Positive words in English and Chinese

Here you learn Positive words in English with Chinese translation. If you are interested to learn the most common Positive Chinese words, this place will help you to learn Positive words in Chinese language with their pronunciation in English. Positive words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Chinese. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Positive words in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Positive words in Chinese

Here is the list of English Chinese translations of Positive words in Chinese language and their pronunciation in English.

Accepted公认 gongren
Acclaim欢呼 huanhu
Accomplish完成 wancheng
Accuracy准确性 zhunque xing
Add添加 tianjia
Admire钦佩 qinpei
Advantage优势 youshi
Affection感情 ganqing
Affinity亲和力 qinheli
Affirmation肯定 kending
Afford买得起 mai de qi
Agree同意 tongyi
Allow允许 yunxu
Amazing惊人 jingren
Appeal上诉 shangsu
Applause掌声 zhangsheng
Approve批准 pizhun
Assurance保证 baozheng
Attraction景点 jingdian
Balance平衡 pingheng
Beautiful美丽的 meili de
Benefit益处 yichu
Best最好的 zui hao de
Better更好的 geng hao de
Beyond超过 chaoguo
Bold胆大 dan da
Brave勇敢的 yonggan de
Brilliant杰出的 jiechu de
Capable有能力的 you nengli de
Care关心 guanxin
Celebration庆典 qingdian
Centered居中 juzhong
Challenge挑战 tiaozhan
Change改变 gaibian
Cheerful快乐 kuaile
Choice选择 xuanze
Clarity明晰 mingxi
Clean干净的 ganjing de
Clear清除 qingchu
Clever聪明的 congming de
Collaboration合作 hezuo
Collected集 ji
Comedy喜剧 xiju
Comfort舒适 shushi
Community社区 shequ
Compassion同情 tongqing
Complete完全的 wanquan de
Concentration专注 zhuanzhu
Confident自信的 zixin de
Congratulations恭喜 gongxi
Connection联系 lianxi
Conservation保护 baohu
Consideration考虑 kaolu
Content内容 neirong
Contribution贡献 gongxian
Cool凉爽的 liangshuang de
Courage勇气 yongqi
Creativity创造力 chuangzao li
Curious好奇的 haoqi de
Cute可爱的 ke’ai de
Delicious美味的 meiwei de
Desire欲望 yuwang
Determination决心 juexin
Discipline纪律 jilu
Divine神圣的 shensheng de
Dream梦 meng
Drive驾驶 jiashi
Duty责任 zeren
Dynamic动态的 dongtai de
Eager渴望的 kewang de
Easy简单 jiandan
Educate教育 jiaoyu
Efficiency效率 xiaolu
Elevate提升 tisheng
Empower赋权 fu quan
Enabled启用 qiyong
Energy活力 huo li
Engage从事 congshi
Enjoyment享受 xiangshou
Enormous巨大的 juda de
Enough足够的 zugou de
Equity公平 gongping
Excellent优秀的 youxiu de
Exciting令人兴奋 ling ren xingfen
Expansive膨胀 pengzhang
Fabulous极好 ji hao
Fair公平的 gongping de
Faith信仰 xinyang
Fame声望 shengwang
Family家庭 jiating
Famous著名的 zhuming de
Fancy想要 xiang yao
Fantastic极好的 ji hao de
Favorite最喜欢的 zui xihuan de
Fearless无所畏惧 wu suo weiju
Fine美好的 meihao de
Focus重点 zhongdian
Food食物 shiwu
Free自由 ziyou
Freedom自由 ziyou
Friend朋友 pengyou
Full满的 man de
Fun乐趣 lequ
Future未来 weilai
Genius天才 tiancai
Genuine真的 zhen de
Gift礼物 liwu
Give给 gei
Glamorous魅力四射 meili si she
Glory荣耀 rongyao
Glow辉光 hui guang
God上帝 shangdi
Good好的 hao de
Grand盛大 shengda
Great伟大的 weida de
Growth生长 shengzhang
Guide指导 zhidao
Happy快乐的 kuaile de
Health健康 jiankang
Heart心 xin
Heaven天堂 tiantang
Help帮助 bangzhu
Honest诚实的 chengshi de
Honor荣誉 rongyu
Hope希望 xiwang
Hot热的 re de
Huge巨大的 juda de
Human人类 renlei
Humble谦逊的 qianxun de
Humor幽默 youmo
Idea主意 zhuyi
Improvement改进 gaijin
Independence独立 duli
Innovation革新 gexin
Inspired启发 qifa
Intelligence智力 zhili
Interest兴趣 xingqu
Involve涉及 sheji
Just只是 zhishi
Justice正义 zhengyi
Kiss吻 wen
Knowledge知识 zhishi
Lamb羊肉 yangrou
Laugh笑 xiao
Learning学习 xuexi
Liberty自由 ziyou
Life生活 shenghuo
Love爱 ai
Loyalty忠诚 zhongcheng
Luck运气 yunqi
Luxury奢华 shehua
Magic魔法 mofa
Many许多 xuduo
Meaning意义 yiyi
Meditation冥想 mingxiang
Mild温和的 wen he de
Miracle奇迹 qiji
More更多的 geng duo de
Motivation动机 dongji
Natural天然 tianran
Neat整洁的 zhengjie de
New新的 xin de
Nice好的 hao de
Noble高贵 gaogui
Open打开 dakai
Opportunity机会 jihui
Order命令 mingling
Organization组织 zuzhi
Original原来的 yuanlai de
Participation参与 canyu
Passion热情 reqing
Patience耐心 naixin
Peace和平 heping
Peaceful平静的 pingjing de
Perfect完美的 wanmei de
Perfection完美 wanmei
Personality性格 xingge
Play玩 wan
Please请 qing
Pleasure乐趣 lequ
Polite有礼貌的 you limao de
Positive积极的 jiji de
Powerful强大的 qiangda de
Precision精确 jingque
Prepared准备好的 zhunbei hao de
Preservation保存 baocun
Pretty漂亮 piaoliang
Pride自豪 zihao
Privacy隐私 yinsi
Productive富有成效的 fuyou chengxiao de
Progress进步 jinbu
Prompt迅速的 xunsu de
Punctual准时 zhunshi
Pure纯的 chun de
Purpose目的 mudi
Quality质量 zhiliang
Quick快的 kuai de
Quiet安静的 anjing de
Ready准备好 zhunbei hao
Reality现实 xianshi
Reason原因 yuanyin
Recognition认出 ren chu
Recommend推荐 tuijian
Relax放松 fangsong
Reliable可靠的 kekao de
Relief宽慰 kuanwei
Relieve缓解 huanjie
Religion宗教 zongjiao
Respect尊重 zunzhong
Responsibility责任 zeren
Rest休息 xiuxi
Restore恢复 huifu
Revived复活 fuhuo
Rich富有的 fuyou de
Romance浪漫 langman
Sacred神圣 shensheng
Safety安全 anquan
Satisfied使满意 shi manyi
Save保存 baocun
Secure安全的 anquan de
Security安全 anquan
Sensational耸人听闻 songrentingwen
Sensible明智的 mingzhi de
Service服务 fuwu
Sexy性感的 xinggan de
Sharing分享 fenxiang
Shelter庇护所 bihu suo
Shine闪耀 shanyao
Simplicity简单 jiandan
Skill技能 ji neng
Sleep睡觉 shuijiao
Smart聪明的 congming de
Smashing粉碎 fensui
Smile微笑 weixiao
Smooth光滑的 guanghua de
Solid坚硬的 jianying de
Soul灵魂 linghun
Soulmate灵魂伴侣 linghun banlǚ
Space空间 kongjian
Spark火花 huohua
Special特别的 tebie de
Spirit精神 jingshen
Stability稳定 wending
Start开始 kaishi
Still仍然 rengran
Stimulation刺激 ciji
Strength力量 liliang
Strong强的 qiang de
Study学习 xuexi
Stunning令人惊叹的 ling ren jingtan de
Style风格 fengge
Succulent多肉的 duorou de
Sufficient充足的 chongzu de
Super极好的 ji hao de
Superior优越的 youyue de
Support支持 zhichi
Surprised惊讶 jingya
Sustain维持 weichi
Sweet甜的 tian de
Talented才华横溢 caihuahengyi
Teach教导 jiaodao
Team团队 tuandui
Terrific了不起 liaobuqi
Thank感谢 ganxie
Thrilling惊险 jingxian
Thrive蓬勃发展 pengbo fazhan
Tolerance宽容 kuanrong
Touch触碰 chu peng
Tradition传统 chuantong
Transform转变 zhuanbian
Transformation转型 zhuanxing
Transparent透明的 touming de
Trust相信 xiangxin
Truth真相 zhenxiang
Ultimate最终的 zuizhong de
Unbelievable难以置信的 nanyi zhixin de
Unconditional无条件的 wutiaojian de
Understand理解 lijie
Unique独特的 dute de
Unity统一 tongyi
Useful有用 youyong
Valid有效的 youxiao de
Valuable有价值的 you jiazhi de
Variety种类 zhonglei
Versatile多才多艺的 duocaiduoyi de
Very非常 feichang
Victory胜利 shengli
Vigorous蓬勃 pengbo
Virtuous贤惠 xianhui
Vocabulary词汇 cihui
Warm温暖的 wennuan de
Water水 shui
Wealth财富 caifu
Welcome欢迎 huanying
Welfare福利 fuli
Whole所有的 suoyou de
Willing愿意的 yuanyi de
Win赢 ying
Wisdom智慧 zhihui
Wise明智的 ming zhi de
Won韩元 hanyuan
Wonderful精彩的 jingcai de
Worth值得 zhide
Young年轻 nianqing
Youth青年 qingnian
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Positive words in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply