Religion vocabulary in Japanese

To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Religion vocabulary is one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Religion related vocabulary words in Japanese, this place will help you to learn Religion vocabulary words in Japanese language with their pronunciation in English. Religion vocabulary is used in daily life conversations, so it is very important to learn all Religion words in Japanese and English, also play Religion vocabulary Quiz and Picture vocabulary that makes you more interesting. The below table gives the translation of Religion vocabulary in Japanese.

Religion vocabulary in Japanese

List of religion vocabulary words in Japanese

Here is the list of Religion vocabulary words in Japanese language and their pronunciation in English.

Religion

Acolyteアコライト akoraito
Adulteress姦婦 jian fu
Angel天使 tian shi
Anointed油そそがれた yousosogareta
Apologist弁明者 bian ming zhe
Apostasy背教 bei jiao
Atonement償い changi
Baptiseバプテスマ baputesuma
Basilica大聖堂 da sheng tang
Beatification列福 lie fu
Belief信念 xin nian
Canonicalカノニカル kanonikaru
Ceremonial儀式 yi shi
Chapelチャペル chaperu
Chastity貞操 zhen cao
Christianキリスト教徒 kirisuto jiao tu
Church教会 jiao hui
Cloister回廊 hui lang
Conclaveコンクラーベ konkurabe
Confession告白 gao bai
Conformist適合者 shi he zhe
Congregation会衆 hui zhong
Consecrate奉献する feng xiansuru
Contrition悔い改め huii gaime
Crucifix十字架 shi zi jia
Cultカルト karuto
Damnationダムネーション damuneshon
Deceitful欺く qiku
Deity神 shen
Demon悪魔 e mo
Devil悪魔 e mo
Dignitary高官 gao guan
Divine神 shen
Epiphany悟り wuri
Exegesis釈義 shi yi
Expiate期限切れ qi xian qiere
Faith信仰 xin yang
Faithless不誠実 bu cheng shi
Fetishフェチ fechi
Fiend悪魔 e mo
Fornication姦淫 jian yin
Friar修道士 xiu dao shi
Genesis創世記 chuang shi ji
Gentile異邦人 yi bang ren
God神様 shen yang
Hallowed神聖な shen shengna
Heathen異教徒 yi jiao tu
Heaven天国 tian guo
Hell地獄 de yu
Heresy異端 yi duan
Hermitage庵 an
Hindiヒンディー語 hindi yu
Holiness神聖さ shen shengsa
Holy聖なる shengnaru
Hymnal賛美歌 zan mei ge
Idolatry偶像崇拝 ou xiang chong bai
Immolationイモレイション imoreishon
Incumbent現職 xian zhi
Infidelity不貞 bu zhen
Inquisitorインクイジター inkuijita
Interdict禁止する jin zhisuru
Intoneイントーン inton
Invocation呼び出し hubi chushi
Lecherレッチャー retcha
Lectern演台 yan tai
Legate合法 he fa
Legation公使館 gong shi guan
Litany連祷 lian dao
Liturgy典礼 dian li
Lord主 zhu
Majesty威厳 wei yan
Malefactor悪意のある者 e yinoaru zhe
Marvelマーベル maberu
Miracle奇跡 qi ji
Monastic修道院 xiu dao yuan
Mortify悔い改める huii gaimeru
Mosqueモスク mosuku
Mourner会葬者 hui zang zhe
Mundaneありふれた arifureta
Muslimイスラム教徒 isuramu jiao tu
Nave身廊 shen lang
Nectarネクター nekuta
Nirvana涅槃 nie pan
Nonbeliever不信者 bu xin zhe
Nunnery尼僧院 ni seng yuan
Oath誓い shii
Obedience従順 cong shun
Officiate事務局 shi wu ju
Omen前兆 qian zhao
Omnipotent全能 quan neng
Oracular眼球 yan qiu
Oratory礼拝堂 li bai tang
Ordination叙階 xu jie
Orthodoxy正統派 zheng tong pai
Pantheonパンテオン panteon
Papal教皇 jiao huang
Papist教皇主義者 jiao huang zhu yi zhe
Parish小教区 xiao jiao qu
Patriarch家長 jia zhang
Patriarchate総主教区 zong zhu jiao qu
Penance苦行 ku xing
Pilgrimage巡礼 xun li
Pontiff神祇官 shen qi guan
Porchポーチ pochi
Prayer祈り qiri
Preach説教 shuo jiao
Preacher説教者 shuo jiao zhe
Priest祭司 ji si
Primate霊長類 ling zhang lei
Priory修道院 xiu dao yuan
Profane冒涜 mao du
Prophesy予言 yu yan
Proselytize改宗する gai zongsuru
Providence摂理 she li
Psyche精神 jing shen
Pulpit説教壇 shuo jiao tan
Raptラプト raputo
Rebirth再生 zai sheng
Recantリカント rikanto
Recluse世捨て人 shi shete ren
Rectoryレクトリー rekutori
Refectory食堂 shi tang
Relic遺物 yi wu
Religion宗教 zong jiao
Religiosity宗教性 zong jiao xing
Reliquary聖骨箱 sheng gu xiang
Remission寛解 kuan jie
Repent悔い改める huii gaimeru
Reprobate叱責 chi ze
Requiemレクイエム rekuiemu
Resurrect復活する fu huosuru
Resuscitate蘇生する su shengsuru
Reverend牧師 mu shi
Revivalistリバイバル主義者 ribaibaru zhu yi zhe
Rite儀式 yi shi
Rosaryロザリオ rozario
Sacrifice犠牲 xi sheng
Secular世俗的 shi su de
Seminarianセミナリアン seminarian
Sermon説教 shuo jiao
Sermonize説教する shuo jiaosuru
Shroudシュラウド shuraudo
Sin罪 zui
Spirit精神 jing shen
Supplicantサプリカント sapurikanto
Surpliceサープリス sapurisu
Synod教会会議 jiao hui hui yi
Tabernacle幕屋 mu wu
Tabooタブー tabu
Tonsure剃髪 ti fa
Transgress違反 wei fan
Travailトラベイル torabeiru
Trespass不法侵入 bu fa qin ru
Tribulation患難 huan nan
Trinity三位一体 san wei yi ti
Trusting信頼する xin laisuru
Ungodly不敬虔な bu jing qianna
Unholy不聖 bu sheng
Unorthodoxアンオーソドックス an’osodokkusu
Untouchableアンタッチャブル antatchaburu
Venerate崇拝する chong baisuru
Veneration崇敬 chong jing
Verily本当に ben dangni
Vow誓い shii
Worshipper崇拝者 chong bai zhe
Zealot熱心な re xinna

Religion vocabulary in other languages:

Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply