English to Tamil A-Z Dictionary

English to Tamil translation / English to Tamil Dictionary gives the meaning of words in Tamil language starting from A to Z. If you can read English you can learn Tamil through English in an easy way. English to Tamil translation helps you to learn any word in Tamil using English in an interesting way.

English to Tamil translation - Words start with J

Here is a collection of words starting with J and also you can learn Tamil translation of a word start with J with the help of pronunciation in English.

Tamil translation words start with J

English to Tamil translation - Words start with J

If you want to know the Tamil translation of a word start with J, you can search that word and learn Tamil translation with the help of pronunciation in English.

Ja

Jabber

உளறு
Ularu

Jack

பலா
Pala

Jackal

குள்ளநரி
Kullanari

Jackass

ஆண் கழு
an kalu

Jackdaw

திருக்கோயில் வாழும் சிறு திருட்டுக் காக்கை
Tirukkoyil valum ciru tiruttuk kakkai

Jacket

மேலுறை
Melurai

Jackpot

போட்டியில் முக்கிய பரிசு
Pottiyil mukkiya paricu

Jacquard

சித்திர நெசவு
Cittira necavu

Jade

பச்சை மணிக்கல்
Paccai manikkal

Jaded

உழைத்து தேய்ந்த
Ulaittu teynta

Jag

ஓழுங்கின்றி ஓரம் வெட்டு
olunkinri oram vettu

Jaggery

வெல்லம்
Vellam

Jaguar

தென்னமெரிக்கச் சிறுத்தை
Tennamerikkac ciruttai

Jail

சிறை
Cirai

Jain

சமணர்
Camanar

Jalopy

பழைய ஊர்தி
Palaiya urti

Jam

நெருக்கடி
Nerukkati

Jamboree

மகிழ்ச்சி கூட்டம்
Makilcci kuttam

Janitor

வாயிற்காவலர்
Vayirkavalar

January

ஜனவரி
janavari

Japan

ஜப்பான்
jappan

Japanese

ஜப்பான் நாட்டவர்
Jappan nattavar

Jape

கேலி
Keli

Jar

குடுவை
Kutuvai

Jargon

குழுக்குறி
kulukkuri

Jasmine

மல்லிகை
Mallikai

Jasper

சூரியகாந்தக்கல்
Curiyakantakkal

Jaundice

மஞ்சள் காமாலை
mancal kamalai

Jaunt

இன்ப பயணம்
inpa payanam

Jaunty

தன்னம்பிக்கை காண்பிக்கிற
Tannampikkai kanpikkira

Javelin

ஈட்டி
itti

Jaw

தாடை
Tatai

Jay

வண்ண இறகுடைய ஐரோப்பிய பறவை
Vanna irakutaiya airoppiya paravai

Jazz

இசை வகை
Icai vakai

Je

Jealous

பொறாமை Poramai

Jeans

வன் துணியாடை Van tuniyatai

Jeep

பொறி வண்டி pori vanti

Jeer

அடிக்கடி atikkati

Jelly

பாகு Paku

Jemmy

கள்ளக் கோல் kallak kol

Jenny

சென்னியிடுக்கிமானி Cenniyitukkimani

Jeopardize

ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கு apattukku ullakku

Jeopardy

உயிர் உடைமைகளுக்கு ஆபத்து Uyir utaimaikalukku apattu

Jerk

திடீரென வெட்டி இழுத்தல் Titirena vetti iluttal

Jersey

கைகளுடன் கூடிய கம்பளிப் பின்னல் மேற்சட்டை Kaikalutan kutiya kampalip pinnal mercattai

Jest

இருக்கிறது Irukkiratu

Jester

வேடிக்கை செய்பவன் Vetikkai ceypavan

Jet

அதிவேக விமானம் ativeka vimanam

Jettison

பாரம் குறைத்தல் param kuraittal

Jetty

துறைமுகத்தில் கட்டப்படும் அணைக் கரை Turaimukattil kattappatum anaik karai

Jew

யூதர் Yutar

Jewel

நகை nakai

Jewellery

அணிகலன்கள் Anikalankal

Ji

Jib

முக்கோணப்பாய் mukkonappay

Jibbah

ஜிப்பா Jippa

Jiffy

கணம் kanam

Jig

துடிப்பான நடனம் Tutippana natanam

Jigsaw

ஜிக்சா jikca

Jilt

காதலனுக்கு ஆசை காட்டிப் பின் கைவிடு Katalanukku acai kattip pin kaivitu

Jingle

கணீர் என்ற மணி ஒலி Kanir enra mani oli

Jo

Job

வேலை Velai

Jockey

குதிரைப் பந்தயத்தில் குதிரை ஓட்டும் பணியாள் Kutiraip pantayattil kutirai ottum paniyal

Jocular

நகைச்சுவையானது Nakaiccuvaiyanatu

Jocund

மகிழ்ச்சி உடைய makilcci utaiya

Joggle

ஆட்டு attu

Join

சேர் Cer

Joiner

இணைந்தவர் inaintavar

Joint

கூட்டு kuttu

Jointure

சேர Cera

Joist

தளகுறுக்குக் கட்டை Talakurukkuk kattai

Joke

நகைச்சுவை nakaiccuvai

Jolly

மகிழ்ச்சி makilcci

Jolt

திடீரெனக் குலுக்கு Titirenak kulukku

Joss

கடவுள் உருவைக் கல்லில் செதுக்குதல் Katavul uruvaik kallil cetukkutal

Jostle

முட்டித் தள்ளு Muttit tallu

Jot

சிறிதளவு Ciritalavu

Journal

இதழ் ital

Journalism

பத்திரிகை pattirikai

Journalist

பத்திரிகையாளர் pattirikaiyalar

Journey

பயணம் payanam

Jove

இளம் Ilam

Jovial

மகிழ்ச்சியான Makilcciyana

Jowl

தாடை tatai

Joy

மகிழ்ச்சி makilcci

Joyous

மகிழ்ச்சி makilcci

Joystick

இயக்குபிடி iyakkupiti

Ju

Jubilant

வெற்றி உவகை காண்பிக்கிற Verri uvakai kanpikkira

Jubilee

பெரு விழாக் கொண்டாட்டம் Peru vilak kontattam

Judaism

யூத மதம் Yuta matam

Judas

மறைதுளை Maraitulai

Judge

நீதிபதி Nitipati

Judgement

தீர்ப்பு tirppu

Judicature

நீதித்துறை Nititturai

Judicial

நீதிமன்றம் சார்ந்த Nitimanram carnta

Jug

குடம் kutam

Juggernaut

மாபெரும் சக்தி Maperum cakti

Juggle

ஏமாற்று வித்தை emarru vittai

Juggler

செப்பிடு வித்தைக்காரர் Ceppitu vittaikkarar

Jugglery

ஏமாற்று வித்தை Ēmarru vittai

Juice

சாறு Caru

Juicy

சாற்றுள்ள carrulla

July

ஜூலை julai

Jumble

தடுமாற tatumara

Jumbo

பெரிய உருவம் கொண்டவர் Periya uruvam kontavar

Jump

குதி kuti

Jumper

குதிப்பவர் kutippavar

Jumpy

குதித்து Kutittu

Junction

சந்தி canti

Juncture

சந்திப்பு Cantippu

June

ஜூன் jun

Jungle

காடு katu

Junior

இளையோர் Ilaiyor

Junk

குப்பை kuppai

Junket

இன்பச் சுற்றுலா செல்லுதல் inpac currula cellutal

Juno

புராணத்தில் ஜூனோ என்பவள் ஜூபிட்டரின் மனைவி ஆவாள் Puranattil juno enpaval jupittarin manaivi aval

Junta

இராணுவ ஆட்சி iranuva atci

Junto

ஒன்றாக Onraka

Jupiter

வியாழன் viyalan

Jurist

சட்ட நிபுணர் Catta nipunar

Juror

பஞ்சயத்துக் குழு அங்கத்தினர் Pancayattuk kulu ankattinar

Jury

பஞ்சாயத்துக் குழு pancayattuk kulu

Just

வெறும் verum

Justice

நீதி Niti

Justifiable

நியாயப்படுத்தக்கூடியது Niyayappatuttakkutiyatu

Justification

நியாயப்படுத்துதல் niyayappatuttutal

Justify

நியாயப்படுத்து Niyayappatuttu

Justly

நியாயமாக niyayamaka

Justness

நேர்மை நிலை Nermai nilai

Jut

வாருங்கள் Varunkal

Jute

சணல் Canal

Juvenile

இளைஞருக்குரிய ilainarukkuriya

Juxtapose

அடுத்தடுத்து வை atuttatuttu vai

Juxtaposition

அடுத்தடுத்து வைத்தல் Atuttatuttu vaittal

Leave a Reply