիվանդությունների տարածման ուսումնասիրություն hivandut’yunneri taratsman usumnasirut’yun
Epistemologyգիտելիքի ուսումնասիրություն gitelik’i usumnasirut’yun
Ethnologyռասայի ուսումնասիրություն rrasayi usumnasirut’yun
Ethnomusicologyերաժշտության ուսումնասիրություն yerazhshtut’yan usumnasirut’yun
Ethologyկենդանիների վարքագծի ուսումնասիրություն kendanineri vark’agtsi usumnasirut’yun
Felinologyկատուների ուսումնասիրություն katuneri usumnasirut’yun
Fetologyպտղի ուսումնասիրություն ptghi usumnasirut’yun
Formicologyմրջյունների ուսումնասիրություն mrjyunneri usumnasirut’yun
Fulminologyկայծակի ուսումնասիրություն kaytsaki usumnasirut’yun
Futurologyապագայի ուսումնասիրություն apagayi usumnasirut’yun
Garbologyաղբի ուսումնասիրություն aghbi usumnasirut’yun
Geochronologyերկրագնդի տարիքի ուսումնասիրություն yerkragndi tarik’i usumnasirut’yun
Geologyերկրագնդի ուսումնասիրություն yerkragndi usumnasirut’yun
Gerontologyծերության ուսումնասիրություն tserut’yan usumnasirut’yun
Glaciologyսառցադաշտերի ուսումնասիրություն sarrts’adashteri usumnasirut’yun
Grammatologyգրային համակարգերի ուսումնասիրություն grayin hamakargeri usumnasirut’yun
Hematologyարյան ուսումնասիրություն aryan usumnasirut’yun
Heliologyարևի ուսումնասիրություն arevi usumnasirut’yun
Helioseismologyարևի թրթռումների ուսումնասիրություն arevi t’rt’rrumneri usumnasirut’yun
Hepatologyլյարդի ուսումնասիրություն lyardi usumnasirut’yun
Herpetologyսողունների ուսումնասիրություն soghunneri usumnasirut’yun

Read also:  Learn Color names in Armenian

Heteroptologyվրիպակների ուսումնասիրություն vripakneri usumnasirut’yun
Hierographologyսուրբ տեքստերի ուսումնասիրություն surb tek’steri usumnasirut’yun
Hippologyձիերի ուսումնասիրություն dziyeri usumnasirut’yun
Histologyկենդանի հյուսվածքների ուսումնասիրություն kendani hyusvatsk’neri usumnasirut’yun
Hydrogeologyստորգետնյա ջրերի ուսումնասիրություն storgetnya jreri usumnasirut’yun
Hydrologyջրի ուսումնասիրություն jri usumnasirut’yun
Hypnologyքնի ուսումնասիրություն k’ni usumnasirut’yun
Ichthyologyձկների ուսումնասիրություն dzkneri usumnasirut’yun
Immunologyիմունային համակարգի ուսումնասիրություն imunayin hamakargi usumnasirut’yun
Islamologyիսլամի ուսումնասիրություն islami usumnasirut’yun
Japanologyճապոնացիների ուսումնասիրություն chaponats’ineri usumnasirut’yun
Kymatologyալիքների ուսումնասիրություն alik’neri usumnasirut’yun
Lepidopterologyթիթեռների ուսումնասիրություն t’it’errneri usumnasirut’yun
Lithologyժայռերի ուսումնասիրություն zhayrreri usumnasirut’yun
Ludologyխաղերի ուսումնասիրություն khagheri usumnasirut’yun
Mammalogyկաթնասունների ուսումնասիրություն kat’nasunneri usumnasirut’yun
Meteorologyեղանակի ուսումնասիրություն yeghanaki usumnasirut’yun
Methodologyմեթոդների ուսումնասիրություն met’vodneri usumnasirut’yun
Metrologyչափումների ուսումնասիրություն ch’ap’umneri usumnasirut’yun
Microbiologyմիկրոօրգանիզմների ուսումնասիրություն mikroorganizmneri usumnasirut’yun
Mineralogyօգտակար հանածոների ուսումնասիրություն ogtakar hanatsoneri usumnasirut’yun
Molinologyհողմաղացների ուսումնասիրություն hoghmaghats’neri usumnasirut’yun
Museologyթանգարանի ուսումնասիրություն t’angarani usumnasirut’yun
Musicologyերաժշտության ուսումնասիրություն yerazhshtut’yan usumnasirut’yun
Mycologyսնկերի ուսումնասիրություն snkeri usumnasirut’yun

Read also:  Learn Season names in Armenian

Myologyմկանների ուսումնասիրություն mkanneri usumnasirut’yun
Myrmecologyմրջյունների ուսումնասիրություն mrjyunneri usumnasirut’yun
Mythologyառասպելների ուսումնասիրություն arraspelneri usumnasirut’yun
Nanotribologyշփման ուսումնասիրություն shp’man usumnasirut’yun
Nephologyամպերի ուսումնասիրություն amperi usumnasirut’yun
Nephrologyերիկամի ուսումնասիրություն yerikami usumnasirut’yun
Neurologyնյարդերի ուսումնասիրություն nyarderi usumnasirut’yun
Nosologyհիվանդության դասակարգման ուսումնասիրություն hivandut’yan dasakargman usumnasirut’yun
Numerologyթվերի ուսումնասիրություն t’veri usumnasirut’yun
Nutriologyսնուցման ուսումնասիրություն snuts’man usumnasirut’yun
Oceanologyօվկիանոսների ուսումնասիրություն ovkianosneri usumnasirut’yun
Oenologyգինու ուսումնասիրություն ginu usumnasirut’yun
Omnologyամեն ինչի ուսումնասիրություն amen inch’i usumnasirut’yun
Oncologyքաղցկեղի ուսումնասիրություն k’aghts’keghi usumnasirut’yun
Oneirologyերազների ուսումնասիրություն yerazneri usumnasirut’yun
Ontologyգոյության ուսումնասիրություն goyut’yan usumnasirut’yun
Oologyձվերի ուսումնասիրություն dzveri usumnasirut’yun
Ophthalmologyաչքերի ուսումնասիրություն ach’k’eri usumnasirut’yun
Organologyերաժշտական գործիքների ուսումնասիրություն yerazhshtakan ​​gortsik’neri usumnasirut’yun
Ornithologyթռչունների ուսումնասիրություն t’rrch’unneri usumnasirut’yun
Orologyլեռների ուսումնասիրություն lerrneri usumnasirut’yun
Orthopterologyմորեխների ուսումնասիրություն morekhneri usumnasirut’yun
Osteologyոսկորների ուսումնասիրություն voskorneri usumnasirut’yun
Otolaryngologyականջի և կոկորդի ուսումնասիրություն akanji yev kokordi usumnasirut’yun
Otologyականջի ուսումնասիրություն akanji usumnasirut’yun

Read also:  Play Music instrument quiz in English

Otorhinolaryngologyականջի ուսումնասիրություն akanji usumnasirut’yun
Paleoanthropologyնախապատմական մարդկանց ուսումնասիրություն nakhapatmakan mardkants’ usumnasirut’yun
Paleobiologyնախապատմական կյանքի ուսումնասիրություն nakhapatmakan kyank’i usumnasirut’yun
Paleoclimatologyնախապատմական կլիմայի ուսումնասիրություն nakhapatmakan klimayi usumnasirut’yun
Paleoecologyնախապատմական միջավայրերի ուսումնասիրություն nakhapatmakan mijavayreri usumnasirut’yun
Palynologypollen-ի ուսումնասիրություն pollen-i usumnasirut’yun
Parasitologyմակաբույծների ուսումնասիրություն makabuytsneri usumnasirut’yun
Pathologyհիվանդության ուսումնասիրություն hivandut’yan usumnasirut’yun
Pedologyերեխաների զարգացման ուսումնասիրություն yerekhaneri zargats’man usumnasirut’yun
Petrologyժայռերի ուսումնասիրություն zhayrreri usumnasirut’yun
Pharmacologyդեղերի ուսումնասիրություն degheri usumnasirut’yun
Phonologyվոկալ հնչյունների ուսումնասիրություն vokal hnch’yunneri usumnasirut’yun
Phycologyջրիմուռների ուսումնասիրություն jrimurrneri usumnasirut’yun
Phytopathologyբույսերի հիվանդությունների ուսումնասիրություն buyseri hivandut’yunneri usumnasirut’yun
Pomologyաճող մրգերի ուսումնասիրություն achogh mrgeri usumnasirut’yun
Posologyդեղամիջոցի չափաբաժնի ուսումնասիրություն deghamijots’i ch’ap’abazhni usumnasirut’yun
Primatologyպրիմատների ուսումնասիրություն primatneri usumnasirut’yun
Radiologyճառագայթների ուսումնասիրություն charragayt’neri usumnasirut’yun
Rheologyհոսքի ուսումնասիրություն hosk’i usumnasirut’yun
Rhinologyքթի ուսումնասիրություն k’t’i usumnasirut’yun
Scatologyկղանքի ուսումնասիրություն kghank’i usumnasirut’yun
Seismologyերկրաշարժերի ուսումնասիրություն yerkrasharzheri usumnasirut’yun
Selenologyլուսնի ուսումնասիրություն lusni usumnasirut’yun
Semiologyնշանների ուսումնասիրություն nshanneri usumnasirut’yun
Serpentologyօձերի ուսումնասիրություն odzeri usumnasirut’yun

Read also:  Learn Politics vocabulary words in Armenian

Sexologyսեռի ուսումնասիրություն serri usumnasirut’yun
Sitiologyդիետայի ուսումնասիրություն diyetayi usumnasirut’yun
Sociologyհասարակության ուսումնասիրություն hasarakut’yan usumnasirut’yun
Somnologyքնի ուսումնասիրություն k’ni usumnasirut’yun
Somatologyմարդու բնութագրերի ուսումնասիրություն mardu bnut’agreri usumnasirut’yun
Stomatologyբերանի խոռոչի ուսումնասիրություն berani khorroch’i usumnasirut’yun
Sumerologyշումերների ուսումնասիրություն shumerneri usumnasirut’yun
Symptomatologyախտանիշների ուսումնասիրություն akhtanishneri usumnasirut’yun
Thermologyջերմության ուսումնասիրություն jermut’yan usumnasirut’yun
Theologyկրոնի ուսումնասիրություն kroni usumnasirut’yun
TibetologyՏիբեթի ուսումնասիրություն Tibet’i usumnasirut’yun
Tocologyծննդաբերության ուսումնասիրություն tsnndaberut’yan usumnasirut’yun
Toxicologyթույների ուսումնասիրություն t’uyneri usumnasirut’yun
Tribologyշփման ուսումնասիրություն shp’man usumnasirut’yun
Trichologyմազերի ուսումնասիրություն mazeri usumnasirut’yun
Typologyդասակարգման ուսումնասիրություն dasakargman usumnasirut’yun
Vaccinologyպատվաստանյութերի ուսումնասիրություն patvastanyut’eri usumnasirut’yun
Venereologyվեներական հիվանդությունների ուսումնասիրություն venerakan hivandut’yunneri usumnasirut’yun
Vexillologyդրոշների ուսումնասիրություն droshneri usumnasirut’yun
Victimologyհանցագործության զոհերի ուսումնասիրություն hants’agortsut’yan zoheri usumnasirut’yun
Virologyվիրուսների ուսումնասիրություն virusneri usumnasirut’yun
Xylologyփայտի ուսումնասիրություն p’ayti usumnasirut’yun
Zoologyկենդանիների ուսումնասիրություն kendanineri usumnasirut’yun
Zoopathologyկենդանիների հիվանդությունների ուսումնասիրություն kendanineri hivandut’yunneri usumnasirut’yun
Zymologyխմորման ուսումնասիրություն khmorman usumnasirut’yun

Leave a Reply