Kitchen utensils names in Chinese

To learn Chinese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Kitchen utensils are one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn kitchen items names in Chinese, this place will help you to learn Kitchen utensils names and kitchen tools names in Chinese language with their pronunciation in English. Kitchen things names are used in daily life conversations, so it is very important to learn all kitchen utensils names in English and Chinese. The below table gives the translation of Kitchen items names in Chinese and their pronunciation in English.

Kitchen utensils names in English & Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Sentence

Kitchen utensils in Chinese and English

Here you learn most important kitchen utensils names in Chinese language and their pronunciation in English.

Kitchen - 厨房 chúfáng

Aluminum foil铝箔 lǚbo
Apron围裙 weiqun
Basket篮子 lanzi
Beater打浆机 dajiang ji
Blender搅拌机 jiaobanji
Boil熬 ao
Bottle瓶子 pingzi
Bottle opener开瓶器 kai ping qi
Bowl碗 wan
Broiler肉鸡 ròuji
Broom扫帚 saozhou
Cabinet内阁 neige
Caddy球童 qiu tong
Carafe水瓶 shuiping
Casserole沙锅 shaguo
Chop劈 pi
Chopsticks筷子 kuaizi
Cleanser清洁剂 qingjie ji
Coffee maker咖啡机 kafei ji
Cook厨师 chushi
Cookbook食谱 shipu
Cooker炊具 chuiju
Corn pick玉米采摘 yumi caizhai
Counter柜台 guitai
Cup杯子 beizi
Cutlery刀具 daoju
Cutting board砧板 zhenban
Dish碟 die
Dish soap洗碗剂 xi wan ji
Dish towel抹布 mabu
Dishwasher洗碗机 xi wan ji

Read also:  Play vocabulary quiz

Dough面团 miantuan
Dutch oven荷兰烤箱 helan kaoxiang
Egg beater打蛋器 da dan qi
Espresso machine浓缩咖啡机 nongsuo kafei ji
Flatware餐具 canju
Food食物 shiwu
Food processor食品加工机 shipin jiagong ji
Fork叉 cha
Freezer冰箱 bingxiang
Frying pan平底锅 pingdi guo
Glasses眼镜 yanjing
Griddle烤盘 kao pan
Grill炙烤 zhi kao
Grinder磨床 mochuang
Honey pot蜜罐 mi guan
Hot plate热板 re ban
Ice box冰盒 bing he
Ice cream maker冰淇淋机 bingqilin ji
Jar罐 guan
Jug水壶 shuihu
Juicer榨汁机 zha zhi ji
Kettle水壶 shuihu
Kitchen厨房 chufang
Knife刀 dao
Ladle钢包 gangbao
Lid盖 gai

Read also:  Learn Alphabet

Marinate腌制 yan zhi
Masher捣碎器 dao sui qi
Measuring cup量杯 liangbei
Microwave oven微波炉 weibolu
Mixer混合器 hunhe qi
Mop拖把 tuoba
Mug杯 bei
Napkin餐巾 canjin
Opener开瓶器 kai ping qi
Oven烤箱 kaoxiang
Pan平底锅 pingdi guo
Peeler削皮器 xiao pi qi
Percolator渗滤器 shen lǜqi
Pestle杵 chu
Pitcher投手 toushou
Pizza cutter披萨刀 pisa dao
Plastic bags塑料袋 suliao dai
Plate盘子 panzi
Pot锅 guo
Pressure cooker压力锅 yaliguo
Ramekin拉面 lamian
Range范围 fanwei
Reamer铰刀 jiao dao
Recipe食谱 shipu
Refrigerator冰箱 bingxiang
Rice cooker电饭锅 dian fan guo
Roaster焙烧炉 beishao lu
Sauce酱 jiang
Shears剪 jian
Shelves货架 huòjia
Sieve筛 shai
Silverware银器 yin qi
Sink下沉 xia chen
Slicer切片机 qiepian ji
Soap肥皂 feizao
Spices香料 xiangliao
Sponge海绵 haimian
Spoon勺子 shaozi
Steamer汽船 qichuan
Stove火炉 huolu
Table桌子 zhuozi
Tablecloth桌布 zhuobu
Tablespoon汤匙 tangchi
Tea cup茶杯 chabei
Teapot茶壶 chahu
Teaspoon茶匙 chachi
Thermometer温度计 wenduji
Timer计时器 jishi qi
Tin锡 xi
Toaster烤面包机 kao mianbao ji
Tongs钳 qian
Trash bag垃圾袋 lese dai
Tray托盘 tuopan
Trivet三脚架 sanjiaojia
Tumbler不倒翁 budaoweng
Utensils器皿 qimin
Waste box垃圾箱 lese xiang
Water水 shui
Waxed paper蜡纸 lazhi
Whip鞭子 bianzi
Whisk拂 fu

Read also:  Learn More Vocabulary

Kitchen utensils in other languages:

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply