If sentences in Chinese

‘If’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘If’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘If’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

if sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'If' sentences in Chinese and English

The list of ‘If’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

If I were you, I would trust her如果我是你,我会相信她 ruguo wo shi ni, wo hui xiangxin ta
If I had money, I could buy it如果我有钱,我可以买 ruguo wo you qian, wo keyi mai
If he’s fluent in English, I’ll hire him如果他英语流利,我就雇用他 ruguo ta yingyu liuli, wo jiu guyong ta
If he had studied harder, he would have passed the exam如果他努力学习,他就会通过考试 ruguo ta nuli xuexi, ta jiu hui tongguo kaoshi
If you want to make your dreams come true, keep on trying如果你想让你的梦想成真,那就继续努力吧 ruguo ni xiang rang ni de mengxiang cheng zhen, na jiu jixu nuli ba
If you want a pencil, I’ll lend you one如果你想要一支铅笔,我就借给你一支 ruguo ni xiang yao yi zhi qianbi, wo jiu jie gei ni yi zhi
If you find a mistake, please leave a comment如果您发现错误,请发表评论 ruguo nin faxian cuowu, qing fabiao pinglun
If you follow this street, you will get to the station如果你沿着这条街走,你就会到车站 ruguo ni yanzhe zhe tiao jie zou, ni jiu hui dao chezhan
If you go to the movies, take your sister with you如果你去看电影,带上你的妹妹 ruguo ni qu kan dianying, dai shang ni de meimei
If there is anything you want, don’t hesitate to ask me如果你有什么想要的,不要犹豫,问我 ruguo ni you she me xiang yao de, buyao youyu, wen wo

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

If I were rich, I would go abroad如果我很有钱,我会出国 ruguo wo hen you qian, wo hui chuguo
If he comes, ask him to wait如果他来了,请他等一下 ruguo ta laile, qing ta deng yixia
If it rains, we will get wet如果下雨,我们会被淋湿 ruguo xia yu, women hui bei lin shi
If you study hard, you will pass your exam如果你努力学习,你就会通过考试 ruguo ni nuli xuexi, ni jiu hui tongguo kaoshi
If you give respect, you get respect如果你给予尊重,你就会得到尊重 ruguo ni jiyu zunzhong, ni jiu hui dedao zunzhong
If you work hard, you will succeed如果你努力,你就会成功 ruguo ni nuli, ni jiu hui chenggong
If you invite them, they will come如果你邀请他们,他们就会来 ruguo ni yaoqing tamen, tamen jiu hui lai
If I studied, I would pass the exam如果我学习,我会通过考试 ruguo wo xuexi, wo hui tongguo kaoshi
If you rest, you will feel better如果你休息,你会感觉更好 ruguo ni xiuxi, ni hui ganjue geng hao
If you need me, you can call me at home如果你需要我,你可以在家里给我打电话 ruguo ni xuyao wo, ni keyi zaijiali gei wo da dianhua
If you want to pass the exam, you should study much harder如果你想通过考试,你应该更加努力地学习 ruguo ni xiang tongguo kaoshi, ni yinggai gengjia nuli di xuexi
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘If’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply