Verbs in English and Japanese

Here you learn Verb words in English with Japanese translation. If you are interested to learn the most common Verb Japanese words, this place will help you to learn Verb words in Japanese language with their pronunciation in English. Verb words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Japanese. It helps beginners to learn Japanese language in an easy way. To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Verb words in Japanese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Verb in Japanese

Here is the list of English Japanese translations of Verbs in Japanese language and their pronunciation in English.

Agree同意 tong yi
Allow許可する xu kesuru
Amount額 e
Anger怒り nuri
Announce発表 fa biao
Answer答え dae
Apologize謝罪 xie zui
Appeal訴える sueru
Appear現れる xianreru
Apply申し込み shenshi yumi
Appreciate感謝する gan xiesuru
Arise起きなさい qikinasai
Arrange整える zhengeru
Arrive到着 dao zhe
Ask聞く wenku
Assist支援する zhi yuansuru
Associate仲間、同僚 zhong jian, tong liao
Assume推定 tui ding
Assure保証する bao zhengsuru
Attach添付 tian fu
Attack攻撃 gong ji
Attempt試み shimi
Attend参加する can jiasuru
Attract引きつける yinkitsukeru
Avoid避ける bikeru
Balanceバランス baransu
Battle戦い zhani
Bearクマ kuma
Beatビート bito
Bedベッド beddo
Begin始める shimeru
Behave振る舞う zhenru wuu
Believe信じる xinjiru
Belong属する shusuru
Careケア kea
Carry運ぶ yunbu
Cash現金 xian jin
Celebrate祝う zhuu
Change変化する bian huasuru
Choose選ぶ xuanbu
Claim請求 qing qiu
Clean綺麗 qi li
Clearクリア kuria
Close選ぶ xuanbu
Collect収集 shou ji
Combine混ぜる hunzeru
Come来て laite
Correct正しい zhengshii
Cost料金 liao jin
Coupleカップル kappuru
Coverカバー kaba
Crack割れ目 gere mu
Craftクラフト kurafuto
Crashクラッシュ kurasshu
Create作成 zuo cheng
Crewクルー kuru
Crossクロス kurosu
Cry泣く qiku
Curve曲線 qu xian
Cut切る qieru
Damageダメージ dameji
Danceダンス dansu
Dareあえて aete
Date日にち rinichi
Deal対処 dui chu
Debate議論 yi lun
Decide決定 jue ding
Delay遅れ chire
Deliver配達 pei da
Demand要求する yao qiusuru
Deny拒否 ju fou
Dependそれによる soreniyoru
Deserve値する zhisuru
Design設計 she ji
Desire欲望 yu wang
Destroy破壊 po huai
Determine決定 jue ding
Develop発展させる fa zhansaseru
Doubt疑問に思う yi wenni siu
Draft下書き xia shuki
Drag引っ張る yin~tsu zhangru
Draw描く miaoku
Dream夢 meng
Dressドレス doresu
Drink飲む yinmu
Driveドライブ doraibu
Drop落とす luotosu
Dryドライ dorai
Earn得る deru
Ease簡易 jian yi
Eat食べる shiberu
Effect効果 xiao guo
Emphasize強調 qiang diao
Employ雇用する gu yongsuru
Encourage奨励 jiang li
End終わり zhongwari
Engage従事 cong shi
Enhance強化する qiang huasuru
Enjoy楽しみ leshimi
Ensure確認 que ren
Escape逃れる taoreru
Essayエッセイ essei
Establish設立 she li
Estimate見積もり jian jimori
Examine診る zhenru
Exchange交換 jiao huan
Fear恐れ kongre
Feed餌 er
Feel感じられる ganjirareru
Find探す tansu
Finish終了 zhong le
Firm固い gui
Flowフロー furo
Give与える yueru
Go行け xingke
Grow育つ yutsu
Guarantee保証 bao zheng
Guardガード gado
Guess推測 tui ce
Guideガイド gaido
Handle取り持つ quri chitsu
Hang下がる xiagaru
Happen起こる qikoru
Harm危害 wei hai
Hate嫌い xiani
Haveもつ motsu
Hear聞く wenku
Heat熱 re
Helpヘルプ herupu
Hesitate躊躇 chou chu
Hide隠れる yinreru
Highlightハイライト hairaito
Hire雇用 gu yong
Hold所有 suo you
Hope望み wangmi
Hostホスト hosuto
Huntハント hanto
Hurry忙しい mangshii
Hurt傷つく shangtsuku
Identify識別 shi bie
Ignore無視 wu shi
Illustrate説明する shuo mingsuru
Inform知らせる zhiraseru
Insist主張 zhu zhang
Intend意図する yi tusuru
Interest興味 xing wei
Interviewインタビュー intabyu
Introduce導入する dao rusuru
Invest投資 tou zi
Investigate調査 diao zha
Invite招待 zhao dai
Involve関与 guan yu
Join加入 jia ru
Judge審判 shen pan
Jumpジャンプ janpu
Jury陪審 pei shen
Justify正当化する zheng dang huasuru
Keep保つ baotsu
Kickキック kikku
Kid子供 zi gong
Kill殺す shasu
Kissキス kisu
Knitニット nitto
Know知る zhiru
Lack足らない zuranai
Land土地 tu de
Last最後 zui hou
Laugh笑う xiaou
Leadリード rido
Learn学び xuebi
Leave離れる lireru
Lend貸す daisu
Liftリフト rifuto
Light光 guang
Like好き haoki
Limit制限 zhi xian
Lipリップ rippu
Listリスト risuto
Live住む zhumu
Loadロード rodo
Lockロック rokku
Logログ rogu
Look見て jiante
Lost失った shitta
Love愛 ai
Mail郵便 you bian
Maintain維持 wei chi
Make作る zuoru
Manage管理 guan li
Manufacturing製造 zhi zao
Markマーク maku
Measure測定 ce ding
Meet会う huiu
Mention言及 yan ji
Mindマインド maindo
Mistake間違い jian weii
Mustしなければならない shinakerebanaranai
Need必要 bi yao
Neglect忘れる wangreru
Negotiate交渉 jiao she
Nerve神経 shen jing
Noteノート noto
Notice知らせ zhirase
Number番号 fan hao
Open開ける kaikeru
Operate操作する cao zuosuru
Order注文 zhu wen
Organize整理 zheng li
Own自分の zi fenno
Paintペイント peinto
Park公園 gong yuan
Participate参加 can jia
Patternパターン patan
Pause一時停止 yi shi ting zhi
Pay支払い zhi fani
Perfect完全 wan quan
Perform実行 shi xing
Permit許可証 xu ke zheng
Pick選ぶ xuanbu
Pitchピッチ pitchi
Place場所 chang suo
Planプラン puran
Plant植物 zhi wu
Plate皿 min
Play演奏する yan zousuru
Produce生産 sheng chan
Promise約束 yue shu
Purpose目的 mu de
Push押す yasu
Put置く zhiku
Quit終了する zhong lesuru
Quote見積もり jian jimori
Race人種 ren zhong
Rain雨 yu
Raise高める gaomeru
Range範囲 fan tong
Reach到着 dao zhe
Register登録 deng lu
Regret後悔 hou hui
Relaxリラックス rirakkusu
Releaseリリース ririsu
Remember覚えて jueete
Remind思い出させる sii chusaseru
Remove削除する xue chusuru
Rent家賃 jia lin
Repair修理 xiu li
Repeat繰り返す zaori fansu
Replace交換 jiao huan
Report報告する bao gaosuru
Requestリクエスト rikuesuto
Require必須 bi xu
Researchリサーチ risachi
Reserve予約 yu yue
Respect尊敬 zun jing
Rest休み xiumi
Shareシェア shea
Shine輝く huiku
Ship輸送する shu songsuru
Shockショック shokku
Show見せる jianseru
Signサイン sain
Sizeサイズ saizu
Sleep睡眠 shui mian
Smell匂い xiongi
Smile笑顔 xiao yan
Smoke煙 yan
Solve解決する jie juesuru
Sound音 yin
Speedスピード supido
Spellスペル superu
Spend費やす feiyasu
Splitスプリット supuritto
Sportスポーツ supotsu
Spotスポット supotto
Spray噴射 pen she
Spread展開する zhan kaisuru
Springバネ bane
Taste味 wei
Tax税 shui
Teach教える jiaoeru
Tell教えて jiaoete
Think考え kaoe
Throw投げる tougeru
Touch触る churu
Tradeトレード toredo
Trafficトラフィック torafikku
Travelトラベル toraberu
Trouble問題 wen ti
Trust信頼 xin lai
Try試す shisu
Turn振り向く zhenri xiangku
Upset動揺 dong yao
Visit訪問 fang wen
Wait待って daitte
Walk歩く buku
Wall壁 bi
Win勝つ shengtsu
Wish願い yuani
Wonder不思議 bu si yi
Write書く shuku
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Verbs in other languages (40+)

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu

Top 1000 Japanese words

English to Japanese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.

Eat食べる shiberu
All全て quante
New新着 xin zhe
Snoreいびき ibiki
Fast速い sui
Helpヘルプ herupu
Pain痛み tongmi
Rain雨 yu
Pride誇り kuari
Sense検出 jian chu
Large大きい dakii
Skillスキル sukiru
Panicパニック panikku
Thank感謝 gan xie
Desire欲望 yu wang
Woman女性 nu xing
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply