Negative words in English and Japanese

Here you learn Negative words in English with Japanese translation. If you are interested to learn the most common Negative Japanese words, this place will help you to learn Negative words in Japanese language with their pronunciation in English. Negative words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Japanese. It helps beginners to learn Japanese language in an easy way. To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Negative words in Japanese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Negative words in Japanese

Here is the list of English Japanese translations of Negative words in Japanese language and their pronunciation in English.

Adverse不利 bu li
Angry怒り nuri
Annoy迷惑 mi huo
Anxious気になる qininaru
Apathy無関心 wu guan xin
Appallingぞっとする zottosuru
Arrogant傲慢 ao man
Atrocious凶悪 xiong e
Awful最悪 zui e
Bad悪い ei
Banalバナル banaru
Barbed有刺鉄線 you ci zhi xian
Belligerent交戦者 jiao zhan zhe
Bemoan嘆く tanku
Beneath下 xia
Boring退屈な tui quna
Broken壊れた huaireta
Callousたこ tako
Careless不注意 bu zhu yi
Clumsy不器用 bu qi yong
Coarse粗い cui
Collapse崩壊 beng huai
Confused混乱している hun luanshiteiru
Contradictory矛盾する mao dunsuru
Contrary逆に nini
Corrosive腐食性 fu shi xing
Corrupt腐敗 fu bai
Crazyクレイジー kureiji
Creepy気味の悪い qi weino ei
Criminal犯罪的 fan zui de
Cruel残酷 can ku
Cry泣く qiku
Cutting切断 qie duan
Damageダメージ dameji
Dead死 si
Decaying腐敗 fu bai
Deformed変形 bian xing
Deny拒否 ju fou
Deplorable嘆かわしい tankawashii
Depressedうつ病 utsu bing
Deprived奪われた duowareta
Despicable卑劣な bei liena
Dirty汚れた wureta
Disease疾患 ji huan
Disgustingおぞましい ozomashii
Dishonest不誠実 bu cheng shi
Dishonorable不名誉 bu ming yu
Distress苦痛 ku tong
Dreadful恐ろしい kongroshii
Evil悪の eno
Fail失敗 shi bai
Faulty故障 gu zhang
Fear恐れ kongre
Feeble弱い ruoi
Fight喧嘩 xuan hua
Filthy不潔 bu jie
Foulファウル fauru
Ghastly恐ろしい kongroshii
Grave墓 mu
Greed貪欲 tan yu
Grimaceしかめっ面 shikame~tsu mian
Grossきもい kimoi
Gruesome恐ろしい kongroshii
Guilty有罪 you zui
Haggardハガード hagado
Hard難しい nanshii
Harmful危害を与える wei haiwo yueru
Hate嫌い xiani
Hideous恐ろしいです kongroshiidesu
Homely家庭的な jia ting dena
Horrendous恐ろしい kongroshii
Horrible最悪 zui e
Hostile敵対的 di dui de
Hurtful痛い tongi
Ignorant無知 wu zhi
Ignore無視 wu shi
Immature未熟 wei shu
Imperfect不完全 bu wan quan
Impossible不可能 bu ke neng
Inelegantエレガントでない eregantodenai
Infernal地獄 de yu
Injureけが kega
Insane非常識 fei chang shi
Insidious陰湿 yin shi
Jealous嫉妬 ji du
Junkyジャンキー janki
Lose失う shiu
Lousyお粗末 o cu mo
Lumpyゴツゴツ gotsugotsu
Malicious悪意のある e yinoaru
Mean平均 ping jun
Messy混雑 hun za
Missingない nai
Misunderstood誤解されました wu jiesaremashita
Moanうめき声 umeki sheng
Moldyカビの生えた kabino shengeta
Moodyムーディー mudi
Naiveナイーブ naibu
Nasty汚い wui
Naughtyいたずら itazura
Negativeネガティブ negatibu
Never一度もない yi dumonai
No番号 fan hao
Nobody誰でもない shuidemonai
Nonsenseナンセンス nansensu
Notいいえ iie
Noxious有害 you hai
Objectionable不快 bu kuai
Odiousいやらしい iyarashii
Offensive攻撃 gong ji
Old年 nian
Oppressive抑圧的 yi ya de
Pain痛み tongmi
Pettyささいな sasaina
Plainプレーン puren
Poisonous有毒 you du
Pompous豪華 hao hua
Poor貧しい pinshii
Questionable疑わしい yiwashii
Quit終了する zhong lesuru
Reject拒絶 ju jue
Renege誓いに背く shiini beiku
Repellant忌避剤 ji bi ji
Repulsive反発 fan fa
Revenge復讐 fu chou
Revolting反抗 fan kang
Rockyロッキー rokki
Rotten腐った futta
Rude失礼 shi li
Sad悲しい beishii
Savage野蛮 ye man
Scare怖い bui
Scream悲鳴 bei ming
Severe重度 zhong du
Shockingショッキング shokkingu
Sick病気 bing qi
Sickening病気になる bing qininaru
Sinister不吉 bu ji
Slimyぬるぬる nurunuru
Smelly臭い choui
Sorryごめん gomen
Spiteful意地悪 yi de e
Sticky粘着性 zhan zhe xing
Stinky臭い choui
Stormy嵐 lan
Stressfulストレスが多い sutoresuga duoi
Stuck立ち往生 lichi wang sheng
Stupid愚か yuka
Suspect容疑者 rong yi zhe
Suspicious疑わしい yiwashii
Tense時制 shi zhi
Terribleひどい hidoi
Terrifying恐ろしい kongroshii
Threatening脅迫 xie po
Ugly醜い choui
Undermine弱体化 ruo ti hua
Unfair不公平 bu gong ping
Unfavorable不利 bu li
Unhappy不幸 bu xing
Unhealthy不健康 bu jian kang
Unlucky不運 bu yun
Unpleasant不快 bu kuai
Unreliable信頼できない xin laidekinai
Unsatisfactory物足りない wu zurinai
Unwanted不要 bu yao
Unwelcome歓迎されない huan yingsarenai
Unwholesome不健康 bu jian kang
Unwieldy扱いにくい xiinikui
Unwise賢明ではない xian mingdehanai
Upset動揺 dong yao
Vice副 fu
Vile卑劣 bei lie
Villainous悪意のある e yinoaru
Weary疲れた pireta
Wicked邪悪な xie ena
Worthless価値がない si zhiganai
Wound傷 shang
Yellエール eru
Zero零 ling
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Negative words in other languages (40+)

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu

Top 1000 Japanese words

English to Japanese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.

Eat食べる shiberu
All全て quante
New新着 xin zhe
Snoreいびき ibiki
Fast速い sui
Helpヘルプ herupu
Pain痛み tongmi
Rain雨 yu
Pride誇り kuari
Sense検出 jian chu
Large大きい dakii
Skillスキル sukiru
Panicパニック panikku
Thank感謝 gan xie
Desire欲望 yu wang
Woman女性 nu xing
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply