The sentences in Chinese

‘The’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘The’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘The’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

the sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'The' sentences in Chinese and English

The list of ‘The’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

The area was quiet该地区很安静 gai diqu hen anjing
The baby is crying宝宝哭了 baobao kule
The baby was fast asleep宝宝睡得很熟 baobao shui de hen shu
The book is easy这本书很容易 zhe ben shu hen rongyi
The boy began to cry男孩开始哭泣 nanhai kaishi kuqi
The boy caught the dog男孩抓住了狗 nanhai zhua zhule gou
The boy is kind男孩很善良 nanhai hen shanliang
The boys kept quiet男孩们保持安静 nanhaimen baochi anjing
The car is ready车子准备好了 chezi zhunbei haole
The car is very fast车子很快 chezi hen kuai
The children are sleeping孩子们在睡觉 haizimen zai shuijiao
The class begins at morning课程从早上开始 kecheng cong zaoshang kaishi
The desk is made of wood桌子是木头做的 zhuozi shi mutou zuo de
The dog is dead狗死了 gou sile
The dog is dying狗快死了 gou kuai sile

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

The dog is white狗是白色的 Gou shi baise de
The earth is round地球是圆的 diqiu shi yuan de
The food is cold食物是冷的 shiwu shi leng de
The food wasn’t good食物不好 shiwu bu hao
The furniture was dusty家具满是灰尘 jiaju man shi huichen
The girl trembled with fear女孩吓得浑身发抖 nuhai xia de hunshen fadou
The house is on fire房子着火了 fangzi zhaohuole
The ice has melted冰已经融化 bing yijing ronghua
The law was changed法律变了 falǜ bianle
The news can’t be true这消息不可能是真的 zhe xiao xi bu keneng shi zhen de
The pain was terrible痛苦是可怕的 tongku shi kepa de
The river is wide河很宽 he hen kuan
The room is hot房间很热 fangjian hen re
The room was locked房间被锁上了 fangjian bei suo shangle
The room was warm房间很温暖 fangjian hen wennuan
The woman is reading那个女人正在阅读 nage nuren zhengzai yuedu
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘The’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply