Where sentences in Chinese and English


‘Where’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of Where sentences and play Where sentences quiz in Chinese language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


Where sentences in Chinese

Where sentences in Chinese and English


The list of 'Where' sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese translations.

Where are you from? 你从哪里来? Ni cong nali lai?
Where are you going? 你要去哪里? Ni yao qu nali?
Where are you planning to stay? 你打算住在哪里? Ni dasuan zhu zai nali?
Where are you? 你在哪里? Ni zai nali?
Where did you go? 你去哪儿? Ni qu na'er?
Where did you see that woman? 你在哪里见过那个女人? Ni zai nali jianguo nage nuren?
Where do we get the textbooks? 我们从哪里得到教科书? Women cong nali dedao jiaokeshu?
Where do you have pain? 你哪里痛? Ni nali tong?
Where do you live? 你住在哪里? Ni zhu zai nali?
Where does it hurt? 哪里疼? Nali teng?
Where is my book? 我的书在哪里? Wo de shu zai nali?
Where is my watch? 我的手表在哪里? Wo de shoubiao zai nali?
Where is the river? 河在哪里? He zai nali?
Where is the station? 车站在哪? Chezhan zai na?
Where is your cap? 你的帽子在哪里? Ni de maozi zai nali?
Where are you from? 你从哪里来? Ni cong nali lai?
Where are you going? 你要去哪里? Ni yao qu nali?
Where are you planning to stay? 你打算住在哪里? Ni dasuan zhu zai nali?
Where are you? 你在哪里? Ni zai nali?
Where did you go? 你去哪儿? Ni qu na'er?
Where did you see that woman? 你在哪里见过那个女人? Ni zai nali jianguo nage nuren?
Where do we get the textbooks? 我们从哪里得到教科书? Women cong nali dedao jiaokeshu?
Where do you have pain? 你哪里痛? Ni nali tong?
Where do you live? 你住在哪里? Ni zhu zai nali?
Where does it hurt? 哪里疼? Nali teng?
Where is my book? 我的书在哪里? Wo de shu zai nali?
Where is my watch? 我的手表在哪里? Wo de shoubiao zai nali?
Where is the river? 河在哪里? He zai nali?
Where is the station? 车站在哪? Chezhan zai na?
Where is your cap? 你的帽子在哪里? Ni de maozi zai nali?
Where is your office? 你的办公室在哪里? Ni de bangongshi zai nali?
Where is your room? 你的房间在哪里? Ni de fangjian zai nali?
Where should we go? 我们应该去哪里? Women yinggai qu nali?
Where was peter born? 彼得出生在哪里? Bide chusheng zai nali?
Where will we meet? 我们在哪里见面? Women zai nali jianmian?
Where will you have lunch today? 你今天去哪里吃午饭? Ni jintian qu nali chi wufan?
Where is the museum? 博物馆在哪里? Bowuguan zai nali?
Where do you come from? 你从哪里来的? Ni cong nali lai de?
Where did you plan to sleep tonight? 你今晚打算睡哪儿? Ni jin wan dasuan shui na'er?
Where do you carry your gold? 你把你的黄金带到哪里去? Ni ba ni de huangjin dai dao nali qu?
Where is your house? 你的房子在哪里? Ni de fangzi zai nali?
Where do you want to go? 你想去哪里? Ni xiang qu nali?
Where is the pretty girl? 漂亮的女孩在哪里? Piaoliang de nuhai zai nali?
Where are the others? 其他人在哪里? Qita ren zai nali?
Where is he now? 他现在在哪里? ta xianzai zai nali?


‘Where’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Chinese words


Here you learn top 1000 Chinese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.


Eat 吃 chi
All 全部 quan bu
New 新的 xin de
Snore 鼾 han
Fast 快速地 kuai su de
Help 帮助 bang zhu
Pain 痛 tong
Rain 雨 yu
Pride 自豪 zi hao
Sense 感觉 gan jue
Large 大 da
Skill 技能 ji neng
Panic 恐慌 kong huang
Thank 谢谢 xie xie
Desire 欲望 yu wang
Woman 女士 nu shi
Hungry 饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz