Politics vocabulary words in Japanese and English

To learn Japanese language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Japanese words that we can used in daily life. Politics are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Politics vocabulary words in Japanese, this place will help you to learn all Politics vocabulary words in English to Japanese language. Politics vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Politics vocabulary words in English to Japanese and play Japanese quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Japanese language, then 1000 most common Japanese words will helps to learn Japanese language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Politics vocabulary words in Japanese.


Politics vocabulary words in Japanese and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Politics vocabulary words in Japanese


Here is the list of Politics in Japanese language and their pronunciation in English.

Politics vocabulary words - Japanese

Absolutism 絶対王政 jue dui wang zheng
Activist 活動家 huo dong jia
Advisor アドバイザー adobaiza
Advocacy アドボカシー adobokashi
Agitation 攪拌 jiao ban
Agrarian 農業者 nong ye zhe
Agreement 合意 he yi
Amity 友情 you qing
Assembly 組み立て zumi lite
Authority 権限 quan xian
Awareness 意識 yi shi
Civilization 文明 wen ming
Classism 階級差別 jie ji cha bie
Coalition 連立 lian li
Cohabitation 同棲 tong qi
Collusion 共謀 gong mou
Colonial コロニアル koroniaru
Committee 委員会 wei yuan hui
Communism 共産主義 gong chan zhu yi
Confederacy 南軍 nan jun
Conference 会議 hui yi
Conflict 対立 dui li
Constitution 憲法 xian fa
Convention 大会 da hui
Corruption 腐敗 fu bai
Council 評議会 ping yi hui
Country 国 guo
Countryman 田舎者 tian she zhe
Court 裁判所 cai pan suo
Crisis 危機 wei ji
Culture 文化 wen hua
Debate 議論 yi lun
Delegation 代表団 dai biao tuan
Democracy 民主主義 min zhu zhu yi
Demonstration デモンストレーション demonsutoreshon
Deprecate 非推奨 fei tui jiang
Deputize 代理 dai li
Despotic 専制的 zhuan zhi de
Diplomacy 外交 wai jiao
Dissenter 反対する fan duisuru
Donation 寄付 ji fu
Duty 関税 guan shui
Dynasty 王朝 wang chao
Economy 経済 jing ji
Election 選挙 xuan ju
Elective 選択科目 xuan ze ke mu
Elite エリート erito
Embargo 禁輸 jin shu
Embassy 大使館 da shi guan
Emblem 象徴 xiang zheng
Emigrant 移民 yi min
Empire 帝国 di guo
Enrolment 登録 deng lu
Environment 環境 huan jing
Equality 平等 ping deng
Escape 逃れる taoreru
Executive エグゼクティブ eguzekutibu
Expenditure 支出 zhi chu
Faction 派 pai
Federation フェデレーション federeshon
Fund 基金 ji jin
Government 政府 zheng fu
Inauguration 就任式 jiu ren shi
Income 所得 suo de
Inflation インフレーション infureshon
Institution 機関 ji guan
Leader 盟主 meng zhu
Legation 公使館 gong shi guan
Liberal リベラル riberaru
Limpet カサガイ kasagai
Lobbyist ロビイスト robiisuto
Mandate 委任 wei ren
Member メンバー menba
Mutuality 相互性 xiang hu xing
News ニュース nyusu
Obeisance 従順 cong shun
Objector 反対者 fan dui zhe
Oligarchy 寡頭制 gua tou zhi
Opposition 反対 fan dui
Pact 協定 xie ding
Parliament 議会 yi hui
Patrician 貴族 gui zu
Policy ポリシー porishi
Politics 政治 zheng zhi
Population 人口 ren kou
Preside 議長 yi zhang
Prison 刑務所 xing wu suo
Proletarian プロレタリア puroretaria
Promulgate 公布する gong busuru
Proponent 提案者 ti an zhe
Provoke 挑発する tiao fasuru
Racialism 人種差別 ren zhong cha bie
Recant リカント rikanto
Recapture 奪還 duo hai
Recuse 忌避 ji bi
Reform 改革 gai ge
Relationship 関係 guan xi
Republic 共和国 gong he guo
Requisition 求人 qiu ren
Royalty ロイヤリティ roiyariti
Sanction 制裁 zhi cai
Society 社会 she hui
Statute 制定法 zhi ding fa
Success 成功 cheng gong
Tax 税 shui
Theory 仮説 fan shuo
Value 価値 si zhi
Voting 投票 tou piao
War 戦争 zhan zheng
Welfare 福祉 fu zhi
Wield 振るう zhenruu


Top 1000 Japanese words


Here you learn top 1000 Japanese words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.


Eat 食べる shiberu
All 全て quante
New 新着 xin zhe
Snore いびき ibiki
Fast 速い sui
Help ヘルプ herupu
Pain 痛み tongmi
Rain 雨 yu
Pride 誇り kuari
Sense 検出 jian chu
Large 大きい dakii
Skill スキル sukiru
Panic パニック panikku
Thank 感謝 gan xie
Desire 欲望 yu wang
Woman 女性 nu xing
Hungry お腹がすいた o fugasuita

Daily use Japanese Sentences


Here you learn top Japanese sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.


Good morning おはようございます Ohayogozaimasu
What is your name お名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate you わたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love you わたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorry ごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep 寝たい qintai
This is very important これは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study 私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz