English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with T

Here is a collection of words starting with T and also you can learn Tamil translation of a word start with T with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with T

English to Tamil translation - Words start with T

If you want to know the Tamil translation of a word start with T, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Ta

Tab

கீற்று
Kirru

Tabard

முரட்டாடை
Murattatai

Tabby

வரியுடைய
Variyutaiya

Tabefaction

சோகை
Cokai

Tabernacle

குடிசை
kuticai

Table

மேசை
mecai

Tableau

காட்சி படம்
Katci patam

Tablecloth

மேசை விரிப்பு
Mecai virippu

Tableland

பீடபூமி
pitapumi

Tablespoon

தேக்கரண்டி
tekkaranti

Tablet

மாத்திரை
Mattirai

Tabloid

சிறுமாத்திரை
Cirumattirai

Taboo

தீண்டப்படாத
tintappatata

Tabouret

குறுமணை
kurumanai

Tabular

அட்டவணை முறையில் அமைக்கப்பட்ட
Attavanai muraiyil amaikkappat

Tabulate

பட்டியலிடு
pattiyalitu

Tabulation

பட்டியலிடல்
pattiyalital

Tabulator

பட்டியற்படுத்துபவர்
pattiyarpatuttupavar

Tachometer

வேகமானி
vekamani

Tachygraphy

பண்டைக் கிரேக்க ரோமரின் சுருக்கெழுத்து முறை
Pantaik kirekka romarin curukkeluttu murai

Tacit

மௌனமான
Maunamana

Tackle

சமாளிக்கவும் camalikkavum

Tag

மேற்கோள் Merkol

Tagetes Erecta

துலுக்கமல்லிகை Tulukkamallikai

Tail

வால் val

Tailor

தையல்காரர் taiyalkarar

Taint

கறை Karai

Take

எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் Etuttukkollunkal

Tale

கற்பனைக் கதை Karpanaik katai

Talent

திறமை tiramai

Talk

உரையாடல் uraiyatal

Tall

உயரமான Uyaramana

Tamarid

புளி Puli

Tamarind

புளி Puli

Tamil

தமிழ் மொழி Tamil moli

Tamper

தடுமாற Tatumara

Tang

கடும் சுவை Katum cuvai

Tangent

தொடுகோடு totukotu

Tank

தொட்டி totti

Tantamount

விளைவில் ஒப்பான Vilaivil oppana

Tanner’s cassia

ஆவாரம்பூ avarampu

Tap

குழாய் kulay

Tapioca

மரவள்ளிக் கிழங்கு Maravallik kilanku

Tape

கட்ட உதவும் அகலம் குறைந்த நீளமாய் உள்ள பொருள் Katta utavum akalam kurainta nilamay ulla porul

Target

இலக்கு Ilakku

Tart

புளிப்பு Pulippu

Task

பணி Pani

Taste

சுவை Cuvai

Tattoo

பச்சைகுத்துதல் Paccaikuttutal

Taurus

ரிஷபம் risapam

Tax

வரி vari

Taxi

வாடகை மோட்டார் வண்டி Vatakai mottar vanti

Te

Tea

தேநீர் Tenir

Teach

கற்பித்தல் karpittal

Teacher

ஆசிரியர் aciriyar

Teak

தேக்கு மரம் Tekku maram

Teal

காட்டு வாத்து வகை Kattu vattu vakai

Team

அணி Ani

Tear

கண்ணீர் Kannir

Technical

தொழில்நுட்பம் tolilnutpam

Technology

தொழில்நுட்பம் tolilnutpam

Tedium

மனச் சோர்வு Manac corvu

Teenage

இளமைப்பருவம் ilamaipparuvam

Teeth

பற்கள் parkal

Telecommunication

தொலைத்தொடர்பு Tolaittotarpu

Telegram

தந்தி Tanti

Telephone

தொலைபேசி Tolaipeci

Television

தொலைக்காட்சி Tolaikkatci

Tell

சொல்லுங்கள் Collunkal

Temper

கோபம் kopam

Temperate

மிதமான காலநிலை mitamana kalanilai

Temperature

வெப்ப நிலை veppa nilai

Atmospheric Pressure

வளிமண்டல அழுத்தம் valimantala aluttam

Temple

கோயில் koyil

Tempo

நேரம் neram

Temporary

தற்காலிகமானது tarkalikamanatu

Tempt

தூண்டுதல் tuntutal

Ten

பத்து pattu

Tenacity

உறுதிப்பாடு Urutippatu

Tenant

வாடகைக்காரர் Vatakaikkarar

Tend

காப்பாற்று Kapparru

Tendency

போக்கு pokku

Tender

ஒப்பந்தம் Oppantam

Tenet

கொள்கை kolkai

Tennis

வலைப்பந்து Valaippantu

Tense

பதற்றமான patarramana

Tension

பதற்றம் patarram

Tent

கூடாரம் kutaram

Tenth

பத்தாவது pattavatu

Tenure

பதவிக்காலம் Patavikkalam

Term

வரையறைக்காலம் varaiyaraikkalam

Terminal

கடைசி kataici

Ternary

மூன்று மடங்கு Munru matanku

Terrible

பயங்கரமானது Payankaramanatu

Territory

மண்டலம் mantalam

Terrorist

பயங்கரவாதி Payankaravati

Terse

ஒழுங்கான olunkana

Tertiary

மூன்றாவதான munravatana

Test

சோதனை cotanai

Text

உரை Urai

Texture

அமைப்பு amaippu

Th

Than

விட vita

Thank

நன்றி nanri

That

அந்த Anta

Theater

திரையரங்கம் Tiraiyarankam

Theft

திருட்டு tiruttu

Their

அவர்களது Avarkalatu

Them

அவர்களுக்கு avarkalukku

Then

பிறகு Piraku

Theorem

தேற்றம் terram

Theory

கோட்பாடு Kotpatu

Therapy

சிகிச்சை cikiccai

There

அங்கே Anke

Thermal

வெப்பம் சார்ந்த veppam carnta

Thermometer

வெப்பமானி Veppamani

These

இவை Ivai

Thews

உடல் வலிவு utal valivu

They

அவர்கள் avarkal

Thick

அடர்த்தியான atarttiyana

Thief

திருடன் Tirutan

Thin

மெல்லிய melliya

Thing

விஷயம் visayam

Think

சிந்தியுங்கள் cintiyunkal

Third

மூன்றாவது munravatu

Thirst

தாகம் takam

Thirteen

பதின்மூன்று patinmunru

Thirty

முப்பது muppatu

This

இது Itu

Tho

என்ற போதிலும் enra potilum

Thorax

மார்புப் பகுதி Marpup pakuti

Thorn

முள் mul

Thought

சிந்தனை Cintanai

Thousand

ஆயிரம் ayiram

Thrall

அடிமை நிலை Atimai nilai

Thrash

தாக்கு takku

Thread

நூல் Nul

Threat

அச்சுறுத்தல் accuruttal

Three

மூன்று munru

Thrill

நடுங்கும் Natunkum

Throat

தொண்டை tontai

Throne

சிம்மாசனம் Cimmacanam

Throttle

குரல்வளை kuralvalai

Thrown

வீசப்பட்டது Vicappattatu

Thug

கொள்ளைக்காரன் kollaikkaran

Thumb

கட்டைவிரல் Kattaiviral

Thunder

இடி iti

Thunderstorm

இடியுடன் கூடிய மழை Itiyutan kutiya malai

Thursday

வியாழக்கிழமை viyalakkilamai

Thyroid

உடல் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் கழுத்தில் உள்ள சுரப்பி Utal valarcciyaip patikkum kaluttil ulla curappi

Ti

Ticket

பயணச்சீட்டு Payanaccittu

Tide

அலை alai

Tier

ஒரு வரிசை Oru varicai

Tiger

புலி puli

Tight

இறுக்கம் Irukkam

Tilt

ஒரு புறம் சாய் oru puram cay

Timber

மரம் Maram

Time

நேரம் neram

Timer

காலத்தைப் பதிவு செய்வது Kalattaip pativu ceyvatu

Timorous

தைரியமில்லாத tairiyamillata

Tine

நீங்கள் Ninkal

Tiny

மிகச் சிறிய mikac ciriya

Tip

உதவிக்குறிப்பு Utavikkurippu

Tipsy

தடுமாறுகிற Tatumarukira

Tire

காற்றுவட்டை karruvattai

Tired

சோர்வாக corvaka

Tissue

நேர்த்தியாக நெய்த துணி nerttiyaka neyta tuni

Titanic

மிகப் பெரிய Mikap periya

Tittle

சிறு ciru

To

Toad

தேரை Terai

Toast

வாட்டிய ரொட்டி vattiya rotti

Tobacco

புகையிலை Pukaiyilai

Today

இன்று inru

Toe

கால் kal

Together

ஒன்றாக onraka

Toil

உழைப்பு Ulaippu

Toilet

கழிப்பறை kalipparai

Token

குறி அடையாளம்Kuri ataiyalam

Tolerance

பொறுமை porumai

Toll

சுங்கவரி cunkavari

Tollgate

சுங்கச்சாலை Cunkaccalai

Tomato

தக்காளி Takkali

Tomb

கல்லறை kallarai

Tome

பருமனான புத்தகம் Parumanana puttakam

Tomorrow

நாளை nalai

Ton

பார எடை அலகு para etai alaku

Tone

குரல் Kural

Tongue

நாக்கு nakku

Tonic

பலவிருத்தி Palavirutti

Tonight

இன்றிரவு inriravu

Too

அதிகமாய் atikamay

Tool

கருவி karuvi

Tooth

பல் pal

Tooth brush

பற்குச்சி Parkucci

Toothpaste

பற்பசை Parpacai

Top

மேலே mele

Tope

நிறுத்து niruttu

Topic

தலைப்பு Talaippu

Topography

இயற்கை நிலஅமைவு iyarkai nilaamaivu

Topple

கவிழ்த்து விடுங்கள் Kavilttu vitunkal

Torch

மின்வளக்கு minvalakku

Torchlight

சுடரொளி cutaroli

Torpid

திமிர் பிடித்த Timir pititta

Torque

முறுக்குதல் murukkutal

Torrent

வேகமான நீரோட்டம் Vekamana nirottam

Torsion

முறுக்குதல் murukkutal

Tort

குற்றம் Kurram

Tortoise

ஆமை amai

Torture

சித்திரவதை cittiravatai

Toss

சுண்டு cuntu

Tot

வரை varai

Total

மொத்தம் Mottam

Touch

தொடவும் totavum

Tough

கடுமையான katumaiyana

Tour

சுற்றுலா Currula

Tourism

பயணம் செய்தல் payanam ceytal

Tourist

சுற்றுலா பயணி currula payani

Tournament

போட்டி potti

Tow

கட்டி இழு Katti ilu

Toward

நோக்கி nokki

Towel

துண்டு Tuntu

Tower

கோபுரம் kopuram

Town

நகரம் Nakaram

Toxic

நச்சு naccu

Toxin

நஞ்சு nancu

Tr

Trace

அடையாளம் Ataiyalam

Track

தடம் tatam

Tractor

இழுவை இயந்திரம் Iluvai iyantiram

Trade

வர்த்தகம் varttakam

Tradition

பாரம்பரியம் parampariyam

Traffic

போக்குவரத்து Pokkuvarattu

Tragedy

சோகம் cokam

Trail

பாதை Patai

Trailer

பின் இணைந்த ஊர்தி pin inainta urti

Train

தொடர்வண்டி தொடர்வண்டி

Training

பயிற்சி Payirci

Trammel

மீன் பிடிக்கும் வலை min pitikkum valai

Tramp

நாடோடி Natoti

Trance

தன் நினைவிழந்த நிலை tan ninaivilanta nilai

Transaction

பரிவர்த்தனை Parivarttanai

Transfer

இடமாற்றம் itamarram

Transformer

மின்மாற்றி Minmarri

Transformation

மாற்றம் Marram

Transition

மாறுதல் marutal

Translation

மொழிபெயர்ப்பு molipeyarppu

Transmit

பரிமாற்றம் parimarram

Transparent

ஒளி ஊடுருவுகிற Oli uturuvukira

Transportation

போக்குவரத்து pokkuvarattu

Transverse

குறுக்காகவுள்ள kurukkakavulla

Trash

குப்பை kuppai

Travail

வேலை Velai

Travel

பயணம் payanam

Tray

தட்டு Tattu

Treasure

புதையல் putaiyal

Treat

நடத்து natattu

Treatment

சிகிச்சை cikiccai

Tree

மரம் maram

Tremble

நடுக்கம் natukkam

Trend

போக்கு Pokku

Trial

சோதனை cotanai

Triangle

முக்கோணம் Mukkonam

Tribulus Terrestris

நெருஞ்சி nerunci

Tribe

பழங்குடி Palankuti

Tribunal

தீர்ப்பாயம் tirppayam

Tribute

பாராட்டுரை Paratturai

Trick

தந்திரம் tantiram

Tried

முயற்சித்தார் Muyarcittar

Trig

உடல் நலம் வாய்ந்த utal nalam vaynta

Trigger

தூண்டுதல் Tuntutal

Trill

நடுங்கொலி natunkoli

Trillion

லட்சம் கோடி Latcam koti

Trim

ஒழுங்கான Olunkana

Trip

பயணம் Payanam

Triple

மும்மடங்கான mummatankana

Tripod

முக்காலி Mukkali

Trite

சர்வ சாதாரண carva catarana

Trivial

அற்பமானது Arpamanatu

Troll

கவலையின்றிப் பாடு kavalaiyinrip patu

Tropic

வெப்பமண்டலம் Veppamantalam

Tropical

வெப்பமண்டல வானிலை veppamantala vanilai

Troth

வாக்குறுதி Vakkuruti

Trouble

சிக்கல் cikkal

Troy

களை வெட்டி Kalai vetti

Truculent

கொடூரமான koturamana

TRUE

உண்மை unmai

Trump

துருப்புச் சீட்டு Turuppuc cittu

Trumpet

எக்காளம் ekkalam

Trunk

தண்டு tantu

Trust

நம்பிக்கை nampikkai

Truth

உண்மை Unmai

Try

முயற்சி muyarci

Tu

Tub

தொட்டி totti

Tube

குழாய் kulay

Tuesday

செவ்வாய் cevvay

Tug

இழுபறி Ilupari

Tuition

பயிற்சி payirci

Tulsi

துளசி Tulaci

Tumbler

பானம் பருகும் லோட்டா Panam parukum lotta

Tundra

டன்ட்ரா காலநிலை tantra kalanilai

Tune

இசை icai

Tunnel

சுரங்கம் curankam

Turbine

காற்றால் இயக்கப்படும் இயந்திரம் Karral iyakkappatum iyantiram

Turbulent

கொந்தளிப்பானது kontalippanatu

Turf

புல் தரை pul tarai

Turkey

துருக்கி Turukki

Turmeric

மஞ்சள் Mancal

Turn

திரும்பவும் Tirumpavum

Turnip

கோசுக்கிழ‌ங்கு Kocukkila‌nku

Turtle

கடல் ஆமை katal amai

Tussle

சச்சரவு Caccaravu

Tutor

போதகர் potakar

Tw

Twelfth

பன்னிரண்டாவது Pannirantavatu

Twelve

பன்னிரண்டு pannirantu

Twenty

இருபது irupatu

Twice

இருமடங்கு Irumatanku

Twig

சிறு கிளை ciru kilai

Twinge

சுற்றிக் கொள் currik kol

Twins

இரட்டையர்கள் irattaiyarkal

Twirl

சுழல் culal

Two

இரண்டு irantu

Ty

Type

வகை vakai

Typhoon

சூறாவளி curavali

Typical

வழக்கமான Valakkamana

Typist

தட்டச்சு செய்பவர் tattaccu ceypavar

Tyrant

கொடுங்கோலன் Kotunkolan

Tyre

சக்கரம் cakkaram

Leave a Reply