Prefix in English and Chinese

Here you learn Prefix words in English with Chinese translation. If you are interested to learn the most common Prefix Chinese words, this place will help you to learn Prefix words in Chinese language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Chinese. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Prefix in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Prefix in Chinese

Here is the list of English Chinese translations of prefixes in Chinese language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate停用 ting yong
Debate辩论 bianlun
Decade十年 shi nian
Decent体面的 timian de
Decision决定 jueding
Declare宣布 xuanbu
Decode解码 jiema
Decomposition分解 fenjie
Decrease减少 jianshao
Deduction扣除 kouchu
Default默认 moren
Defeat打败 dabai
Defend保卫 baowei
Deforest砍伐森林 kanfa senlin
Deformation形变 xingbian
Degeneration退化 tuihua
Demand要求 yaoqiu

dis-

Disaccord不和谐 bu hexie
Disaffection不满 bu man
Disagree不同意 bu tongyi
Disappear消失 xiaoshi
Disapprove不赞成 bu zancheng
Discharge释放 shifang
Discipline纪律 jilu
Discount折扣 zhekou
Discover发现 faxian
Displeasure不悦 bu yue
Disqualify取消资格 quxiao zige

ex-

Exceed超出 chaochu
Exchange交换 jiaohuan
Exhale呼气 hu qi
Explain解释 jieshi
Explosion爆炸 baozha
Export出口 chukou

im-

Impair妨害 fanghai
Impassion引起 yinqi
Implant注入 zhuru
Import进口 jinkou
Impossible不可能的 bu keneng de
Impress印象深刻 yinxiang shenke
Improper不当 budang
Improve提升 tisheng

in-

Inaction不作为 bu zuowei
Inactive不活跃 bu huoyue
Inadequate不足 buzu
Income收入 shouru
Incorrect不正确 bu zhengque
Indirect间接 jianjie
Insecure不安全 bu anquan
Inside里面 limian
Invisible无形的 wuxing de

inter-

Interaction相互作用 xianghu zuoyong
Interchange换乘 huan cheng
Intermission中场休息 zhong chang xiuxi
International国际的 guoji de
Internet互联网 hulianwang
Interview面试 mianshi

ir-

Irradiation辐照 fu zhao
Irrational非理性 fei lixing
Irregular不规律的 bu guilu de
Irrelevant无关紧要 wuguan jinyao
Irreplaceable无可替代 wu ke tidai
Irreversible不可逆转 bu kenizhuan

mid-

Midday正午 zhengwu
Midland米德兰 mi de lan
Midnight午夜 wuye
Midway中途 zhongtu
Midwife助产士 zhuchanshi

mis-

Misaligned错位 cuowei
Misguide误导 wudao
Misinform误导 wudao
Mislead误导 wudao
Misplace错位 cuowei
Misrule误判 wu pan
Misspelt拼写错误 pinxie cuowu
Mistake错误 cuowu
Misunderstand误解 wujie
Misuse滥用 lanyong

non-

Non existent不存在的 bu cunzai de
Non pareil无与伦比 wuyulunbi
Nonchalant冷漠 lengmo
Nonfiction非小说类 fei xiaoshuo lei
Nonsense废话 feihua
Nonstop马不停蹄 mabutingti

over-

Overcharge过度充电 guodu chongdian
Overcome克服 kefu
Overflow溢出 yichu
Overlap重叠 chongdie
Overload超载 chaozai
Overlook俯瞰 fukan
Overpower压倒 yadao
Overrate高估 gao gu
Overrule否决 foujue

pre-

Predefine预定义 yu dingyi
Prefix字首 zi shou
Prehistory史前史 shiqian shi
Prepay预付款 yufu kuan
Prepossess占有 zhanyou
Prevail盛行 shengxing
Preview预览 yulan

pro-

Proactive积极主动的 jiji zhudong de
Proceed继续 jixu
Proclaim宣布 xuanbu
Profess宣称 xuancheng
Profit利润 lirun
Profound深刻的 shenke de
Program程序 chengxu
Progress进步 jinbu
Prolong延长 yanchang

re-

React反应 fanying
Reappear再现 zaixian
Reclaim回收 huishou
Recollect追忆 zhuiyi
Recommendation推荐 tuijian
Reconsider重新考虑 chongxin kaolu
Recover恢复 huifu
Redo重做 chong zuo
Rewrite改写 gaixie

tele-

Telecommunication电信 dianxin
Telegram电报 dianbao
Telepathic心灵感应 xinling ganying
Telephone电话 dianhua
Telescope望远镜 wangyuanjing
Television电视 dianshi

trans-

Transfer转移 zhuanyi
Transform转变 zhuanbian
Transgender变性人 bianxing ren
Translation翻译 fanyi
Transparent透明的 touming de
Transport运输 yunshu

un-

Undo撤消 chexiao
Unequal不等 bu deng
Unhappy不开心 bu kaixin
Unpack打开包装 dakai baozhuang
Unseen看不见 kan bujian
Unstable不稳定 bu wending
Unusual异常 yichang

up-

Update更新 gengxin
Upgrade升级 shengji
Uphill上坡 shang po
Uphold坚持 jianchi
Upset沮丧的 jusang de
Upstairs楼上 lou shang
Upward向上 xiangshang
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Prefix words in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply