Have sentences in Chinese

‘Have’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘Have’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘Have’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

have sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'Have' sentences in Chinese and English

The list of ‘Have’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

Have a good Christmas圣诞快乐 shengdan kuaile
Have a good time玩的很开心 wan de hen kaixin
Have a nice day祝你今天过得愉快 zhu ni jintianguo de yukuai
Have a nice time玩得开心 wan de kaixin
Have a nice trip旅行愉快 luxing yukuai
Have a nice vacation祝你旅途愉快 zhu ni lutu yukuai
Have fun玩得开心 wan de kaixin
Have fun this summer!这个夏天玩得开心! zhege xiatian wan de kaixin!
Have you eaten?你吃过了吗? Ni chiguole ma?
Have you ever cheated on an exam?你曾经在考试中作弊吗? Ni cengjing zai kaoshi zhong zuobi ma?

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

Have you ever seen a whale?你见过鲸鱼吗? Ni jianguo jingyu ma?
Have you ever sung in public?你曾经在公共场合唱歌吗? Ni cengjing zai gonggong changhe changge ma?
Have you finished dressing?你穿完了吗? Ni chuan wanliao ma?
Have you finished?你完成了吗? Ni wanchengle ma?
Have you heard from him?你听说过他吗? Ni ting shuoguo ta ma?
Have you met?你有见到过? Ni you jian daoguo?
Have you read this article?你读过这篇文章吗? Ni duguo zhe pian wenzhang ma?
Have you received an answer to your letter?你收到信的答复了吗? Ni shou dao xin de dafule ma?
Have you told anyone about the surprise party?你有没有告诉任何人关于惊喜派对的事? Ni you meiyou gaosu renhe ren guanyu jingxi paidui de shi?
Have you told anyone about this problem?你有没有告诉过任何人这个问题? Ni you meiyou gaosuguo renhe ren zhege wenti?
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘Have’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply