List of Prefix in Zulu and English


To learn Zulu language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Prefix words in English with Zulu translation. If you are interested to learn the most common Zulu Prefix words, this place will help you to learn Prefix words in Zulu language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Zulu.


List of Prefix in Zulu and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Prefix words in Zulu


Here is the list of prefixes in Zulu language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate vala
Debate inkulumo-mpikiswano
Decade ishumi leminyaka
Decent ehloniphekile
Decision isinqumo
Declare memezela
Decode qopha
Decomposition ukubola
Decrease nciphisa
Deduction ukubanjwa
Default okuzenzakalelayo
Defeat ukunqotshwa
Defend vikela
Deforest ukugawulwa kwamahlathi
Deformation ukuguquguquka
Degeneration ukuwohloka
Demand ukufuna

dis-

Disaccord ukungezwani
Disaffection ukungathandi
Disagree angivumelani
Disappear zinyamalale
Disapprove phika
Discharge khipha
Discipline isiyalo
Discompose lahla
Discount isaphulelo
Discover thola
Displeasure ukucasuka
Disqualify vimbela

ex-

Exceed dlula
Exchange ukushintshana
Exhale khipha umoya
Explain chaza
Explosion ukuqhuma
Export ukuthekelisa


im-

Impair khubaza
Impassion uthando
Implant gxilisa
Import ngenisa
Impossible akunakwenzeka
Impress hlaba umxhwele
Improper engafanele
Improve ngcono

in-

Inaction ukungenzi lutho
Inactive engasebenzi
Inadequate anele
Income imali engenayo
Incorrect akulungile
Indirect ngokungaqondile
Insecure ukungazethembi
Inside ngaphakathi
Invisible engabonakali


inter-

Interaction ukusebenzisana
Interchange ukushintshana
Intermission ukuphumula
International ngamazwe ngamazwe
Internet internet
Interview interview


ir-

Irradiation ukukhishwa kwemisebe
Irrational engenangqondo
Irregular okungajwayelekile
Irrelevant okungabalulekile
Irreplaceable engabuyiseleki
Irreversible engenakuhlehliswa

mid-

Midday emini
Midland maphakathi nezwe
Midnight phakathi kwamabili
Midway phakathi nendawo
Midwife umbelethisi


mis-

Misaligned kuqondile
Misguide iphutha
Misinform ulwazi olungalungile
Mislead khohlisa
Misplace indawo engafanele
Misrule ukubusa kabi
Misspelt ukupelwa kabi
Mistake iphutha
Misunderstand ukungaqondi
Misuse ukusetshenziswa kabi

non-

Non existent akukho
Non pareil non pareil
Nonchalant ongenamdlandla
Nonfiction okungelona iqiniso
Nonsense umbhedo
Nonstop ngokungami


over-

Overcharge ukukhokhisa ngokweqile
Overcome ukunqoba
Overflow phuphuma
Overlap kweqa
Overload ukulayisha ngokweqile
Overlook nganaki
Overpower ukudlula amandla
Overrate ukweqisa
Overrule ukweqa


pre-

Predefine chaza ngaphambili
Prefix isiqalo
Prehistory umlando wokuqala
Prepay khokha kusengaphambili
Prepossess thatha kuqala
Prevail nqoba
Preview ukubuka kuqala


pro-

Proactive matasa
Proceed qhubeka
Proclaim memezela
Profess vuma
Profit inzuzo
Profound ejulile
Program uhlelo
Progress inqubekelaphambili
Prolong andisa

re-

React asabele
Reappear vela kabusha
Reclaim buyisa
Recollect khumbula
Recommendation isincomo
Reconsider cabanga kabusha
Recover lulama
Redo yenza kabusha
Rewrite bhala kabusha


tele-

Telecommunication ezokuxhumana
Telegram ucingo
Telepathic telepathic
Telephone ucingo
Telescope isibonakude
Television umabonakude


trans-

Transfer ukudlulisa
Transform guqula
Transgender transgender
Translation ukuhumusha
Transparent obala
Transport ezokuthutha

un-

Undo hlehlisa
Unequal ukungalingani
Unhappy engajabule
Unpack khumula
Unseen engabonakali
Unstable engazinzile
Unusual okungajwayelekile


up-

Update buyekeza
Upgrade thuthukisa
Uphill umqansa
Uphold phakamisa
Upset dumela
Upstairs phezulu
Upward phezulu

Top 1000 Zulu words


Here you learn top 1000 Zulu words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Zulu meanings with transliteration.


Eat dla
All konke
New okusha
Snore rhona
Fast ngokushesha
Help Usizo
Pain ubuhlungu
Rain imvula
Pride ukuziqhenya
Sense umqondo
Large enkulu
Skill ikhono
Panic uvalo
Thank ngiyabonga
Desire isifiso
Woman owesifazane
Hungry elambile

Daily use Zulu Sentences


Here you learn top Zulu sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Zulu meanings with transliteration.


Good morning Sawubona
What is your name Ubani igama lakho
What is your problem yini inkinga yakho?
I hate you ngiyakuzonda
I love you Ngiyakuthanda
Can I help you Ngingakusiza?
I am sorry Ngiyaxolisa
I want to sleep ngifuna ukulala
This is very important Lokhu kubaluleke kakhulu
Are you hungry ulambile?
How is your life injani impilo yakho?
I am going to study ngizofunda
Zulu Vocabulary
Zulu Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz