Positive words in English and Japanese

Here you learn Positive words in English with Japanese translation. If you are interested to learn the most common Positive Japanese words, this place will help you to learn Positive words in Japanese language with their pronunciation in English. Positive words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Japanese. It helps beginners to learn Japanese language in an easy way. To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Positive words in Japanese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Positive words in Japanese

Here is the list of English Japanese translations of Positive words in Japanese language and their pronunciation in English.

Accepted受け入れられました shouke rureraremashita
Acclaim称賛 cheng zan
Accomplish達成 da cheng
Accuracy正確さ zheng quesa
Add追加 zhui jia
Admire憧れ chongre
Advantageアドバンテージ adobanteji
Affection愛情 ai qing
Affinityアフィニティ afiniti
Affirmation肯定 ken ding
Afford余裕ある yu yuaru
Agree同意 tong yi
Allow許可する xu kesuru
Amazingすばらしい subarashii
Appeal訴える sueru
Applause拍手 pai shou
Approve承認 cheng ren
Assurance保証 bao zheng
Attractionアトラクション atorakushon
Balanceバランス baransu
Beautiful綺麗な qi lina
Benefit利点 li dian
Best一番 yi fan
Betterより良い yori liangi
Beyond下 xia
Boldはげ hage
Brave勇敢 yong gan
Brilliant素晴らしい su qingrashii
Capable有能 you neng
Careケア kea
Celebrationお祝い o zhui
Centered中央揃え zhong yang jiane
Challengeチャレンジ charenji
Change変化する bian huasuru
Cheerful陽気な yang qina
Choice選択 xuan ze
Clarity明瞭さ ming liaosa
Clean綺麗 qi li
Clearクリア kuria
Clever頭がいい tougaii
Collaborationコラボレーション koraboreshon
Collected集めました jimemashita
Comedyコメディ komedi
Comfort快適 kuai shi
Communityコミュニティ komyuniti
Compassion思いやり siiyari
Complete完了 wan le
Concentration集中 ji zhong
Confident地震 de zhen
Congratulationsおめでとう omedetou
Connection繋がり jigari
Conservation保全 bao quan
Consideration考慮 kao lu
Contentコンテンツ kontentsu
Contribution貢献 gong xian
Cool涼しい liangshii
Courage勇気 yong qi
Creativity創造性 chuang zao xing
Curious奇妙 qi miao
Cuteかわいい kawaii
Deliciousおいしい oishii
Desire欲望 yu wang
Determination決定 jue ding
Discipline規律 gui lu
Divine神 shen
Dream夢 meng
Driveドライブ doraibu
Duty関税 guan shui
Dynamic動的 dong de
Eager熱心 re xin
Easy簡単 jian dan
Educate教育する jiao yusuru
Efficiency効率 xiao lu
Elevate昇格 sheng ge
Empower力を与える liwo yueru
Enabled有効 you xiao
Energyエネルギー enerugi
Engage従事 cong shi
Enjoyment楽しみ leshimi
Enormous甚大 shen da
Enough十分 shi fen
Equityエクイティ ekuiti
Excellent優れた youreta
Excitingエキサイティング ekisaitingu
Expansive広大 guang da
Fabulous素晴らしい su qingrashii
Fair公平 gong ping
Faith信仰 xin yang
Fame名声 ming sheng
Family家族 jia zu
Famous有名 you ming
Fancyはで hade
Fantastic素晴らしい su qingrashii
Favoriteお気に入り o qini ruri
Fearless大胆不敵 da dan bu di
Fine罰金 fa jin
Focus集中 ji zhong
Food食べ物 shibe wu
Free無料 wu liao
Freedomフリーダム furidamu
Friend友達 you da
Full満杯 man bei
Fun楽しい leshii
Future未来 wei lai
Genius天才 tian cai
Genuine純正 chun zheng
Gift贈り物 zengri wu
Give与える yueru
Glamorousグラマラス guramarasu
Glory栄光 rong guang
Glowグロー guro
God神 shen
Good良い liangi
Grandグランド gurando
Greatすごい sugoi
Growth成長 cheng zhang
Guideガイド gaido
Happy幸せ xingse
Health健康 jian kang
Heart心臓 xin zang
Heaven天気 tian qi
Helpヘルプ herupu
Honest本音 ben yin
Honor名誉 ming yu
Hope望み wangmi
Hot熱い rei
Huge巨大 ju da
Human人間 ren jian
Humble謙虚 qian xu
Humorユーモア yumoa
Idea考え kaoe
Improvement改善 gai shan
Independence独立 du li
Innovation革新 ge xin
Inspiredインスパイヤされた insupaiyasareta
Intelligence知能 zhi neng
Interest興味 xing wei
Involve関与 guan yu
Justただ tada
Justice正義 zheng yi
Kissキス kisu
Knowledge知識 zhi shi
Lamb子羊 zi yang
Laugh笑う xiaou
Learning学ぶ xuebu
Liberty自由 zi you
Life人生 ren sheng
Love愛 ai
Loyalty忠誠心 zhong cheng xin
Luckラック rakku
Luxury贅沢 zhui ze
Magic魔法 mo fa
Many多くの duokuno
Meaning意味 yi wei
Meditation瞑想 ming xiang
Mild軽度 zhi du
Miracle奇跡 qi ji
Moreもっと motto
Motivation動機 dong ji
Natural自然 zi ran
Neatきちんとした kichintoshita
New新しい xinshii
Nice良い liangi
Nobleノーブル noburu
Open開ける kaikeru
Opportunity機会 ji hui
Order注文 zhu wen
Organization組織 zu zhi
Original元の yuanno
Participation参加 can jia
Passion情熱 qing re
Patience忍耐 ren nai
Peace平和 ping he
Peaceful平和的 ping he de
Perfect完全 wan quan
Perfection完璧 wan bi
Personality正確 zheng que
Play演奏する yan zousuru
Pleaseお願いします o yuanishimasu
Pleasure喜び xibi
Polite丁寧 ding ning
Positiveポジティブ pojitibu
Powerfulパワフル pawafuru
Precision精度 jing du
Prepared準備 zhun bei
Preservation保存 bao cun
Prettyかわいい kawaii
Pride誇り kuari
Privacyプライバシー puraibashi
Productive生産的 sheng chan de
Progress進捗 jin bu
Prompt促す cusu
Punctual規則正しい gui ze zhengshii
Pureピュア pyua
Purpose目的 mu de
Quality品質 pin zhi
Quick素早い su zaoi
Quiet静かな jingkana
Ready準備 zhun bei
Reality現実 xian shi
Reason理由 li you
Recognition認識 ren shi
Recommendお勧め o quanme
Relaxリラックス rirakkusu
Reliable信頼性のある xin lai xingnoaru
Relief安心 an xin
Relieve緩和する huan hesuru
Religion宗教 zong jiao
Respect尊敬 zun jing
Responsibility責任 ze ren
Rest休み xiumi
Restore戻す tisu
Revived復活 fu huo
Richリッチ ritchi
Romanceロマンス romansu
Sacred神聖 shen sheng
Safety安全性 an quan xing
Satisfied満足し man zushi
Save保存する bao cunsuru
Secure安全 an quan
Security安全 an quan
Sensationalセンセーショナル senseshonaru
Sensible賢明な xian mingna
Serviceサービス sabisu
Sexyセクシー sekushi
Sharing共有 gong you
Shelterシェルター sheruta
Shine輝く huiku
Simplicityシンプルさ shinpurusa
Skillスキル sukiru
Sleep睡眠 shui mian
Smart頭いい touii
Smashingスマッシング sumasshingu
Smile笑顔 xiao yan
Smoothスムーズ sumuzu
Solid個体 ge ti
Soul魂 hun
Soulmateソウルメイト sourumeito
Space空 kong
Sparkスパーク supaku
Special特殊な te shuna
Spirit精神 jing shen
Stability安定 an ding
Start始める shimeru
Stillまだ mada
Stimulation刺激 ci ji
Strength力 li
Strong強い qiangi
Study勉強 mian qiang
Stunning見事 jian shi
Styleスタイル sutairu
Succulent多肉植物 duo rou zhi wu
Sufficient十分な shi fenna
Super素晴らしい su qingrashii
Superior上長 shang zhang
Supportサポート sapoto
Surprised驚いた jingita
Sustainサスティーン sasutin
Sweet甘い gani
Talented才能 cai neng
Teach教える jiaoeru
Teamチーム chimu
Terrific素晴らしい su qingrashii
Thank感謝 gan xie
Thrillingスリリング suriringu
Thrive繁栄する fan rongsuru
Tolerance許容範囲 xu rong fan tong
Touch触る churu
Tradition伝統 yun tong
Transform変身 bian shen
Transformation変身 bian shen
Transparent透明 tou ming
Trust信頼 xin lai
Truth真実 zhen shi
Ultimate究極 jiu ji
Unbelievable信じられない xinjirarenai
Unconditional無条件 wu tiao jian
Understand理解 li jie
Unique個性的 ge xing de
Unity団結 tuan jie
Useful使える shieru
Valid有効 you xiao
Valuable貴重 gui zhong
Varietyバラエティ baraeti
Versatile用途が広い yong tuga guangi
Veryとても totemo
Victory勝利 sheng li
Vigorous活発 huo fa
Virtuous徳 de
Vocabularyボキャブラリー bokyaburari
Warm暖かい nuankai
Water水 shui
Wealth富 fu
Welcomeいらっしゃいませ irasshaimase
Welfare福祉 fu zhi
Whole全体 quan ti
Willing喜んで xinde
Win勝つ shengtsu
Wisdom知恵 zhi hui
Wise賢い xiani
Won勝った shengtta
Wonderful素晴らしい su qingrashii
Worth価値 si zhi
Young若い ruoi
Youth若者 ruo zhe
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Positive words in other languages (40+)

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu

Top 1000 Japanese words

English to Japanese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.

Eat食べる shiberu
All全て quante
New新着 xin zhe
Snoreいびき ibiki
Fast速い sui
Helpヘルプ herupu
Pain痛み tongmi
Rain雨 yu
Pride誇り kuari
Sense検出 jian chu
Large大きい dakii
Skillスキル sukiru
Panicパニック panikku
Thank感謝 gan xie
Desire欲望 yu wang
Woman女性 nu xing
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply