1000 most common words in English and Japanese

To learn Japanese language words common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top 1000 words in English with Japanese translation. If you are interested to learn 1000 most common Japanese words, this place will help you to learn common words in Japanese language with their pronunciation in English. 1000 words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Japanese.

1000 most common Japanese words

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

1000 most common Japanese words

Here is the list of 1000 most important common words in Japanese language and their pronunciation in English.

Ability能力 neng li
About約 yue
Aboveその上 sono shang
Abuse乱用 luan yong
Accept受け入れる shouke rureru
Accessアクセス akusesu
Achieve成し遂げる chengshi suigeru
Acknowledge認めます renmemasu
Acquire取得 qu de
Across横切って heng qiette
Act行為 xing wei
Actionアクション akushon
Activityアクティビティ akutibiti
Actually実際に shi jini
Adapt適応する shi yingsuru
Add追加 zhui jia
Adjust調整 diao zheng
Administration管理 guan li
Admire憧れ chongre
Admit認める renmeru
Adopt採用 cai yong
Adore崇拝します chong baishimasu
Adult大人 da ren
Advance前進 qian jin
Affect影響 ying xiang
Afford余裕ある yu yuaru
After後 hou
Againまた mata
Againstに対して ni duishite
Age年 nian
Agencyエージェンシー ejenshi
Agree同意 tong yi
Air空気 kong qi
Allow許可する xu kesuru
Almostほとんど hotondo
Along平行 ping xing
Alreadyすでに sudeni
Althoughでも demo
Alwaysいつも itsumo
Amongの中 no zhong
Amount額 e
Analysis分析 fen xi
Anger怒り nuri
Animal動物 dong wu
Another別 bie
Answer答え dae
Anyone誰でも shuidemo
Anythingなんでも nandemo
Apologize謝罪 xie zui

Read also:  Play vocabulary quiz

Appeal訴える sueru
Appear現れる xianreru
Apply申し込み shenshi yumi
Appreciate感謝 gan xie
Approachアプローチ apurochi
Approve承認 cheng ren
Area範囲 fan tong
Argue口論 kou lun
Arise発生する fa shengsuru
Aroundその周り sono zhouri
Arrange整える zhengeru
Arrive到着 dao zhe
Art美術 mei shu
Article論文 lun wen
Artistアーティスト atisuto
Ask聞く wenku
Assist支援する zhi yuansuru
Associate仲間 zhong jian
Assume推定 tui ding
Assure保証する bao zhengsuru
Attach添付 tian fu
Attack攻撃 gong ji
Attempt試み shimi
Attend出席 chu xi
Attention注意 zhu yi
Attract引きつける yinkitsukeru
Author著者 zhe zhe
Available利用可能 li yong ke neng
Avoid避ける bikeru
Awayあちらへ achirahe
Baby赤ちゃん chichan
Back戻る tiru
Bad悪い ei
Bake焼く shaoku
Balance残高 can gao
Ball玉 yu
Bank銀行 yin xing
Baseベース besu
Battle戦い zhani
Bearくま kuma
Beatビート bito
Beautiful美しい meishii
Becauseなぜなら nazenara
Becomeなる naru
Bedベッド beddo
Beenその間 sono jian
Before前 qian
Begin始める shimeru
Behavior行動 xing dong
Behind後ろ houro
Beingであること dearukoto
Believe信じる xinjiru
Belong属する shusuru
Bend曲げる qugeru
Benefit利点 li dian
Best一番 yi fan
Betterより良い yori liangi
Betweenの間に no jianni
Beyond超えて chaoete
Big大きい dakii
Blame避難 bi nan
Blockブロック burokku
Blood血液 xue ye
Blow吹く chuiku
Boardボード bodo
Body体 ti
Book本 ben
Born生まれ shengmare
Borrowかりて karite
Box箱 xiang
Boy男の子 nanno zi
Break壊す huaisu
Bring持っていく chitteiku
Brushみがきます migakimasu
Building建物 jian wu
Burn燃えた raneta
Burstバースト basuto
Business仕事 shi shi
Call電話 dian hua
Cameraカメラ kamera
Campaign運動 yun dong
Cancelキャンセル kyanseru
Candidate候補者 hou bu zhe
Careお手入れ o shou rure
Careerキャリア kyaria
Carry運ぶ yunbu
Case場合 chang he
Cash現金 xian jin
Catchキャッチ kyatchi
Cause原因 yuan yin
Celebrate祝う zhuu
Center中心 zhong xin
Century世紀 shi ji
Certain特定 te ding
Chair椅子 yi zi
Challengeチャレンジ charenji
Chanceチャンス chansu
Change変化する bian huasuru
Characterキャラクター kyarakuta
Charge充電 chong dian

Read also:  Learn More Vocabulary

Chartチャート chato
Check小切手 xiao qie shou
Child子供 zi gong
Choice選択 xuan ze
Choose選ぶ xuanbu
City市 shi
Claim請求 qing qiu
Classクラス kurasu
Clean綺麗 qi li
Clear晴れ qingre
Close選ぶ xuanbu
Cold寒い hani
Collect収集 shou ji
Collegeカレッジ karejji
Color色 se
Combine混ぜる hunzeru
Come来て laite
Command指図 zhi tu
Commentコメント komento
Common一般 yi ban
Communicate伝える yuneru
Communityコミュニティ komyuniti
Company会社 hui she
Compare比較 bi jiao
Complete完了 wan le
Computerコンピューター konpyuta
Concentrate集中 ji zhong
Concern懸念 xuan nian
Condition調子 diao zi
Conference会議 hui yi
Confirm確認 que ren
Conflict対立 dui li
Congress会議 hui yi
Connect接続 jie xu
Consider検討 jian tao
Consist構成 gou cheng
Consult相談する xiang tansuru
Contactコンタクト kontakuto
Contain含む hanmu
Contentコンテンツ kontentsu
Contestコンテスト kontesuto
Continue継続する ji xusuru
Contribute助ける zhukeru
Controlコントロール kontororu
Convert変換 bian huan
Convince納得 na de
Cook料理 liao li
Copyコピー kopi
Correct正しい zhengshii
Cost料金 liao jin
Coupleカップル kappuru
Courseコース kosu
Court裁判所 cai pan suo
Coverカバー kaba
Crack割れ目 gere mu
Craftクラフト kurafuto
Crashクラッシュ kurasshu
Create作成 zuo cheng
Creditクレジット kurejitto
Crewクルー kuru
Crime犯罪 fan zui
Criticize批判 pi pan
Crossクロス kurosu
Cry泣く qiku
Culture文化 wen hua
Current現在 xian zai
Curve曲線 qu xian
Cycleサイクル saikuru
Damageダメージ dameji
Danceダンス dansu
Dark暗い ani
Dataデータ deta
Date日にち rinichi
Day日 ri
Dead死 si
Deal対処 dui chu
Death死 si
Debate議論 yi lun
Decade十年 shi nian
Decide決定する jue dingsuru
Decision決断 jue duan
Deep深い sheni
Defense防衛 fang wei
Degree程度 cheng du
Delay遅れ chire
Deliver配達 pei da
Demand要求する yao qiusuru
Democrat民主党 min zhu dang
Democratic民主主義 min zhu zhu yi
Deny拒否 ju fou
Dependそれによる soreniyoru
Describe説明 shuo ming
Deserve値する zhisuru
Designデザイン dezain
Desire欲望 yu wang
Despiteにもかかわらず nimokakawarazu
Destroy破壊する po huaisuru
Determine決定 jue ding
Develop発展 fa zhan
Development発達 fa da
Die死ぬ sinu
Different違う weiu
Difficult難しい nanshii
Direction方向 fang xiang
Director監督 jian du
Discipline規律 gui lu
Discount割引 ge yin
Discover発見する fa jiansuru
Discuss話し合います huashi heimasu
Disease疾患 ji huan
Display画面 hua mian
Distance距離 ju li
Distribute分配します fen peishimasu
Divide分ける fenkeru
Doctor医者 yi zhe
Dog犬 quan
Doorドア doa
Down下 xia
Draft下書き xia shuki
Drag引っ張る yin~tsu zhangru
Draw描く miaoku
Dream夢 meng
Dressドレス doresu
Drink飲む yinmu
Driveドライブ doraibu
Drop落とす luotosu
Drugドラッグ doraggu
Dryドライ dorai
Each各 ge
Early早い zaoi
Earn得る deru
Ease簡易 jian yi
East東 dong
Easy簡単 jian dan
Eat食べる shiberu
Economy経済 jing ji
Edge縁 yuan
Education教育 jiao yu
Effect効果 xiao guo
Election選挙 xuan ju
Employ雇用する gu yongsuru
Encourage奨励します jiang lishimasu
End終わり zhongwari
Energyエネルギー enerugi
Engage従事 cong shi
Enhance強化する qiang huasuru
Enjoy楽しい leshii
Enough足りる zuriru
Ensure確認 que ren
Environment環境 huan jing
Escapeエスケープ esukepu
Especially特に teni
Essayエッセイ essei
Establish設立する she lisuru
Estimate見積もり jian jimori
Evening夜 ye
Eventイベント ibento
Everこれまで koremade
Every毎日 mei ri
Everybodyみんな minna
Everyoneみんな minna
Everythingすべての subeteno
Evidence証拠 zheng ju
Exactlyまさに masani
Examine診る zhenru
Example例 li
Exchange両替 liang ti
Excuse言い訳 yani yi
Executiveエグゼクティブ eguzekutibu
Exerciseエクササイズ ekusasaizu
Exist存在 cun zai
Expand拡大 kuo da
Expect予想 yu xiang
Experience経験 jing yan
Expertエキスパート ekisupato
Explain説明 shuo ming
Explore見る jianru
Expose公開 gong kai
Express特急 te ji
Extend拡張する kuo zhangsuru
Eye目 mu
Face顔 yan
Fact事実 shi shi
Factor要素 yao su
Fail不合格 bu he ge
Fall秋 qiu
Family家族 jia zu
Fear恐れ kongre
Federal連邦政府 lian bang zheng fu
Feed餌 er
Feel感じられる ganjirareru
Few少し shaoshi
Field分野 fen ye
Fight喧嘩 xuan hua
Figure形 xing
Film映画 ying hua
Final最後の zui houno
Financial金融 jin rong
Find探す tansu
Fine大丈夫 da zhang fu
Finish終了 zhong le
Fire火 huo
Firm固い gui
Fish魚 yu
Fitフィット fitto
Floor床 chuang
Flowフロー furo
Fly飛ぶ feibu
Focus集中 ji zhong
Fold折り畳み zheri diemi
Follow従う congu
Food食物 shi wu
Foot足 zu
Force力 li
Forget忘れる wangreru
Forgive許す xusu
Form形 xing
Former前者 qian zhe
Forward前方 qian fang
Frameフレーム furemu
Free自由 zi you
Freeze氷結 bing jie
Friend友達 you da
Frontフロント furonto
Fry稚魚 zhi yu
Full満杯 man bei
Fund基金 ji jin
Future将来 jiang lai
Gain利得 li de
Gameゲーム gemu
Gapギャップ gyappu
Gather集める jimeru
General全般的 quan ban de
Get得る deru
Girl女の子 nuno zi
Give与える yueru
Glassガラス garasu
Gloveグローブ gurobu
Goalゴール goru
Good良い liangi
Government政府 zheng fu
Greatすごい sugoi
Ground接地 jie de
Groupグループ gurupu
Grow育つ yutsu
Growth成長 cheng zhang
Guardガード gado
Guess推測してみて tui ceshitemite
Guideガイド gaido
Gun銃 chong
Hair髪 fa
Half半分 ban fen
Hand手 shou
Handle取り持つ quri chitsu
Hang下がる xiagaru
Happen起こる qikoru
Happyハッピー happi
Hard難しい nanshii
Harm危害 wei hai
Hate嫌い xiani
Head頭 tou
Health健康 jian kang
Hear聞く wenku
Heart心臓 xin zang
Heat熱 re
Helpヘルプ herupu
Hesitate躊躇 chou chu
Hide隠れる yinreru
High高い gaoi
Highlightハイライト hairaito
Hire雇用 gu yong
History歴史 li shi
Hit打つ datsu
Hold所有 suo you
Home家 jia
Hope望み wangmi
Hospital病院 bing yuan
Hostホスト hosuto
Hotホット hotto
Hour時間 shi jian
House家 jia
Huge巨大な ju dana
Human人間 ren jian
Hurry忙しい mangshii
Hurt傷つく shangtsuku
Husband夫 fu
Idea考え kaoe
Identify識別 shi bie
Ignore無視 wu shi
Illustrateイラスト irasuto
Image画像 hua xiang
Imagine想像 xiang xiang
Impact影響 ying xiang
Implement埋め込む maime yumu
Imply意味する yi weisuru
Important重要 zhong yao
Impress印象づける yin xiangdzukeru
Improve向上 xiang shang
Include含む hanmu
Incorporate組み込む zumi yumu
Increase増加 zeng jia
Indicate示す shisu
Individual個人 ge ren
Industry業界 ye jie
Influence影響 ying xiang
Inform知らせる zhiraseru
Information情報 qing bao
Inside中身 zhong shen
Installインストール insutoru
Instead代わりは daiwariha
Institution機関 ji guan
Interest興味 xing wei
Internationalインターナショナル intanashonaru
Interviewインタビュー intabyu
Introduce導入する dao rusuru
Invest投資 tou zi
Investigate調査 diao zha
Invite招待 zhao dai
Involve関与 guan yu
Iron鉄 zhi
Issue問題 wen ti
Job仕事 shi shi
Join加入 jia ru
Jokeジョーク joku
Judgeジャッジ jajji
Jumpジャンプ janpu
Justただ tada
Keep保つ baotsu
Kickキック kikku
Kid子供 zi gong
Kill殺す shasu
Kiss接吻 jie wen
Knitニット nitto
Know知る zhiru
Knowledge知識 zhi shi
Lack足らない zuranai
Land土地 tu de
Language言語 yan yu
Large大きい dakii
Last過去 guo qu
Late遅い chii
Laugh笑う xiaou
Law法 fa
Leader盟主 meng zhu
Learn学び xuebi
Leave離れる lireru
Left左 zuo
Leg足 zu
Legal法的 fa de
Lend貸す daisu

Read also:  Alphabets

Less以下 yi xia
Letter手紙 shou zhi
Levelレベル reberu
Life生活 sheng huo
Liftリフト rifuto
Lightライト raito
Likeお気に入り o qini ruri
Limit制限 zhi xian
Lineライン rain
Lipリップ rippu
Listリスト risuto
Listen聞く wenku
Little少し shaoshi
Live住む zhumu
Loadロード rodo
Localローカル rokaru
Lockロック rokku
Long長いです zhangidesu
Look見る jianru
Loss損失 sun shi
Lost失った shitta
Love愛 ai
Low低い dii
Mail郵便物 you bian wu
Main主要 zhu yao
Maintain維持 wei chi
Major選考科目 xuan kao ke mu
Make作る zuoru
Manage管理 guan li
Managerマネジャー maneja
Manufacturing製造 zhi zao
Manyたくさんの takusanno
Market市場 shi chang
Matchマッチ matchi
Material素材 su cai
Matter案件 an jian
Mean平均 ping jun
Measure測定 ce ding
Mediaメディア media
Medical医学 yi xue
Meet会う huiu
Memberメンバー menba
Memoryメモリー memori
Mention言及 yan ji
Messageメッセージ messeji
Middle真ん中 zhenn zhong
Military軍隊 jun dui
Mindマインド maindo
Minute分 fen
Mistake間違い jian weii
Modelモデル moderu
Moment一瞬 yi shun
Moneyお金 o jin
Month月 yue
Moreもっと motto
Morning朝 chao
Most多くの duokuno
Move動く dongku
Movie映画 ying hua
Much多くの duokuno
Music音楽 yin le
Mustしなければならない shinakerebanaranai
Myself私自身 si zi shen
Name名前 ming qian
Nation国家 guo jia
Nature自然 zi ran
Near近く jinku
Necessary必要 bi yao
Need必要 bi yao
Neglect忘れる wangreru
Negotiate交渉 jiao she
Nerve神経 shen jing
Network通信網 tong xin wang
Never一度もない yi dumonai
New新着 xin zhe
Next次 ci
Nice良い liangi
Night夜 ye
Noいいえ iie
North北 bei
Notいいえ iie
Noteノート noto
Nothingなし nashi
Notice知らせ zhirase
Now今 jin
Number番号 fan hao
Obtain入手します ru shoushimasu
Occur発生する fa shengsuru
Offerオファー ofa
Officeオフィス ofisu
Often頻繁 pin fan
Oil油 you
Old年 nian
Once一度 yi du
Onlyそれだけ soredake
Open開いた kaiita
Operate操作する cao zuosuru
Opportunity機会 ji hui
Order注文 zhu wen
Organize整理 zheng li
Other他の tano
Outでる deru
Outside外 wai
Over以上 yi shang
Own自分の zi fenno
Packパック pakku
Pageページ peji
Pain痛み tongmi
Paintペイント peinto
Paper論文 lun wen
Parent親 qin
Park公園 gong yuan
Partyパーティ pati
Pass合格 he ge
Past過去 guo qu
Patient忍耐強い ren nai qiangi
Patternパターン patan
Pause一時停止 yi shi ting zhi
Pay支払い zhi fani
Peace平和 ping he
People人 ren
Perfect完全 wan quan
Perform実行 shi xing
Perhaps多分 duo fen
Period限目 xian mu
Permit許可 xu ke
Person人 ren
Personal個人的 ge ren de
Persuade言い聞かせる yani wenkaseru
Phone電話 dian hua
Physical物理的 wu li de
Pick選ぶ xuanbu
Picture写真 xie zhen
Pieceピース pisu
Pinピン pin
Pitchピッチ pitchi
Place場所 chang suo
Plan予定 yu ding
Plant工場 gong chang
Plate皿 min
Play演奏する yan zousuru
Pleaseお願いします o yuanishimasu
Point点 dian
Police警察 jing cha
Policyポリシー porishi
Political政治的 zheng zhi de
Poor貧しい pinshii
Popular人気 ren qi
Population人口 ren kou
Position位置 wei zhi
Possible可能 ke neng
Post役職 yi zhi
Potポット potto
Pour注ぐ zhugu
Powerパワー pawa
Practice練習 lian xi
Prefer好む haomu
Prepare準備 zhun bei
Present現在 xian zai
Pressプレス puresu
Pressureプレッシャー puressha
Prettyかわいい kawaii
Prevent防ぐ fanggu
Price価格 si ge
Pride誇り kuari
Print印刷 yin shua
Privateプライベート puraibeto
Probably多分 duo fen
Problem問題 wen ti
Process処理する chu lisuru
Produce生産 sheng chan
Product製品 zhi pin
Professor教授 jiao shou
Programプログラム puroguramu
Project事業 shi ye
Promise約束する yue shusuru
Prompt促す cusu
Property財産 cai chan
Propose提案する ti ansuru
Protect守る shouru
Prove証明 zheng ming
Provide提供 ti gong
Public公衆 gong zhong
Pull引く yinku
Punchパンチ panchi
Purchase購入 gou ru
Purpose目的 mu de
Pursue追及する zhui jisuru
Push押す yasu
Put置く zhiku
Quality品質 pin zhi
Question質問 zhi wen
Quick素早い su zaoi
Quit終了する zhong lesuru
Race人種 ren zhong
Radio無線 wu xian
Rain雨 yu
Raise高める gaomeru
Range範囲 fan tong
Rate割合 ge he
Rather それよりも soreyorimo
Reach 到着 dao zhe
React 反応する fan yingsuru
Read 読む dumu
Ready 準備 zhun bei
Real 本物 ben wu
Realize 気付く qi fuku
Really 本当 ben dang
Reason 理由 li you
Receive 受け取る shouke quru
Recent 最近 zui jin
Recently 近々 jin
Recognize 認識 ren shi
Recommend お勧め o quanme
Record 記録 ji lu
Recover 回復する hui fusuru
Reduce 減らす jianrasu
Refer 参照 can zhao
Reflect 反射 fan she
Refuse ごみ gomi
Region 領域 ling yu
Register 登録 deng lu
Regret 後悔 hou hui
Relationship 関係 guan xi
Relax リラックス rirakkusu
Release リリース ririsu
Relieve 緩和 huan he
Remain 残る canru
Remember 覚えて jueete
Remind 思い出させる sii chusaseru
Remove 削除する xue chusuru
Rent 家賃 jia lin
Repair 修理 xiu li
Repeat 繰り返す zaori fansu
Replace 交換 jiao huan
Reply 返事 fan shi
Report 報告 bao gao
Represent 代表する dai biaosuru
Request リクエスト rikuesuto
Require 必須 bi xu
Research リサーチ risachi
Reserve 予約 yu yue
Resist 抵抗 di kang
Resolve 解決 jie jue
Resort リゾート rizoto
Resource 資源 zi yuan
Respect 尊敬 zun jing
Respond 応答 ying da
Response 応答 ying da
Rest 休み xiumi
Result 結果 jie guo
Retain 保持 bao chi
Retire 引退 yin tui
Return 戻る tiru
Reveal 明らかな mingrakana
Review レビュー rebyu
Reward 褒美 bao mei
Ride 乗る chengru
Right 右 you
Ring 指輪 zhi lun
Rise 上昇 shang sheng
Risk 危険 wei xian
Road 道 dao
Rock 石 shi
Role 役割 yi ge
Room 部屋 bu wu
Rule ルール ruru
Run 走る zouru
Rush 急ぐ jigu
Sail 帆 fan
Same 同じ tongji
Save 保存する bao cunsuru
Say いう iu
Scene シーン shin
School 学校 xue xiao
Science 理科 li ke
Scratch スクラッチ sukuratchi
Script 脚本 jiao ben
Sea 海 hai
Search 探す tansu
Season 季節 ji jie
Seat シート shito
Section セクション sekushon
Security 安全 an quan
Seek 求める qiumeru
Seem 思われる siwareru
Select 選択する xuan zesuru
Sell 売る mairu
Send 送信 song xin
Sense 検出 jian chu
Separate 分ける fenkeru
Series シリーズ shirizu
Serious 深刻 shen ke
Serve 仕える shieru
Service サービス sabisu
Set 設定 she ding
Settle 解決 jie jue
Several いくつかの ikutsukano
Shake シェイク sheiku

Read also:  Common Sentences

Share共有 gong you
Shine輝く huiku
Ship船 chuan
Shockショック shokku
Shootシュート shuto
Short短い duani
Shoulderショルダー shoruda
Show見せる jianseru
Showerシャワー shawa
Side側 ce
Signサイン sain
Significant重要 zhong yao
Similar似ている shiteiru
Simple単純 dan chun
Sing歌う geu
Single独身 du shen
Sit座る zuoru
Siteサイト saito
Situation状況 zhuang kuang
Sizeサイズ saizu
Skillスキル sukiru
Sleep睡眠 shui mian
Sliceスライス suraisu
Slide滑り台 huari tai
Slipスリップ surippu
Small小さな xiaosana
Smell匂い xiongi
Smile笑顔 xiao yan
Smoke煙 yan
Social社交 she jiao
Society社会 she hui
Solve解決する jie juesuru
Someいくつか ikutsuka
Somethingなにか nanika
Sometimes時折 shi zhe
Song歌 ge
Soonすぐ sugu
Sort選別 xuan bie
Sound音 yin
Sourceソース sosu
South南 nan
Spaceスペース supesu
Speak話す huasu
Special特別 te bie
Specific明確な ming quena
Speed速度 su du
Spellスペル superu
Spend費やす feiyasu
Spirit精神 jing shen
Spite悪意 e yi
Splitスプリット supuritto
Sportスポーツ supotsu
Spotスポット supotto
Spray噴射 pen she
Spread展開する zhan kaisuru
Springバネ bane
Stable安定 an ding
Staffスタッフ sutaffu
Stageステージ suteji
Stand台 tai
Standard標準 biao zhun
Starスター suta
Start始める shimeru
Statement声明 sheng ming
Station駅 yi
Stay止まる zhimaru
Stepステップ suteppu
Stick棒 bang
Stillまだ mada
Stock株式 zhu shi
Stop止まる zhimaru
Storeお店 o dian
Story物語 wu yu
Strain歪み waimi
Strategyストラテジー sutorateji
Street街 jie
Stretchストレッチ sutoretchi
Strikeストライク sutoraiku
Stringストリング sutoringu
Stripストリップ sutorippu
Stroke脳卒中 nao zu zhong
Strong強い qiangi
Structure構造 gou zao
Struggle闘争 dou zheng
Student学生 xue sheng
Study勉強 mian qiang
Stuffもの mono
Styleスタイル sutairu
Subject主題 zhu ti
Submit参加する can jiasuru
Success成功 cheng gong
Suddenly突然 tu ran
Suffer苦しむ kushimu
Suggest提案 ti an
Summer夏 xia
Supply供給 gong gei
Supportサポート sapoto
Suppose仮定する fan dingsuru
Sure承知しました cheng zhishimashita
Surpriseサプライズ sapuraizu
Surround 囲む tongmu
Survey 調査 diao zha
Suspect 容疑者 rong yi zhe
Swim 泳ぐ yonggu
Switch スイッチ suitchi
System システム shisutemu
Table テーブル teburu
Take 取る quru
Talk トーク toku
Tank タンク tanku
Tap タップ tappu
Taste 味 wei
Tax 税 shui
Teach 教える jiaoeru
Teacher 先生 xian sheng
Team チーム chimu
Tear 破れ目 pore mu
Technology テクノロジー tekunoroji
Television テレビ terebi
Tell 教えて jiaoete
Tend 傾向 qing xiang
Term 期間 qi jian
Test テスト tesuto
Text 文章 wen zhang
Theory 仮説 fan shuo
There そこの sokono
Thing もの mono
Think 考える kaoeru
Thought 考え kaoe
Thousand 千 qian
Throw 投げる tougeru
Time 時間 shi jian
Today 今日 jin ri
Together 一緒 yi xu
Top 上 shang
Touch 接する jiesuru
Tour 旅行 lu xing
Toward 向かって xiangkatte
Town 街 jie
Trade トレード toredo
Traditional 伝統的 yun tong de
Traffic トラフィック torafikku
Train 列車 lie che
Training トレーニング toreningu
Translate 翻訳 fan yi
Trash ごみ gomi
Travel トラベル toraberu
Treat 扱う xiu
Treatment 処理 chu li
Tree 木 mu
Trial トライアル toraiaru
Trip 旅行 lu xing
Trouble 問題 wen ti
Truck トラック torakku
Trust 信頼 xin lai
Try 試す shisu
Turn 振り向く zhenri xiangku
Twist ねじれ nejire
Type タイプ taipu
Under 下 xia
Understand 理解する li jiesuru
Unit 単位 dan wei
Until それまで soremade
Up 上 shang
Upon その上 sono shang
Upset 動揺 dong yao
Use 使用する shi yongsuru
Usually いつもの itsumono
Vacuum 真空 zhen kong
Value 価値 si zhi
View 見る jianru
Visit 訪問 fang wen
Voice ボイス boisu
Wait 待つ daitsu
Wake ウェイク u~eiku
Walk 歩く buku
Wall 壁 bi
Want 欲しいです yushiidesu
War 戦争 zhan zheng
Warn 暖かい nuankai
Wash 洗う xiu
Waste 無駄 wu tuo
Watch 見る jianru
Water 水 shui
Wave 波 bo
Way 道 dao
Weapon 武器 wu qi
Wear 着る zheru
Week 週 zhou
Weight 重さ zhongsa
Well 良い liangi
Whole 全体 quan ti
Wide 幅 fu
Wife 妻 qi
Window 窓 chuang
Wonder 不思議 bu si yi
Word 語 yu
Work 仕事 shi shi
World 世界 shi jie
Worry 心配 xin pei
Wrap 包む baomu
Write 書きます shukimasu
Wrong 違う weiu
Year 年 nian
Yes はい hai
Young 若い ruoi
Picture Vocabulary

fruit  |  vegetable  |  bird  |  animal  |  color  |  flower  |  tree  |  fish  |  insect  |  music  |  shape  |  building  |  place  |  landscape  |  body parts  |  ornament  |  school  |  hospital  |  household items  |  kitchen items  |  stationery items  |  occupation

VOCABULARY

fruit  |  VEGETABLE  |  BIRD  |  ANIMAL  |  FLOWER  |  NUMBER  |  GREETING  |  COLOR  |  DAY  |  MONTH  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  OCCUPATION  |  STATIONERY  |  PLANET  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  DISEASE  |  #all  |  play games

GRAMMAR

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply