Who sentences in Chinese

‘Who’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘Who’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘Who’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

who sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'Who' sentences in Chinese and English

The list of ‘Who’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

Who is that girl?那姑娘是谁? Na guniang shi shei?
Who are you?你是谁? Ni shi shei?
Who did you meet?你遇见谁了? Ni yujian sheile?
Who do you think I am?你觉得我是谁? Ni juede wo shi shei?
Who do you think will come first?你认为谁会先来? Ni renwei shei hui xian lai?
Who do you think you are?你以为你是谁? Ni yiwei ni shi shei?
Who is going to speak tonight?今晚谁要发言? Jin wan shei yao fayan?
Who is he?他是谁? ta shi shei?
Who is she?她是谁? ta shi shei?
Who is next?谁是下一个? shei shi xia yige?
Who is that boy?那个男孩是谁? Nage nanhai shi shei?
Who is that gentleman?那位先生是谁? Na wei xiansheng shi shei?
Who is that man?那个男生是谁? Nage nansheng shi shei?

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

Who is that old woman?那个老女人是谁? Nage lao nuren shi shei?
Who is your favorite teacher?谁是你最喜欢的老师? shei shi ni zui xihuan de laoshi?
Who knows?谁知道? shei zhidao?
Who will take care of the baby?谁来照顾宝宝? shei lai zhaogu baobao?
Who built it?谁建造的? shei jianzao de?
Who broke this?谁打破了这个? shei dapole zhege?
who is that woman那个女人是谁 Nage nuren shi shei
Who was paying for this?谁为此买单? shei wei ci maidan?
Who do we call?我们打电话给谁? Women da dianhua gei shei?
Who can I call?我可以打电话给谁? Wo keyi da dianhua gei shei?
Who will you give the book to?你会把这本书送给谁? Ni hui ba zhe ben shu song gei shei?
Who stole the apple?谁偷了苹果? shei toule pingguo?
Who threw a stone at my dog?谁向我的狗扔石头? shei xiang wo de gou reng shitou?
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘Who’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply