He sentences in Chinese

‘He’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘He’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘He’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

he sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'He' sentences in Chinese and English

The list of ‘He’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

He achieved his goal他达到了他的目标 ta dadaole ta de mubiao
He accepted her gift他接受了她的礼物 ta jieshoule ta de liwu
He accepted my idea他接受了我的想法 ta jieshoule wo de xiangfa
He accepted the job他接受了这份工作 ta jieshoule zhe fen gongzuo
He admitted his mistakes他承认了他的错误 ta chengrenle ta de cuowu
He advised me not to smoke他劝我不要抽烟 ta quan wo buyao chouyan
He attained his goal他达到了他的目标 ta dadaole ta de mubiao
He became famous他出名了 ta chumingle
He became irritated他变得烦躁 ta bian de fanzao
He began to run他开始跑 ta kaishi pao
He broke the law他触犯了法律 ta chufanle falǜ
He can read and write他会读会写 ta hui du hui xie
He can read English easily他可以轻松阅读英语 ta keyi qingsong yuedu yingyu
He can run fast他跑得很快 ta pao de hen kuai
He came into the room他走进房间 ta zou jin fangjian
He can swim very fast他游得很快 ta you de hen kuai
He did not know what to say他不知道该说什么 ta bu zhidao gai shuo shenme
He did not speak他没有说话 ta meiyou shuohua
He doesn’t need to work他不需要工作 ta bu xuyao gongzuo
He easily gets angry他很容易生气 ta hen rongyi shengqi
He doesn’t sing well他唱得不好 ta chang de bu hao
He got a lot of money他得到了很多钱 ta dedaole henduo qian

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

He got angry他生气了 ta shengqile
He had an accident at work他在工作中出了事故 ta zai gongzuo zhong chu liao shigu
He has a lot of money他有很多钱 ta you henduo qian
He has his own room他有自己的房间 ta you ziji de fangjian
He has left his family他离开了家人 ta likaile jiaren
He has ten cows他有十头牛 ta you shi tou niu
He was alone他独自一人 ta duzi yiren
He was brave他很勇敢 ta hen yonggan
He was cleaning his room他在打扫房间 ta zai dasao fangjian
He was at home他在家里 ta zai jiali
He was very busy all day他整天都很忙 ta zheng tian du hen mang
He was very happy他很高兴 ta hen gaoxing
He writes books他写书 ta xie shu
He was patient他很有耐心 ta hen you naixin
He walks slowly他走得很慢 ta zou de hen man
He wants to meet you他想见你 ta xiangjian ni
He was absent from school他缺课 ta que ke
He likes to read books他喜欢看书 ta xihuan kanshu
He likes to run他喜欢跑步 ta xihuan paobu
He lost his job他丢了工作 ta diule gongzuo
He likes to swim他喜欢游泳 ta xihuan youyong
He learned how to swim他学会了游泳 ta xuehuile youyong
He looks healthy他看起来很健康 ta kan qilai hen jiankang
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘He’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply