The sentences in Chinese and English


‘The’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of The sentences and play The sentences quiz in Chinese language also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.


The sentences in Chinese

The sentences in Chinese and English


The list of 'The' sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese translations.

The area was quiet 该地区很安静 gai diqu hen anjing
The baby is crying 宝宝哭了 baobao kule
The baby was fast asleep 宝宝睡得很熟 baobao shui de hen shu
The book is easy 这本书很容易 zhe ben shu hen rongyi
The boy began to cry 男孩开始哭泣 nanhai kaishi kuqi
The boy caught the dog 男孩抓住了狗 nanhai zhua zhule gou
The boy is kind 男孩很善良 nanhai hen shanliang
The boys kept quiet 男孩们保持安静 nanhaimen baochi anjing
The car is ready 车子准备好了 chezi zhunbei haole
The car is very fast 车子很快 chezi hen kuai
The children are sleeping 孩子们在睡觉 haizimen zai shuijiao
The class begins at morning 课程从早上开始 kecheng cong zaoshang kaishi
The desk is made of wood 桌子是木头做的 zhuozi shi mutou zuo de
The dog is dead 狗死了 gou sile
The dog is dying 狗快死了 gou kuai sile
The area was quiet 该地区很安静 gai diqu hen anjing
The baby is crying 宝宝哭了 baobao kule
The baby was fast asleep 宝宝睡得很熟 baobao shui de hen shu
The book is easy 这本书很容易 zhe ben shu hen rongyi
The boy began to cry 男孩开始哭泣 nanhai kaishi kuqi
The boy caught the dog 男孩抓住了狗 nanhai zhua zhule gou
The boy is kind 男孩很善良 nanhai hen shanliang
The boys kept quiet 男孩们保持安静 nanhaimen baochi anjing
The car is ready 车子准备好了 chezi zhunbei haole
The car is very fast 车子很快 chezi hen kuai
The children are sleeping 孩子们在睡觉 haizimen zai shuijiao
The class begins at morning 课程从早上开始 kecheng cong zaoshang kaishi
The desk is made of wood 桌子是木头做的 zhuozi shi mutou zuo de
The dog is dead 狗死了 gou sile
The dog is dying 狗快死了 gou kuai sile
The dog is white 狗是白色的 Gou shi baise de
The earth is round 地球是圆的 diqiu shi yuan de
The food is cold 食物是冷的 shiwu shi leng de
The food wasn't good 食物不好 shiwu bu hao
The furniture was dusty 家具满是灰尘 jiaju man shi huichen
The girl trembled with fear 女孩吓得浑身发抖 nuhai xia de hunshen fadou
The house is on fire 房子着火了 fangzi zhaohuole
The ice has melted 冰已经融化 bing yijing ronghua
The law was changed 法律变了 falǜ bianle
The news can't be true 这消息不可能是真的 zhe xiao xi bu keneng shi zhen de
The pain was terrible 痛苦是可怕的 tongku shi kepa de
The river is wide 河很宽 he hen kuan
The room is hot 房间很热 fangjian hen re
The room was locked 房间被锁上了 fangjian bei suo shangle
The room was warm 房间很温暖 fangjian hen wennuan
The woman is reading 那个女人正在阅读 nage nuren zhengzai yuedu


‘The’ sentences in other languages (40+)


Top 1000 Chinese words


Here you learn top 1000 Chinese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.


Eat 吃 chi
All 全部 quan bu
New 新的 xin de
Snore 鼾 han
Fast 快速地 kuai su de
Help 帮助 bang zhu
Pain 痛 tong
Rain 雨 yu
Pride 自豪 zi hao
Sense 感觉 gan jue
Large 大 da
Skill 技能 ji neng
Panic 恐慌 kong huang
Thank 谢谢 xie xie
Desire 欲望 yu wang
Woman 女士 nu shi
Hungry 饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz