No sentences in Chinese

‘No’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘No’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘No’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

no sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'No' sentences in Chinese and English

The list of ‘No’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

No one can tell没有人可以说 meiyou ren keyi shuo
No one can kill me没有人可以杀死我 meiyou ren keyi sha si wo
No matter不管 buguan
No one came except john除了约翰没有人来 chule yuehan meiyou ren lai
No one could solve the puzzle没有人能解开谜题 meiyou ren neng jie kai mi ti
No one had anything left to say没有人有话要说 meiyou ren you hua yao shuo
No one knows the reason没有人知道原因 meiyou ren zhidao yuanyin
No one knows没人知道 mei ren zhidao
No one likes war没有人喜欢战争 meiyou ren xihuan zhanzheng
No one stops to listen to him没有人停下来听他说话 meiyou ren ting xialai ting ta shuohua
No one told me that she had failed没有人告诉我她失败了 meiyou ren gaosu wo ta shibaile
No one wants to listen to my opinions没有人愿意听我的意见 meiyou ren yuanyi ting wo de yijian

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

No one will know没有人会知道 meiyou ren hui zhidao
No problem没问题 mei wenti
No way!没门! meimen!
No worries不用担心 Buyong danxin
No, thank you不,谢谢 bu, xiexie
No time for love没时间谈恋爱 mei shijian tan lian’ai
No, I’ll eat later不,我晚点吃 bu, wo wandian chi
No need to rush不用急 buyong ji
No one is supported for a free ride没人支持搭便车 mei ren zhichi dabian che
No one had said anything没有人说什么 meiyou ren shuo shenme
No wonder he was upset难怪他不高兴 nanguai ta bu gaoxing
No idea at all完全不知道 wanquan bu zhidao
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘No’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply