My sentences in Chinese

‘My’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘My’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘My’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

my sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'My' sentences in Chinese and English

The list of ‘My’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

My eyes are sore我的眼睛很痛 Wo de yanjing hen tong
My eyes are tired我的眼睛累了 wo de yanjing leile
My eyes are watering我的眼睛在流泪 wo de yanjing zai liulei
My family is not very large我的家庭不是很大 wo de jiating bushi hen da
My father does not eat much fruit我父亲不吃太多水果 wo fuqin bu chi tai duo shuiguo
My father has never been sick in his life我父亲一生从未生病 wo fuqin yisheng cong wei shengbing
My father is out我父亲出去了 wo fuqin chuqule
My father is suffering from cold我父亲感冒了 wo fuqin ganmaole
My father is tall我父亲很高 wo fuqin hen gao
My mother was a farmer我妈妈是个农民 wo mama shige nongmin
My hair has grown too long我的头发长得太长了 wo de toufa zhang de tai zhangle
My headache has gone我的头痛消失了 wo de toutong xiaoshile
My mother can’t come我妈妈不能来 wo mama buneng lai
My mother died when I was a kid我小时候妈妈就去世了 wo xiaoshihou mama jiu qushile
My mother gets up early我妈妈起得很早 wo mama qi de hen zao

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

My mother is always at home我妈妈总是在家 wo mama zong shi zaijia
My sister has a job我姐姐有工作 wo jiejie you gongzuo
My sister can swim very fast我姐姐游得很快 wo jiejie you de hen kuai
My sister is famous我姐姐很有名 wo jiejie hen youming
My wife is a doctor我的妻子是一名医生 wo de qizi shi yi ming yisheng
My son is now as tall as I am我儿子现在和我一样高 wo er zi xianzai he wo yiyang gao
My son is small for his age我儿子对他的年龄来说还小 wo erzi dui ta de nianling lai shuo hai xiao
My stomach is full我的胃已经满了 wo de wei yijing manle
My strength is all gone我的力气都没了 wo de liqi dou meiliao
My pulse is slow我的脉搏很慢 wo de maibo hen man
My pleasure我的荣幸 wo de rongxing
My house is only a mile from here我家离这里只有一英里 wojia li zheli zhiyou yi yingli
My grandmother lives by herself我祖母一个人住 wo zumu yige ren zhu
My house is a long way from here我家离这里很远 wojia li zheli hen yuan
My father is in his room我父亲在他的房间里 wo fuqin zai ta de fangjian li
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘My’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply