Noun in English and Japanese

Here you learn Noun words in English with Japanese translation. If you are interested to learn the most common Noun Japanese words, this place will help you to learn Noun words in Japanese language with their pronunciation in English. Noun words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Japanese. It helps beginners to learn Japanese language in an easy way. To learn Japanese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Noun words in Japanese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Noun in Japanese

Here is the list of English Japanese translations of Noun in Japanese language with meanings and their pronunciation in English.

Accident事故 shi gu
Activityアクティビティ akutibiti
Actor俳優 pai you
Addition添加 tian jia
Administration管理 guan li
Advertising広告 guang gao
Adviceアドバイス adobaisu
Affair事件、出来事 shi jian, chu lai shi
Agencyエージェンシー ejenshi
Agreement合意 he yi
Alcoholアルコール arukoru
Assistantアシスタント ashisutanto
Association協会 xie hui
Assumption予測 yu ce
Atmosphere雰囲気 fen tong qi
Attention注意 zhu yi
Attitude態度 tai du
Audience観客 guan ke
Awareness意識 yi shi
Bird鳥 niao
Birthday誕生日 dan sheng ri
Blood血 xue
Bonusボーナス bonasu
Breadパン pan
Breath呼吸 hu xi
Cabinet戸棚 hu peng
Cancer癌 ai
Candidate候補者 hou bu zhe
Categoryカテゴリー kategori
Celebrationお祝い o zhui
Championshipチャンピオンシップ chanpionshippu
Chapter章 zhang
Charityチャリティー chariti
Cheek頬 jia
Chest胸 xiong
Child子 zi
Childhood子供時代 zi gong shi dai
Church教会 jiao hui
City市 shi
Classroomクラスルーム kurasurumu
Clientクライアント kuraianto
Climate気候 qi hou
Clothes服 fu
Complaint苦情文句 ku qing wen ju
Computerコンピューター konpyuta
Concept概念 gai nian
Conclusion結論 jie lun
Confusion錯乱 cuo luan
Criticism批判 pi pan
Currency通貨 tong huo
Customerお客様 o ke yang
Dataデータ deta
Dealerディーラー dira
Death死 si
Decision決断 jue duan
Definition意味 yi wei
Delivery配達 pei da
Departmentデパートメント depatomento
Departure出発 chu fa
Depressionうつ utsu
Depth深さ shensa
Description説明 shuo ming
Deskデスク desuku
Development発達 fa da
Device端末 duan mo
Diamondダイヤモンド daiyamondo
Dramaドラマ dorama
Drawing描く miaoku
Driver運転者 yun zhuan zhe
Economics経済 jing ji
Editor編集者 bian ji zhe
Education教育 jiao yu
Efficiency効率 xiao lu
Effort努力 nu li
Election選挙 xuan ju
Elevatorエレベーター erebeta
Emotion感情 gan qing
Emphasis強調 qiang diao
Employee従業員 cong ye yuan
Employer雇用者 gu yong zhe
Employment雇用 gu yong
Energyエネルギー enerugi
Engineエンジン enjin
Explanation説明 shuo ming
Expression表現 biao xian
Extent範囲 fan tong
Fact実際 shi ji
Failure失敗 shi bai
Family家族 jia zu
Farmer農家 nong jia
Feedbackフィードバック fidobakku
Finding見つける jiantsukeru
Food食べ物 shibe wu
Fortune運 yun
Foundation財団 cai tuan
Freedomフリーダム furidamu
Friendship友情 you qing
Funeral葬儀 zang yi
Garbageごみ gomi
Gateゲート geto
Girl女の子 nuno zi
Goalゴール goru
Government政府 zheng fu
Grocery買い物 maii wu
Growth成長 cheng zhang
Guestゲスト gesuto
Guidanceガイダンス gaidansu
Hair髪 fa
Hallホール horu
Health健康 jian kang
Hearing聴覚 ting jue
Heart心臓 xin zang
Height高さ gaosa
Honeyはちみつ hachimitsu
Hospital病院 bing yuan
Hotelホテル hoteru
Independence独立 du li
Indication表示 biao shi
Industry業界 ye jie
Inflationインフレーション infureshon
Information情報 qing bao
Initiative主導権 zhu dao quan
Injury怪我 guai wo
Insect虫 chong
Inspection検査 jian zha
Instance実例 shi li
Instruction命令 ming ling
Insurance保険 bao xian
Intention目的 mu de
Interaction交流 jiao liu
Internetインターネット intanetto
Introduction序章 xu zhang
Investment投資 tou zi
Judgment判定 pan ding
Kingキング kingu
Knowledge知識 zhi shi
Labラボ rabo
Ladderはしご hashigo
Ladyレディ redi
Lake湖 hu
Language言語 yan yu
Law法 fa
Leaderリーダー rida
Leadershipリーダーシップ ridashippu
Length長さ zhangsa
Location位置 wei zhi
Loss損失 sun shi
Love愛 ai
Magazineマガジン magajin
Managerマネジャー maneja
Manufacturerメーカー meka
Map地図 de tu
Marketingマーケティング maketingu
Marriage結婚 jie hun
Math算数 suan shu
Mealお食事 o shi shi
Meaning意味 yi wei
Measurement計測 ji ce
Meat肉 rou
Messageメッセージ messeji
Method方法 fang fa
Mixture混合 hun he
Negotiation交渉 jiao she
Newsニュース nyusu
Night夜 ye
Obligation義務 yi wu
Officeオフィス ofisu
Operation手術 shou shu
Opinion意見 yi jian
Opportunity機会 ji hui
Organization組織 zu zhi
Outcome結果 jie guo
Ownerオーナー ona
Paintingペインティング peintingu
Paper論文 lun wen
Passenger乗客 cheng ke
Passion情熱 qing re
Patience忍耐 ren nai
Payment支払い zhi fani
Penaltyペナルティ penaruti
Percentageパーセンテージ pasenteji
Perception感知 gan zhi
Performanceパフォーマンス pafomansu
Permission許可 xu ke
Person人 ren
Personality正確 zheng que
Perspective視点 shi dian
Philosophy哲学 zhe xue
Platformプラットホーム purattohomu
Playerプレーヤー pureya
Poem詩 shi
Poet詩人 shi ren
Poetry詩 shi
Policyポリシー porishi
Politics政治 zheng zhi
Pollution汚染 wu ran
Population人口 ren kou
Possession所持 suo chi
Possibility可能性 ke neng xing
Power力 li
Preference好み haomi
Preparation準備 zhun bei
Presence面前 mian qian
Presentationプレゼンテーション purezenteshon
Priority優先度 you xian du
Problem問題 wen ti
Procedure手順 shou shun
Product製品 zhi pin
Profession職業 zhi ye
Professor教授 jiao shou
Promotion昇進 sheng jin
Property財産 cai chan
Proposal提案 ti an
Protection保護 bao hu
Psychology心理学 xin li xue
Quality品質 pin zhi
Quantity量 liang
Queen女王 nu wang
Ratio比 bi
Reaction反応 fan ying
Reading読む dumu
Reality現実 xian shi
Reception受信 shou xin
Recipeレシピ reshipi
Recognition認識 ren shi
Recommendationおすすめ osusume
Recording録音 lu yin
Reflection反射 fan she
Region領域 ling yu
Relation関係 guan xi
Relationship関係 guan xi
Replacement置換 zhi huan
Reputation評判 ping pan
Requirement要件 yao jian
Resolution解決 jie jue
Resourceリソース risosu
Response応答 ying da
Responsibility責任 ze ren
Restaurant飲食店 yin shi dian
Revenue収益 shou yi
Revolution革命 ge ming
River川 chuan
Road道 dao
Role役割 yi ge
Safety安全性 an quan xing
Sampleサンプル sanpuru
Satisfaction満足 man zu
Science化学 hua xue
Secretary秘書 mi shu
Sectorセクタ sekuta
Security安全 an quan
Selection選択 xuan ze
Son息子 xi zi
Song歌 ge
Speakerスピーカー supika
Speechスピーチ supichi
Statement声明 sheng ming
Story話 hua
Stranger知らない人 zhiranai ren
Strategyストラテジー sutorateji
Student学生 xue sheng
Studioスタジオ sutajio
Success成功 cheng gong
Suggestion提案 ti an
Sympathyシンパシー shinpashi
Systemシステム shisutemu
Tale物語 wu yu
Technologyテクノロジー tekunoroji
Televisionテレビ terebi
Temperature温度 wen du
Tensionテンション tenshon
Thingもの mono
Topicトピック topikku
Town町 ting
Tradition伝統 yun tong
Transportation交通 jiao tong
Truth真実 zhen shi
Understanding理解 li jie
University大学 da xue
Variation変化 bian hua
Varietyバラエティ baraeti
Vehicle車両 che liang
Village村 cun
Volume音量 yin liang
Warning警告 jing gao
Way仕方 shi fang
Wealth富 fu
Week週 zhou
Wife妻 qi
Winner勝者 sheng zhe
Woman女性 nu xing
Wood木 mu
Workerワーカー waka
World世界 shi jie
Writing書き込み shuki yumi
Year年 nian
Youth若者 ruo zhe
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Nouns in other languages (40+)

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen'nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu

Top 1000 Japanese words

English to Japanese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Japanese meanings with transliteration.

Eat食べる shiberu
All全て quante
New新着 xin zhe
Snoreいびき ibiki
Fast速い sui
Helpヘルプ herupu
Pain痛み tongmi
Rain雨 yu
Pride誇り kuari
Sense検出 jian chu
Large大きい dakii
Skillスキル sukiru
Panicパニック panikku
Thank感謝 gan xie
Desire欲望 yu wang
Woman女性 nu xing
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Japanese Vocabulary
Japanese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply