You sentences in Chinese

‘You’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘You’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘You’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

you sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'You' sentences in Chinese and English

The list of ‘You’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

You are a teacher你是老师 Ni shi laoshi
You are always complaining你总是抱怨 ni zong shi baoyuan
You are late你晚了 ni wanle
You are my responsibility你是我的责任 ni shi wo de zeren
You are not Indian你不是印度人 ni bushi yin duo ren
You are very beautiful你非常漂亮 ni feichang piaoliang
You are very brave你很勇敢 ni hen yonggan
You broke the rules你违反了规则 ni weifanle guize
You can ask John for help你可以向约翰寻求帮助 ni keyi xiang yuehan xunqiu bangzhu
You can go home now你现在可以回家了 ni xianzai keyi hui jiale
You are a good teacher你是一位好老师 ni shi yi wei hao laoshi
You can go anywhere you want你可以去任何你想去的地方 ni keyi qu renhe ni xiang qu di difang
You can go if you want to如果你愿意,你可以去 ruguo ni yuanyi, ni keyi qu
You can put it anywhere你可以把它放在任何地方 ni keyi ba ta fang zai renhe difang
You can read this book你可以读这本书 ni keyi du zhe ben shu
You can’t be serious你不能认真 ni buneng renzhen
You don’t have to get up so early你不必起这么早 ni bubi qi zheme zao
You don’t have to talk so loud你不必说得那么大声 ni bubi shuo de name dasheng
You don’t understand english你不懂英文 ni bu dong yingwen
You don’t understand me你不明白我 ni bu mingbai wo

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

You had plenty of time你有很多时间 ni you henduo shijian
You have to come with me你得跟我来 ni de gen wo lai
You have to study hard你必须努力学习 ni bixu nuli xuexi
You look busy你看起来很忙 ni kan qilai hen mang
You like it你喜欢它 ni xihuan ta
You like me你喜欢我 ni xihuan wo
You love me你爱我 ni ai wo
you love me or not你爱不爱我 ni ai bu ai wo
you love me so much你非常爱我 ni feichang ai wo
You make me happy你让我快乐 ni rang wo kuaile
You may go你可以走了 ni keyi zoule
You may go home if you want to如果你愿意,你可以回家 ruguo ni yuanyi, ni keyi hui jia
You may read this book你可以读这本书 ni keyi du zhe ben shu
You must be kidding!你一定在开玩笑! ni yiding zai kaiwanxiao!
You may take the book你可以拿书 Ni keyi na shu
You must study hard你必须努力学习 ni bixu nuli xuexi
You will make a good wife你会成为一个好妻子 ni hui chengwei yige hao qizi
You will see the difference你会看到不同 ni hui kan dao butong
You should sleep你应该睡觉 ni yinggai shuijiao
You must go你必须去 ni bixu qu
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘You’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply