Would sentences in Chinese

‘Would’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘Would’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘Would’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

would sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'Would' sentences in Chinese and English

The list of ‘Would’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

Would you do me a favor?你可以帮我一个忙吗? Ni keyi bang wo yige mang ma?
Would you do something for me?你会为我做些什么吗? Ni hui wei wo zuo xie shenme ma?
Would you join me for a walk?你愿意和我一起散步吗? Ni yuanyi he wo yiqi sanbu ma?
Would you like ice?你要冰吗? Ni yao bing ma?
Would you like some more cake?你想要更多的蛋糕吗? Ni xiang yao geng duo de dangao ma?
Would you like to come?你想不想来? Ni xiang buxiang lai?
Would you like to dance with me?你想跟我跳舞吗? Ni xiang gen wo tiaowu ma?
Would you like to go?你想去吗? Ni xiang qu ma?
Would you like to wait?你要等吗? Ni yao deng ma?
Would you play with me?你会和我一起玩吗? Ni hui he wo yiqi wan ma?
Would you please try again later?请稍后再试好吗? Qing shao hou zai shi hao ma?
Would you say it once more?你能再说一遍吗? Ni neng zaishuo yibian ma?
Would you teach me?你会教我吗? Ni hui jiao wo ma?
Would you like to read his speech?你想读他的演讲吗? Ni xiang du ta de yanjiang ma?
Would it do any good?会有什么好处吗? Hui you she me haochu ma?

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

Would he have married viji?他会嫁给维吉吗? ta hui jia gei wei ji ma?
Would you like to play a game?你想玩游戏吗? Ni xiang wan youxi ma?
Would you kill me?你会杀了我吗? Ni hui shale wo ma?
Would you love me?你会爱我吗? Ni hui ai wo ma?
Would you like me?你会喜欢我吗? Ni hui xihuan wo ma?
Would you hate me?你会恨我吗? Ni hui hen wo ma?
Would you like to join us tonight?你今晚愿意加入我们吗? Ni jin wan yuanyi jiaru women ma?
Would you please carry this for me?你能帮我拿这个吗? Ni neng bang wo na zhege ma?
Would you like to come tomorrow?你想明天来吗? Ni xiang mingtian lai ma?
Would you run with me?你会和我一起跑吗? Ni hui he wo yiqi pao ma?
Would he pay for the lunch?他会付午餐费吗? ta hui fu wucan fei ma?
Would that be a good idea?那会是个好主意吗? Na hui shige hao zhuyi ma?
Would you make dinner?你会做晚饭吗? Ni hui zuo wanfan ma?
would you come with me?你会和我一起来吗? Ni hui he wo yi qilai ma?
would you come here?你会来这里吗? Ni hui lai zheli ma?
would you come tomorrow?你明天来吗? Ni mingtian lai ma?
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘Would’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply