Why sentences in Chinese

‘Why’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘Why’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘Why’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

why sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'Why' sentences in Chinese and English

The list of ‘Why’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

Why are you angry with him?你为什么生他的气? Ni weisheme sheng ta de qi?
Why are you busy today?你今天怎么这么忙? Ni jintian zenme zheme mang?
Why are you crying?你怎么哭了? Ni zenme kule?
Why are you drying your hair?你为什么要吹头发? Ni weisheme yao chui toufa?
Why are you holding my hands?你为什么握着我的手? Ni weisheme wozhe wo de shou?
Why are you late?你为什么迟到? Ni weisheme chidao?
Why did he quit his job?他为什么辞职? ta weisheme cizhi?
Why did he run away?他为什么逃跑? ta weisheme taopao?
Why did she do that?她为什么这样做? ta weisheme zheyang zuo?
Why did this happen?为什么会这样? Weisheme hui zheyang?
Why did you come home so late?你怎么这么晚才回家? Ni zenme zheme wan cai hui jia?
Why did you get so angry?你为什么这么生气? Ni weisheme zheme shengqi?
Why did you quit?你为什么辞职? Ni weisheme cizhi?
Why do you ask?你为什么要问? Ni weisheme yao wen?

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

Why do you lie?你为什么撒谎? Ni weisheme sahuang?
Why do you want to be a doctor?你为什么想当医生? Ni weisheme xiang dang yisheng?
Why do you want to be a nurse?你为什么想当护士? Ni weisheme xiang dang hushi?
Why don’t we ask his advice?我们为什么不征求他的意见呢? Women weisheme bu zhengqiu ta de yijian ne?
Why don’t we go dancing?我们为什么不去跳舞? Women weisheme bu qu tiaowu?
Why don’t we go home?我们为什么不回家? Women weisheme bu hui jia?
Why don’t we share a room?我们为什么不共用一个房间? Women weisheme bu gongyong yige fangjian?
Why don’t you come in?你为什么不进来? Ni weisheme bu jinlai?
Why don’t you give up smoking?你为什么不戒烟? Ni weisheme bu jieyan?
Why not have dinner with us?为什么不和我们一起吃晚饭呢? Weisheme bu he women yiqi chi wanfan ne?
Why were you absent from school yesterday?你昨天为什么缺课? Ni zuotian weisheme que ke?
Why were you absent yesterday?你昨天怎么没来? Ni zuotian zenme mei lai?
Why were you late this morning?你今天早上怎么迟到了? Ni jintian zaoshang zenme chidaole?
Why are you so tired today?你今天怎么这么累? Ni jintian zenme zheme lei?
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘Why’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply