Politics vocabulary in Japanese

To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Politics vocabulary is one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Politics related vocabulary words in Japanese, this place will help you to learn Politics vocabulary words in Japanese language with their pronunciation in English. Politics vocabulary is used in daily life conversations, so it is very important to learn all Politics words in Japanese and English, also play Politics vocabulary Quiz and Picture vocabulary that makes you more interesting. The below table gives the translation of Politics vocabulary in Japanese.

Politics vocabulary in Japanese

List of politics vocabulary words in Japanese

Here is the list of Politics vocabulary words in Japanese language and their pronunciation in English.

Politics

Absolutism絶対王政 jue dui wang zheng
Activist活動家 huo dong jia
Advisorアドバイザー adobaiza
Advocacyアドボカシー adobokashi
Agitation攪拌 jiao ban
Agrarian農業者 nong ye zhe
Agreement合意 he yi
Amity友情 you qing
Assembly組み立て zumi lite
Authority権限 quan xian
Awareness意識 yi shi
Civilization文明 wen ming
Classism階級差別 jie ji cha bie
Coalition連立 lian li
Cohabitation同棲 tong qi
Collusion共謀 gong mou
Colonialコロニアル koroniaru
Committee委員会 wei yuan hui
Communism共産主義 gong chan zhu yi
Confederacy南軍 nan jun
Conference会議 hui yi
Conflict対立 dui li
Constitution憲法 xian fa
Convention大会 da hui
Corruption腐敗 fu bai
Council評議会 ping yi hui
Country国 guo
Countryman田舎者 tian she zhe
Court裁判所 cai pan suo
Crisis危機 wei ji
Culture文化 wen hua
Debate議論 yi lun
Delegation代表団 dai biao tuan
Democracy民主主義 min zhu zhu yi
Demonstrationデモンストレーション demonsutoreshon
Deprecate非推奨 fei tui jiang
Deputize代理 dai li
Despotic専制的 zhuan zhi de
Diplomacy外交 wai jiao
Dissenter反対する fan duisuru
Donation寄付 ji fu
Duty関税 guan shui
Dynasty王朝 wang chao
Economy経済 jing ji
Election選挙 xuan ju
Elective選択科目 xuan ze ke mu
Eliteエリート erito
Embargo禁輸 jin shu
Embassy大使館 da shi guan
Emblem象徴 xiang zheng
Emigrant移民 yi min
Empire帝国 di guo
Enrolment登録 deng lu
Environment環境 huan jing
Equality平等 ping deng
Escape逃れる taoreru
Executiveエグゼクティブ eguzekutibu
Expenditure支出 zhi chu
Faction派 pai
Federationフェデレーション federeshon
Fund基金 ji jin
Government政府 zheng fu
Inauguration就任式 jiu ren shi
Income所得 suo de
Inflationインフレーション infureshon
Institution機関 ji guan
Leader盟主 meng zhu
Legation公使館 gong shi guan
Liberalリベラル riberaru
Limpetカサガイ kasagai
Lobbyistロビイスト robiisuto
Mandate委任 wei ren
Memberメンバー menba
Mutuality相互性 xiang hu xing
Newsニュース nyusu
Obeisance従順 cong shun
Objector反対者 fan dui zhe
Oligarchy寡頭制 gua tou zhi
Opposition反対 fan dui
Pact協定 xie ding
Parliament議会 yi hui
Patrician貴族 gui zu
Policyポリシー porishi
Politics政治 zheng zhi
Population人口 ren kou
Preside議長 yi zhang
Prison刑務所 xing wu suo
Proletarianプロレタリア puroretaria
Promulgate公布する gong busuru
Proponent提案者 ti an zhe
Provoke挑発する tiao fasuru
Racialism人種差別 ren zhong cha bie
Recantリカント rikanto
Recapture奪還 duo hai
Recuse忌避 ji bi
Reform改革 gai ge
Relationship関係 guan xi
Republic共和国 gong he guo
Requisition求人 qiu ren
Royaltyロイヤリティ roiyariti
Sanction制裁 zhi cai
Society社会 she hui
Statute制定法 zhi ding fa
Success成功 cheng gong
Tax税 shui
Theory仮説 fan shuo
Value価値 si zhi
Voting投票 tou piao
War戦争 zhan zheng
Welfare福祉 fu zhi
Wield振るう zhenruu

Politics vocabulary in other languages:

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu

Top 1000 Japanese words

English to Japanese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.

Eat食べる shiberu
All全て quante
New新着 xin zhe
Snoreいびき ibiki
Fast速い sui
Helpヘルプ herupu
Pain痛み tongmi
Rain雨 yu
Pride誇り kuari
Sense検出 jian chu
Large大きい dakii
Skillスキル sukiru
Panicパニック panikku
Thank感謝 gan xie
Desire欲望 yu wang
Woman女性 nu xing
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply