Religion vocabulary in Chinese

To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Religion vocabulary is one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Religion related vocabulary words in Chinese, this place will help you to learn Religion vocabulary words in Chinese language with their pronunciation in English. Religion vocabulary is used in daily life conversations, so it is very important to learn all Religion words in Chinese and English, also play Religion vocabulary Quiz and Picture vocabulary that makes you more interesting. The below table gives the translation of Religion vocabulary in Chinese.

Religion vocabulary in Chinese

List of religion vocabulary words in Chinese

Here is the list of Religion vocabulary words in Chinese language and their pronunciation in English.

Religion

Acolyte追随者 zhuisui zhe
Adulteress淫妇 yin fu
Angel天使 tianshi
Anointed受膏 shou gao
Apologist道歉者 daoqian zhe
Apostasy叛教 pan jiao
Atonement赎罪 shuzui
Baptise洗礼 xili
Basilica大教堂 da jiaotang
Beatification宣福礼 xuan fu li
Belief信仰 xinyang
Canonical典范 dianfan
Ceremonial仪式 yishi
Chapel教堂 jiaotang
Chastity贞洁 zhenjie
Christian基督教 jidujiao
Church教会 jiaohui
Cloister回廊 huilang
Conclave秘密会议 mimi huiyi
Confession忏悔 chanhui
Conformist墨守成规 moshouchenggui
Congregation会众 huizhong
Consecrate供奉 gongfeng
Contrition忏悔 chanhui
Crucifix十字架 shizijia
Cult邪教 xiejiao
Damnation诅咒 zuzhou
Deceitful骗人的 pian ren de
Deity神 shen
Demon恶魔 emo
Devil魔鬼 mogui
Dignitary显贵 xiangui
Divine神圣的 shensheng de
Epiphany顿悟 dunwu
Exegesis注释 zhushi
Expiate赎罪 shuzui
Faith信仰 xinyang
Faithless背信弃义 beixinqiyi
Fetish恋物癖 lian wu pi
Fiend恶魔 emo
Fornication淫乱 yinluan
Friar修士 xiushi
Genesis创世纪 chuangshiji
Gentile外邦人 wai bangren
God上帝 shangdi
Hallowed神圣的 shensheng de
Heathen异教徒 yi jiaotu
Heaven天堂 tiantang
Hell地狱 diyu
Heresy异端 yiduan
Hermitage隐居处 yinju chu
Hindi印地语 yin di yu
Holiness圣洁 shengjie
Holy圣 sheng
Hymnal赞美诗 zanmeishi
Idolatry偶像崇拜 ouxiang chongbai
Immolation献祭 xian ji
Incumbent现任 xianren
Infidelity不忠 bu zhong
Inquisitor调查官 diaocha guan
Interdict禁令 jinling
Intone音调 yindiao
Invocation调用 diaoyong
Lecher登徒子 deng tu zi
Lectern讲台 jiangtai
Legate使节 shijie
Legation使馆 shiguan
Litany长篇大论 changpiandalun
Liturgy礼仪 liyi
Lord主 zhu
Majesty威严 weiyan
Malefactor作恶者 zuo’e zhe
Marvel奇迹 qiji
Miracle奇迹 qiji
Monastic修道士 xiudao shi
Mortify羞辱 xiuru
Mosque清真寺 qingzhensi
Mourner哀悼者 aidao zhe
Mundane世俗的 shisu de
Muslim穆斯林 musilin
Nave中殿 zhong dian
Nectar花蜜 huami
Nirvana涅槃 niepan
Nonbeliever非信徒 fei xintu
Nunnery尼姑庵 nigu an
Oath誓言 shiyan
Obedience服从 fucong
Officiate主持 zhuchi
Omen预兆 yuzhao
Omnipotent无所不能 wu suo buneng
Oracular神谕 shen yu
Oratory演说 yanshuo
Ordination受戒 shoujie
Orthodoxy正统 zhengtong
Pantheon万神殿 wan shendian
Papal教皇 jiaohuang
Papist教皇派 jiaohuang pai
Parish教区 jiaoqu
Patriarch族长 zuzhang
Patriarchate宗主教制 zong zhujiao zhi
Penance苦修 ku xiu
Pilgrimage朝圣 chaosheng
Pontiff教皇 jiaohuang
Porch门廊 menlang
Prayer祷告 daogao
Preach讲道 jiang dao
Preacher牧师 mushi
Priest牧师 mushi
Primate灵长类动物 ling chang lei dongwu
Priory修道院 xiudaoyuan
Profane亵渎 xiedu
Prophesy预言 yuyan
Proselytize传教 chuanjiao
Providence天意 tianyi
Psyche精神 jingshen
Pulpit讲坛 jiangtan
Rapt全神贯注 quanshenguanzhu
Rebirth重生 chongsheng
Recant放弃 fangqi
Recluse隐士 yinshi
Rectory教区长 jiaoqu zhang
Refectory食堂 shitang
Relic遗迹 yiji
Religion宗教 zongjiao
Religiosity宗教信仰 zongjiao xinyang
Reliquary圣物箱 sheng wu xiang
Remission缓解 huanjie
Repent悔改 huigai
Reprobate被遗弃的 bei yiqi de
Requiem安魂曲 an hun qu
Resurrect复活 fuhuo
Resuscitate复苏 fusu
Reverend牧师 mushi
Revivalist复兴主义者 fuxing zhuyi zhe
Rite仪式 yishi
Rosary念珠 nianzhu
Sacrifice牺牲 xisheng
Secular世俗 shisu
Seminarian修生 xiusheng
Sermon讲道 jiang dao
Sermonize布道 budao
Shroud裹尸布 guo shi bu
Sin罪 zui
Spirit精神 jingshen
Supplicant请求者 qingqiu zhe
Surplice袈裟 jiasha
Synod大会 dahui
Tabernacle帐幕 zhangmu
Taboo忌讳 jihui
Tonsure剪发 jian fa
Transgress越界 yuejie
Travail劳苦 laoku
Trespass侵入 qinru
Tribulation苦难 kunan
Trinity三位一体 sanweiyiti
Trusting信任 xinren
Ungodly不敬虔的 bu jingqian de
Unholy邪恶的 xie’e de
Unorthodox非正统 fei zhengtong
Untouchable触不可及 chu buke ji
Venerate崇敬 chongjing
Veneration崇敬 chongjing
Verily真的 zhen de
Vow发誓 fashi
Worshipper崇拜者 chongbai zhe
Zealot狂热者 kuangre zhe

Religion vocabulary in other languages:

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply