English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with B

Here is a collection of words starting with B and also you can learn Tamil translation of a word start with B with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with B

English to Tamil translation - Words start with B

If you want to know the Tamil translation of a word start with B, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Ba

Babble

மழலை Malalai

Babe

குழந்தை Kulantai

Babel

குழப்பமான ஒளி Kulappamana oli

Baboon

வாலற்ற பெருங்குரங்கு வகை Valarra perunkuranku vakai

Baby

குழந்தை Kulantai

Bachelor

இளங்கலை Ilankalai

Bacillus

நீளநுண்ணுயிரி Nilanunnuyiri

Back

பின்னால் Pinnal

Backbite

புறங்கூறவும் Purankuravum

Backbone

முதுகெலும்பு Mutukelumpu

Backdoor

ஒளிவுமறைவான Olivumaraivana

Backfire

பின்னடைவு Pinnataivu

Backgammon

சொக்கட்டான் Cokkattan

Background

பின்னணி Pinnani

Backing

ஆதரவு ataravu

Backlash

பின்னடைவு  Pinnataivu

Backside

பின்புறத்தில்  Pinpurattil

Backup

காப்பு Kappu

Backward

பின்னால் Pinnal

Backwater

உப்பங்கழி Uppankali

Backyard

புழக்கடை Pulakkatai

Bacon

பன்றி இறைச்சி Panri iraicci

Bacteria

நுண்ணுயிரி nunnuyiri

Bacteriology

நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றிய ஆய்வு nunnuyirikalai parriya ayvu

Bad

கெட்ட Ketta

Bade

விலை கேட்டல் Vilai kettal

Badge

அடையாளக்குறி Ataiyalakkuri

Badger

குழாய் உட்படிவு நீக்கி Kulay utpativu nikki

Badly

மோசமாக Mocamaka

Badminton

இறகுப் பந்தாட்டம் irakup pantattam

Badness

நல்லதல்லாத Nallatallata

Baffle

தடுப்பு Tatuppu

Bag

பை Pai

Bagasse

கரும்பு சக்கை Karumpu cakkai

Bagatelle

விலை மதிப்பு ஏதும் அற்ற ஒரு பொருள் Vilai matippu etum arra oru porul

Baggage

பயண உடமைகள் Payana utamaikal

Bagpipe

பேக்பைப்ஸ் Pekpaips

Bail

ஜாமீன் Jamin

Bailment

ஒப்படைவு Oppataivu

Bailsman

பிணையமாக இருப்பவர் Pinaiyamaka iruppavar

Bait

இரை irai

Bake

தீயில் வாட்டு tiyil vattu

Baker

அடுமனையாளர் Atumanaiyalar

Bakery

ரொட்டி முதலானவை செய்து விற்கும் இடம்  rotti mutalanavai ceytu virkum itam

Baksheesh

சிறு கை கூலி Ciru kai kuli

Balance

சமநிலை Camanilai

Balcony

கட்டிடத்தின் முன் பாகம் Kattitattin mun pakam

Bald

வழுக்கை Valukkai

Baldachin

உயர்சரிகைப் பட்டு Uyarcarikaip pattu

Balderdash

முட்டாள்தனம் Muttaltanam

Bale

கேடு Ketu

Balk

ஒழுங்கற்ற வரிக்கோடுகள் Olunkarra varikkotukal

Ball

பந்து Pantu

Ballad

நாட்டு பாடல் Nattu patal

Ballast

நிலைப்படுத்தும் Nilaippatuttum

Ballerina

ஆடல் நங்கை atal nankai

Ballet

கதை நடனம்  Katai natanam

Ballistics

எறிவியல் eriviyal

Balloon

ஊதற்பை utarpai

Ballot

வாக்குச்சீட்டு vakkuccittu

Balm

தைலம் tailam

Balneology

நீராடுதலால் உண்டாகும் உடல் நலம் பற்றிய ஆய்வு Niratutalal untakum utal nalam parriya ayvu

Baloney

அபத்தம் apattam

Balsam

பால்சம் Palcam

Bamboo

மூங்கில் Munkil

Bamboozle

குழப்பம் அடையச் செய் Kulappam ataiyac cey

Ban

தடை tatai

Banal

சாதாரணமானது Cataranamanatu

Banana

வாழை பழம் valai palam

Band

கட்டு Kattu

Bandage

துணிக்கட்டு tunikkattu

Bandit

கொள்ளைக்காரன் kollaikkaran

Bandwidth

அலைவரிசை alaivaricai

Bandy

பாண்டி panti

Bane

மரணம் உண்டாக்கும் நஞ்சு Maranam untakkum nancu

Bang

பேரொலி Peroli

Bangle

வளையல் Valaiyal

Banish

வெளியேற்ற Veliyerra

Bank

வங்கி Vanki

Bankrupt

திவாலானது tivalanatu

Banner

சிறிய கொடி Ciriya koti

Banquet

பெருவிருந்து peruviruntu

Bar

மதுக்கூடம் Matukkutam

Barb

விரும்பத் தகாத குறிப்பு Virumpat takata kurippu

Barber

முடிதிருத்தும் Mutitiruttum

Bard

கவிஞன் kavinan

Bare

மூடப் படாத Mutap patata

Bargain

பேரம் peram

Barge

பெரிய அகன்ற படகு Periya akanra pataku

Bark

பட்டை Pattai

Barley

வாற்கோதுமை Varkotumai

Barn

கொட்டகை kottakai

Barnacle

கட்டிலடங்காக் குதிரையின் மூக்கைப் பிடிக்க உதவும் குரடு Kattilatankak kutiraiyin mukkaip pitikka utavum kuratu

Barometer

காற்றழுத்தமானி Karraluttamani

Baron

சீமான் Ciman

Barony

பெருமகனின் ஆட்சிப் பரப்பு Perumakanin atcip parappu

Barrack

படையினர் தங்கும் இடம் Pataiyinar tankum itam

Barrage

சரமாரியாக Caramariyaka

Barrel

பீப்பாய் Pippay

Barren

தரிசு taricu

Barricade

தடுப்பு Tatuppu

Barrier

தடை tatai

Barring

தவிர்த்து tavirttu

Barrow

இரண்டு சக்கரக் கை வண்டி Irantu cakkarak kai vanti

Barter

பண்டமாற்று pantamarru

Base

அடித்தளம் atittalam

Basement

கட்டிடத்தின் அடித்தளம் Kattitattin atittalam

Bash

கடுமையான அடி Katumaiyana ati

Basic

அடிப்படை atippatai

Basil

துளசி tulaci

Basilisk

சிறிய பல்லி வகை Ciriya palli vakai

Basin

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு arrup pallattakku

Basis

அடிப்படை atippatai

Basket

கூடை Kutai

Bastard

முறை தவறி பிறந்த குழந்தை Murai tavari piranta kulantai

Bastion

கோட்டை Kottai

Bat

வெளவால் Velaval

Bath tub

குளியல் தொட்டி Kuliyal totti

Batch

தொகுதி tokuti

Bate

அடி Ati

Bath

குளியல் Kuliyal

Bathroom

குளியலறை Kuliyalarai

Batik

பற்றிக்குவேலை Parrikkuvelai

Baton

தண்டம் tantam

Batta

வெட்டுக்கிளி Vettukkili

Battalion

பட்டாளம் pattalam

Batten

பெருந்தீனி உண் Peruntini un

Batter

இடி iti

Battery

மின்கலம் minkalam

Bauxite

அலுமினியத் தாதுப் பொருள் Aluminiyat tatup porul

Bawd

கீழ்த்தரப்பேச்சு kilttarappeccu

Bawl

இரைந்து பேசு iraintu pechu

Bay

விரிகுடா virikuta

Baya Weaver

தூக்கணாங்குருவி Tukkanankuruvi

Bayonet

ஈட்டி itti

Bazaar

கடைத்தெரு Kataitteru

Be

Be

இரு iru

Beach

கடற்கரை katarkarai

Beacon

கலங்கரை விளக்கம் Kalankarai vilakkam

Bead

மணி mani

Beam

உத்திரம் uttiram

Beans

பீன்ஸ் peens

Bear

கரடி Karati

Bearing

தாங்குதல் Tankutal

Beast

மிருகம் Mirukam

Beat

அடி Ati

Beautiful

அழகு Alaku

Beaver

நீர்நாய் neernaay

Because

ஏனெனில் Ēnenil

Become

ஆக aka

Bed

படுக்கை Patukkai

Bed sheet

படுக்கை விரிப்பு Patukkai virippu

Bedroom

படுக்கையறை Patukkaiyarai

Bee

தேனீ Teni

Beech

புங்க மரம் Punka maram

Beef

மாட்டிறைச்சி Mattiraicci

Beet

சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு செடி Carkkarai vallik kilanku ceti

Beetroot

பீட்ரூட் pitrut

Beetle

வண்டு vantu

Before

முன் Mun

Beg

பிச்சை piccai

Beggar

பிச்சைக்காரன் Piccaikkaran

Begin

தொடங்குங்கள் totankunkal

Beginner

தொடக்க Totakka

Behaviour

நடத்தை Natattai

Behind

பின்னால் Pinnal

Being

இருப்பது Iruppatu

Belch

ஏப்பம் விடு Ēppam vitu

Belief

நம்பிக்கை Nampikkai

Bell

மணி Mani

Belladonna

நச்சுப் பூண்டு வகை Naccup puntu vakai

Bellow

எருது போல் முக்காரம் போடு Erutu pol mukkaram potu

Below

கீழே Kile

Belt

வார் Var

Bench

நீண்ட இருக்கை ninta irukkai

Bengal Gram

கொண்டைக் கடலை Kontaik katalai

Bend

வளைவு Valaivu

Beneath

கீழே Kile

Beneficiary

பயனாளி Payanali

Benefit

நன்மை நன்மை

Bent

வளைந்தது Valaintatu

Berth

ரயிலில் தூங்கும் இடம் Rayilil tunkum itam

Beside

அருகில் Arukil

Best

சிறந்தது Cirantatu

Bestow

அளி Ali

Bet

பந்தயம் Pantayam

Betal

செலுத்துங்கள் Celuttunkal

Betel

வெற்றிலை Verrilai

Better

சிறந்தது Cirantatu

Between

இடையில் Itaiyil

Bevy

சிறுமியர் கூட்டம் Cirumiyar kuttam

Beware

ஜாக்கிரதை Jakkiratai

Beyond

அப்பால் Appal

Bi

Bible

பைபிள் Paipil

Bid

உத்தரவு இடு Uttaravu itu

Big

பெரியது Periyatu

Bile

பித்தம் Pittam

Bill

ரசிது Racitu

Billow

பெரிய அலை Periya alai

Bind

கட்டுதல் Kattutal

Biology

உயிரியல் Uyiriyal

Bitter Gourd

பாகற்காய் pakarkay

Bird

பறவை Paravai

Birth

பிறப்பு Pirappu

Birthday

பிறந்த நாள் Piranta nal

Biscuit

பிஸ்கெட் Pisket

Bison

ஒரு வகை காட்டு எருமை Oru vakai kattu erumai

Bite

கடி Kati

Bittern

எக்காளம் பறவை Ekkalam paravai

Bl

Blab

பிதற்று Pitarru

Black

கருப்பு karuppu

Black Pepper

கருமிளகு karumilaku

Blackberry

நாகப்பழம் Nakappalam

Blacklist

தடுப்புப்பட்டியல் Tatuppuppattiyal

Blade

கத்தி Katti

Blame

பழி கூறு pali kuru

Blank

வெற்று Verru

Blanket

போர்வை Porvai

Blare

எக்காள முழக்கம் Ekkala mulakkam

Blast

குண்டு வெடிப்பு Kuntu vetippu

Bleach

சலவைச்செய் Calavaiccey

Bleeding

இரத்தப்போக்கு Irattappokku

Blend

கலவை Kalavai

Bless

வாழ்த்து Valttu

Blind

குருட்டு Kuruttu

Blink

கண் சிமிட்டும் Kan cimittum

Block

தடு Tatu

Blood

இரத்தம் irattam

Bloom

பூக்கும் Pukkum

Blue

நீலம் nilam

Blunder

ஏமாற்றம் emarram

Blur

தெளிவின்மை Telivinmai

Blush

வெட்கப்படுமளவிற்கு Vetkappatumalavirku

Bo

Boar

ஆண் காட்டுப் பன்றி an kattup panri

Board

பலகை Palakai

Boast

ஆடம்பரம் atamparam

Boat

படகு Pataku

Bodyguard

பாதுகாவலர் patukavalar

Boiler

கொதிகலம் Kotikalam

Bold

தைரியமான Tairiyamana

Bolt

ஆணி aani

Bolster

தலையணை Talaiyanai

Bomb

குண்டு Kuntu

Bond

பத்திரம் Pattiram

Bondage

அடிமைத்தனம் Atimaittanam

Bone

எலும்பு Elumpu

Bonus

வெகுமதி Vekumati

Book

புத்தகம் Puttakam

Bookcase

புத்தக அலமாரி Puttaka alamari

Bookkeeper

புத்தகக் காப்பாளர் Puttakak kappalar

Boom

ஏற்றம் Ērram

Boon

வரம் Varam

Boor

துரப்பணம் Turappanam

Boost

உயர்த்து Uyarttu

Boot

காலணி Kalani

Booth

கடை Katai

Booze

சாராயம் Carayam

Border

எல்லை Ellai

Bore

துளை Tulai

Born

பிறந்த Piranta

Borrow

கடன்வாங்கு Katanvanku

Boss

முதலாளி Mutalali

Botany

தாவரவியல் Tavaraviyal

Both

இருவரும் Iruvarum

Bottle

குப்பி Kuppi

Bottle Gourd

சுரைக்காய் curaikkay

Bottom

கீழே Kile

Bougainvillea

காகிதப்பூ Kakitappu

Bounce

பாய்ச்சல் Payccal

Bound

கட்டுண்டது Kattuntatu

Bounty

தாராளம் Taralam

Bourn

வரம்பு Varampu

Bow

வில் Vil

Bowel

குடல் Kutal

Bowl

கிண்ணம் Kinnam

Box

பெட்டி Petti

Boxing

குத்துச்சண்டை Kuttuccantai

Br

Bracelet

வளையல் Valaiyal

Braces

இழுத்துக்கட்டல iluttukkattala

Bracket

அடைப்புக்குறி Ataippukkuri

Brahminy Kite

செம் பருந்து Cem paruntu

Brain

மூளை Mulai

Brake

தடுப்பக்கருவி tatuppakkaruvi

Bran

தவிடு Tavitu

Branch

கிளை Kilai

Brand

அடையாளம் Ataiyalam

Brave

தைரியமான Tairiyamana

Brawl

சச்சரவு Caccaravu

Bread

ரொட்டி Rotti

Breadth

அகலம் Akalam

Break

இடைவெளி Itaiveli

Breakdown

முறிவு Murivu

Breakfast

காலை உணவு Kalai unavu

Breast

மார்பகம் Marpakam

Breech

துப்பாக்கியின் பின்பகுதி Tuppakkiyin pinpakuti

Breed

இனப்பெருக்கம் Inapperukkam

Breeze

தென்றல் Tenral

Brick

செங்கல் Cenkal

Bridge

பாலம் Palam

Brief

சுருக்கமான Curukkamana

Bright

பிரகாசமான Pirakacamana

Brim

விளிம்பு Vilimpu

Brine

உப்பு நீர் Uppu nir

Bring

கொண்டு வாருங்கள் Kontu varunkal

Brinjal

கத்திரிக்காய் kattirikkay

Brisk

விறுவிறுப்பான Viruviruppana

Broad

அகன்ற Akanra

Broadcast

ஒளிபரப்பு Oliparappu

Broil

தீயில் நேரடியாக சமை tiyil neratiyaka camai

Broken

உடைந்த Utainta

Broom

துடைப்பம் Tutaippam

Broker

தரகர் Tarakar

Brother-in-law

மைத்துனன்

Brow

புருவம் Puruvam

Brown

பழுப்பு paluppu

Browse

உலாவுக Ulavuka

Brush

தூரிகை Turikai

Bu

Bubble

குமிழி Kumili

Bucket

வாளி vaali

Bud

மொட்டு Mottu

Budget

வரவு செலவுத் திட்டம் Varavu celavut tittam

Buffalo

எருமை Erumai

Buffoon

கோமாளி komali

Build

கட்டு Kattu

Building

கட்டிடம் Kattitam

Built

கட்டப்பட்டது Kattappattatu

Bulge

வீக்கம் Vikkam

Bull

காளை Kalai

Bullet

துப்பாக்கி குண்டு Tuppakki kuntu

Bundle

மூட்டை Muttai

Buoyant

மிதவை Mitavai

Burn

எரிக்க Erikka

Burst

வெடிப்பு Vetippu

Bus

பேருந்து Peruntu

Bush

புதர் putar

Busy

வேலையாயிருக்கிற Velaiyayirukkira

But

ஆனாலும் analum

Butter

வெண்ணெய் Venney

Butterfly

பட்டாம்பூச்சி Pattampucci

Butter milk

மோர் Mor

Button

பொத்தான் Pottan

Buy

வாங்க Vanka

By

Bypass

வேறு பாதை Veru patai

Leave a Reply