1000 most common Japanese words

Table of content

   ¤   Simple words
   ¤   Easy words
   ¤   Medium words
   ¤   Hard Words
   ¤   Advanced Words
   ¤   Daily use Sentences

Here you learn top 1000 words in English with Japanese translation. If you are interested to learn 1000 most common Japanese words, this place will help you to learn common words in Japanese language with their pronunciation in English. You may also learn Vocabulary words to learn Japanese language quickly and also play some Japanese word games so you get not bored. In this, we are separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, medium words, Hard Words, Advanced Words). These top 1000 words are useful in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. So, it is very important to learn all words in English and Japanese.

1000 most common Japanese words

1000 words in English to Japanese

Here is the list of 1000 most important common words in Japanese language and their pronunciation in English.

Simple words / 2 letter words

I私 si
Do行う xingu
Go行く xingku
He彼 bi
Me自分 zi fen
My私の sino
Noいいえ iie
Onの上 no shang
Orまた mata
Soそれで sorede
Up上 shang
We私たち sitachi

Read also:  Kitchen Items vocabulary

Easy words

3 letter words

Act行為 xing wei
Add追加 zhui jia
Age年 nian
Aim標的 biao de
Air空気 kong qi
All全て quante
Andと to
Ant蟻 yi
Anyどれか doreka
Ask聞く wenku
Bad悪い ei
Big大きい dakii
Buy買う maiu
Cry叫び jiaobi
Damダム damu
Die死ぬ sinu
Dryドライ dorai
End終わり zhongwari
Ear耳 er
Eat食べる shiberu
Egg卵 luan
Eye目 mu
Fat肥満 fei man
Fly飛ぶ feibu
Fun楽しい leshii
Get得る deru
God神様 shen yang
Henめんどり mendori
Hotホット hotto
Job仕事 shi shi
Leg足 zu
Lie嘘 xu
Low低い dii
Mad狂った kuangtta
Man男 nan
Notいいえ iie
Now今 jin
New新着 xin zhe
Old年 nian
Own自分の zi fenno
Run走る zouru
Sad悲しい beishii
Sea海 hai
See見る jianru
Shyシャイ shai
Sit座る zuoru
Sum和 he
Sun太陽 tai yang
Tax税 shui
Try試す shisu
Use使用する shi yongsuru
War戦争 zhan zheng
Wet濡れた rureta
Whyどうして doushite
Win勝つ shengtsu
Yesはい hai
You君 jun

4 letter words

Alsoまた mata
Baby赤ちゃん chichan
Back戻る tiru
Bake焼く shaoku
Baldはげた hageta
Ball玉 yu
Bark吠える feieru
Bath浴 yu
Beetビート bito
Bend曲げる qugeru
Best一番 yi fan
Bird鳥 niao
Bold大胆な da danna
Bone骨 gu
Book本 ben
Born生まれ shengmare
Both両方とも liang fangtomo
Busy忙しい mangshii
Call電話 dian hua
Calm落ち着いて luochi zheite
Careケア kea
Come来て laite
Cost費用 fei yong
Cuteかわいい kawaii
Crowカラス karasu
Dareあえて aete
Dark暗い ani
Date日にち rinichi
Deal対処 dui chu
Dietダイエット daietto
Dish皿 min
Doorドア doa
Down下 xia
Dustほこり hokori
Each各 ge
Earn得る deru
Easy簡単 jian dan
Edge縁 yuan
Evil悪の eno
Exit出口 chu kou
Face顔 yan
Fact実際 shi ji
Fair公平 gong ping
Fake偽 wei
Farm農場 nong chang
Fast速い sui
Fear恐れ kongre
Feel感じられる ganjirareru
Find探す tansu

Read also:  Insurance vocabulary

Fine大丈夫 da zhang fu
Fish魚 yu
Food食物 shi wu
Foolバカ baka
Free自由 zi you
Frogカエル kaeru
Full満杯 man bei
Gapeギャップ gyappu
Gift贈り物 zengri wu
Girl女の子 nuno zi
Goatヤギ yagi
Good良い liangi
Grab掴む guaimu
Grow育つ yutsu
Half半分 ban fen
Hate嫌い xiani
Head頭 tou
Hear聞く wenku
Heat熱 re
Helpヘルプ herupu
Hereここ koko
Hide隠れる yinreru
High高い gaoi
Hold所有 suo you
Hole穴 xue
Home家 jia
Huge巨大 ju da
Hurt傷つく shangtsuku
Idea考え kaoe
Jumpジャンプ janpu
Justただ tada
Kill殺す shasu
Land土地 tu de
Last過去 guo qu
Late遅い chii
Left左 zuo
Life生活 sheng huo
Lineライン rain
Lionライオン raion
Long長いです zhangidesu
Look見る jianru
Lost失った shitta
Love愛 ai
Luckラック rakku
Lung肺 fei
Many多くの duokuno
Meet会う huiu
Melt溶けた rongketa
Milkミルク miruku
Mustしなければならない shinakerebanaranai
Name名前 ming qian
Near近く jinku
Neatきちんとした kichintoshita
Neck首 shou
Need必要 bi yao
Next次 ci
Onlyそれだけ soredake
Pain痛み tongmi
Pairペア pea
Park公園 gong yuan
Path道 dao
Play演奏する yan zousuru
Poor貧しい pinshii
Pull引く yinku
Pureピュア pyua
Quit終了する zhong lesuru
Quizクイズ kuizu
Race人種 ren zhong
Rain雨 yu
Rareレア rea
Real本物 ben wu
Rent家賃 jia lin
Rest休み xiumi
Richリッチ ritchi
Ride乗る chengru
Rise上昇 shang sheng
Risk危険 wei xian
Room部屋 bu wu
Ropeロープ ropu
Rude失礼 shi li
Sageセージ seji
Sail帆 fan
Salt塩 yan
Same同じ tongji
Sand砂 sha
Saveセーブ sebu
Scam詐欺 zha qi
Seedシード shido
Seek求める qiumeru
Self自己 zi ji
Sell売る mairu
Send送信 song xin
Shop店 dian
Show公演 gong yan
Sick病気 bing qi
Side側 ce
Siteサイト saito
Sizeサイズ saizu
Skin肌 ji
Slowスロー suro
Soft柔らかい rourakai
Soil土壌 tu rang
Someいくつかの ikutsukano

Read also:  Travels vocabulary

Soonすぐ sugu
Stay止まる zhimaru
Stop止まる zhimaru
Suchそのような sonoyouna
Swapスワップ suwappu
Swim泳ぐ yonggu
Take取った qutta
Talk話 hua
Tall高い gaoi
Teamチーム chimu
Tell教えて jiaoete
Tentテント tento
Thatそれ sore
Thenそれから sorekara
Thin薄い baoi
Thisこれ kore
Tide潮 chao
Time時間 shi jian
Tour旅行 lu xing
Town町 ting
Tree木 mu
Trip旅行 lu xing
Turn振り向く zhenri xiangku
Uglyぶさいくな busaikuna
Vase花瓶 hua ping
Vein静脈 jing mai
Veryとても totemo
View見る jianru
Wage賃金 lin jin
Wait待つ daitsu
Wake目を覚ます muwo juemasu
Walk歩く buku
Wall壁 bi
Want欲しいです yushiidesu
Warm暖かい nuankai
Warn警告する jing gaosuru
Weak弱い ruoi
Wear着る zheru
Week週 zhou
Well良い liangi
Went行った xingtta
What何 he
Whenいつ itsu
Wide幅 fu
Wife妻 qi
Wild野生 ye sheng
Will意思 yi si
Wind風 feng
Wineワイン wain
Wish願い yuani
Wood木材 mu cai
Woolウール uru
Word語 yu
Work仕事 shi shi
Wormいも虫 imo chong
Yarn糸 mi
Your君の junno
Zoomズーム zumu

5 letter words

Aboutだいたい daitai
Aboveその上 sono shang
Adapt適応する shi yingsuru
Admit認める renmeru
Adult大人 da ren
After後 hou
Againまた mata
Agree同意 tong yi
Alertアラート arato
Allow許可する xu kesuru
Alone独り Hitori
Along平行 ping xing
Anger怒り nuri
Angle角度 jiao du
Angry怒り nuri
Asset資産 zi chan
Avoid避ける bikeru
Awake起きている qikiteiru
Awareわかっている wakatteiru
Begin始める shimeru
Birth誕生 dan sheng
Blood血液 xue ye
Brain脳 nao
Built造られた zaorareta
Bring持っていく chitteiku
Build建てる jianteru
Camelキャメル kyameru
Canal運河 yun he
Carry運ぶ yunbu
Cheap安いです anidesu
Cheat浮気 fu qi
Check小切手 xiao qie shou
Chest胸 xiong
Claim請求 qing qiu
Clean綺麗 qi li
Clearクリア kuria
Climb登る dengru
Close近い jini
Cloth布 bu
Cloud雲 yun
Color色 se
Crime犯罪 fan zui
Crowd群衆 qun zhong
Crownクラウン kuraun
Daily毎日 mei ri
Danceダンス dansu
Death死 si
Decay減衰 jian shuai
Delay遅れ chire
Devil悪魔 e mo
Dirty汚れた wureta
Dressドレス doresu

Read also:  Ology vocabulary words

Drink飲む yinmu
Driveドライブ doraibu
Dwell住む zhumu
Eager熱心 re xin
Eagle鷲 jiu
Early早い zaoi
Earth 地球 de qiu
Elder長老 zhang lao
Empty空 kong
Enemy敵 di
Enjoy楽しい leshii
Entryエントリ entori
Equal同等 tong deng
Essayエッセイ essei
Eventイベント ibento
Every毎日 mei ri
Exactちょうど choudo
Exist存在 cun zai
Extra追加 zhui jia
Faith信仰 xin yang
Fault障害 zhang hai
Fever熱 re
Field分野 fen ye
Final最後の zui houno
Fleet海軍 hai jun
Float浮く fuku
Flood洪水 hong shui
Floor床 chuang
Flour小麦粉 xiao mai fen
Fluid体液 ti ye
Focus集中 ji zhong
Force力 li
Fraud詐欺 zha qi
Fresh新鮮な xin xianna
Front正面 zheng mian
Fruitフルーツ furutsu
Ghostおばけ obake
Globeグローブ gurobu
Going行きます xingkimasu
Grain粒 li
Grant許す xusu
Grass草 cao
Great素晴らしい su qingrashii
Groupグループ gurupu
Guardガード gado
Guestゲスト gesuto
Habit癖 pi
Heart心臓 xin zang
Honey蜂蜜 feng mi
Horseうま uma
House家 jia
Human人間 ren jian
Ideal理想 li xiang
Issue問題 wen ti
Judgeジャッジ jajji
Knifeナイフ naifu

Read also:  School things vocabulary

Labor労働 lao dong
Ladle柄杓 bing biao
Large大きい dakii
Laugh笑う xiaou
Learn学び xuebi
Leave離れる lireru
Legal法的 fa de
Limit限界 xian jie
Lunchランチ ranchi
Metal金属 jin shu
Mixed混合 hun he
Moneyお金 o jin
Month月 yue
Mountマウント maunto
Mouth口 kou
Music音楽 yin le
Maizeとうもろこし toumorokoshi
Naked裸 luo
Never一度もない yi dumonai
Night夜 ye
Niece姪 zhi
Noiseノイズ noizu
Occur起こる qikoru
Ocean海洋 hai yang
Onion玉ねぎ yunegi
Offerオファー ofa
Order注文 zhu wen
Organ器官 qi guan
Other他の tano
Ownerオーナー ona
Paddy水田 shui tian
Panicパニック panikku
Peace平和 ping he
Place場所 chang suo
Plant工場 gong chang
Price価格 si ge
Pride誇り kuari
Proud誇り kuari
Prove証明 zheng ming
Quiltキルト kiruto
Quick素早い su zaoi
Quiteとても totemo
Raise高める gaomeru
Reach到着 dao zhe
React反応する fan yingsuru
Ready準備 zhun bei
Reply返事 fan shi
Right正しい zhengshii
Round円形 yuan xing
Rural田舎 tian she
Saint聖人 sheng ren
Scope範囲 fan tong
Scoreスコア sukoa
Sense検出 jian chu
Shake振る zhenru
Shape形 xing
Share共有 gong you
Sharpシャープ shapu
Shrub低木 di mu
Skillスキル sukiru
Sleep寝る qinru
Slopeスロープ suropu
Small小さな xiaosana
Smell匂い xiongi
Smile笑顔 xiao yan
Snakeヘビ hebi
Snoreいびき ibiki
Solid個体 ge ti
Sound音 yin
Spaceスペース supesu
Speak話す huasu
Speed速度 su du
Spend払う fanu
Spent消耗 xiao hao
Sperm精子 jing zi
Sportスポーツ supotsu
Stand台 tai
Steam蒸気 zheng qi
Stone結石 jie shi
Story物語 wu yu
Taste味 wei
Teach教える jiaoeru
Teeth歯 chi
Thank感謝 gan xie
Thereそこの sokono
Theseこれらは koreraha
Thick厚い houi
Thingもの mono
Tiger虎 hu
Today今日 jin ri
Total合計 he ji
Treat扱う xiu
Trend傾向 qing xiang
Tried試した shishita
Trust信頼 xin lai
Truth真実 zhen shi
Twice二回 er hui
Under下 xia
Upperアッパー appa
Urban都市 dou shi
Visit訪問 fang wen
Voiceボイス boisu
Vomit吐瀉物 tu xie wu
Waste無駄 wu tuo
Water水 shui
Wheat小麦 xiao mai
Whereどこ doko
White白い baii
Whole全体 quan ti
Woman女性 nu xing
World世界 shi jie
Worst最悪 zui e
Write書きます shukimasu
Wrong間違い jian weii
Yield収率 shou lu
Young若い ruoi

Medium words

6 letter words

Absent不在 bu zai
Accept受け入れる shouke rureru
Admire憧れ chongre
Advice助言 zhu yan
Almostほとんど hotondo
Alwaysいつも itsumo
Animal動物 dong wu
Answer答え dae
Appeal訴える sueru
Appear現れる xianreru
Arrive到着 dao zhe
Artistアーティスト atisuto
Assist支援する zhi yuansuru
Attack攻撃 gong ji
Attach付ける fukeru
Attend出席 chu xi
Bangleバングル banguru
Before前 qian
Behind後ろ houro
Bellow怒鳴る nu mingru
Betterより良い yori liangi
Borrow借りる jieriru
Bottom下 xia
Broken壊れた huaireta
Budgetバジェット bajetto
Cancelキャンセル kyanseru
Cancer癌 ai
Carrotにんじん ninjin
Cattle牛 niu
Common一般 yi ban
Compel強います qiangimasu
Cornerコーナー kona
Coupleカップル kappuru
Courseコース kosu
Create作成 zuo cheng
Custom習慣 xi guan
Damageダメージ dameji
Dancer踊り子 yongri zi
Danger危険 wei xian
Decade十年 shi nian
Defeat敗北 bai bei
Delete消去 xiao qu
Demand要求する yao qiusuru
Desire欲望 yu wang
Detail詳細 xiang xi
Dinner晩ごはん wangohan
Divine神々しい shen shii
Donkeyロバ roba
Doubleダブル daburu
Edible食用 shi yong
Effect効果 xiao guo
Eitherまた mata
Empire帝国 di guo

Read also: Time vocabulary

Energyエネルギー enerugi
Enough足りる zuriru
Ensure確認 que ren
Entire全体 quan ti
Exceptを除外する wo chu waisuru
Expand拡大 kuo da
Expect予想 yu xiang
Export輸出 shu chu
Extend拡張する kuo zhangsuru
Facadeファサード fasado
Family家族 jia zu
Famous有名 you ming
Faulty故障した gu zhangshita
Favour好意 hao yi
Famous有名 you ming
Favour好意 hao yi
Female女性 nu xing
Fiance婚約者 hun yue zhe
Finish終了 zhong le
Flower花 hua
Forest森林 sen lin
Forgot忘れた wangreta
Freeze氷結 bing jie
Friend友達 you da
Future将来 jiang lai
Garageガレージ gareji
Garden公園 gong yuan
Garlicニンニク nin’niku
Gingerショウガ shouga
Globalグローバル gurobaru
Ground接地 jie de
Growth成長 cheng zhang
Health健康 jian kang
Hidden隠れた yinreta
Honest本音 ben yin
Honour名誉 ming yu
Hostelホステル hosuteru
Humble謙虚 qian xu
Hungryお腹がすいた o fugasuita
Ignore無視 wu shi
Impact影響 ying xiang
Impure不純 bu chun
Income所得 suo de
Inform知らせる zhiraseru
Insect虫 chong
Inside中身 zhong shen
Jungle密林 mi lin
Kidnap誘拐 you guai
Kindleキンドル kindoru
Labour労働 lao dong
Leader盟主 meng zhu
Length長さ zhangsa
Letter手紙 shou zhi
Liquid液体 ye ti
Little少し shaoshi

Read also: Body Parts vocabulary

Living生活 sheng huo
Lizardトカゲ tokage
Locate見つける jiantsukeru
Luxury贅沢 zhui ze
Making作る zuoru
Mammal哺乳類 bu ru lei
Manage管理 guan li
Manualマニュアル manyuaru
Market市場 shi chang
Mentalメンタル mentaru
Method方法 fang fa
Middle真ん中 zhenn zhong
Monkey猿 yuan
Mother母親 mu qin
Muscle筋 jin
Narrow狭い xiai
Nativeネイティブ neitibu
Nature自然 zi ran
Normal正常 zheng chang
Number番号 fan hao
Object物体 wu ti
Officeオフィス ofisu
Optionオプション opushon
Parent親 qin
Parrotオウム oumu
People人 ren
Person人 ren
Pickleピクルス pikurusu
Picnicピクニック pikunikku
Pigeon鳩 jiu
Planet星 xing
Pleaseお願いします o yuanishimasu
Plenty多くの duokuno
Police警察 jing cha
Potatoじゃがいも jagaimo
Praise賞賛 shang zan
Prayer祈り qiri
Pretty可愛い ke aii
Prince王子 wang zi
Profit利益 li yi
Properちゃんとした chantoshita
Public公共 gong gong
Rabbitウサギ usagi
Recent最近 zui jin
Recipeレシピ reshipi
Record記録 ji lu
Reduce減らす jianrasu
Regret後悔 hou hui
Reject拒絶 ju jue
Remind思い出させる sii chusaseru
Remove削除する xue chusuru
Repair修理 xiu li
Repeat繰り返す zaori fansu
Return戻る tiru
Rotate回転する hui zhuansuru
Safety安全性 an quan xing
Salary給料 gei liao
Sampleサンプル sanpuru
School学校 xue xiao
Screen画面 hua mian
Script脚本 jiao ben
Scrollスクロール sukuroru
Search探す tansu
Season季節 ji jie
Secret秘密の mi mino
Secure安全 an quan
Select選択する xuan zesuru
Seniorシニア shinia
Shieldシールド shirudo
Shouldしたほうがいい shitahougaii
Showerシャワー shawa
Silent静けさ jingkesa
Single独身 du shen
Sister妹 mei
Smoothスムーズ sumuzu
Socialソーシャル sosharu
Speechスピーチ supichi
Street街 jie
Strong強い qiangi
Sudden突然 tu ran
Summer夏 xia
Supply供給 gong gei
Talentタレント tarento
Temple寺 si
Thread糸 mi
Thrillスリル suriru
Throat喉 hou
Tittleタイトル taitoru
Toiletトイレ toire
Tomatoトマト tomato
Tongue舌 she
Travelトラベル toraberu
Tunnelトンネル ton’neru
Turtleカメ kame
Unseen目に見えない muni jianenai
Updateアップデート appudeto
Urgent急 ji
Useful使える shieru
Vacate退去する tui qusuru
Vacuum真空 zhen kong
Vapour蒸気 zheng qi
Verify確認 que ren
Virgin処女 chu nu
Wealth富 fu
Weekly毎週 mei zhou
Weight重さ zhongsa
Winter冬 dong
Winner勝者 sheng zhe
Wonder不思議 bu si yi
Workerワーカー waka
Writerライター raita
Yearly毎年 mei nian

7 letter words

Achieve成し遂げる chengshi suigeru
Advance前進 qian jin
Againstに対して ni duishite
Alreadyすでに sudeni
Ancient古代の gu daino
Anybody誰でも shuidemo
Approve承認 cheng ren
Apology謝罪 xie zui
Archive記録 ji lu
Arrange整える zhengeru
Arrival到着 dao zhe
Article記事 ji shi
Attempt試み shimi
Attract引きつける yinkitsukeru
Average平均 ping jun
Bandage包帯 bao dai
Barrage弾幕 dan mu
Barrierバリア baria
Becauseなぜなら nazenara
Benefit利点 li dian
Betweenの間に no jianni
Cabbageキャベツ kyabetsu
Captureキャプチャー kyapucha
Careful気をつけろ qiwotsukero
Carrierキャリア kyaria
Century世紀 shi ji
Certain特定 te ding
Chamberチャンバー chanba
Chapter章 zhang
Charityチャリティー chariti
Climate気候 qi hou
Coconutココナッツ kokonattsu
Collect収集 shou ji
Collegeカレッジ karejji
Comfort快適 kuai shi
Command指図 zhi tu
Commentコメント komento
Company会社 hui she
Compare比較 bi jiao
Concept概念 gai nian
Concern懸念 xuan nian
Conduct行為 xing wei
Confirm確認 que ren
Connect接続 jie xu
Contactコンタクト kontakuto
Controlコントロール kontororu
Convert変換 bian huan
Correct正しい zhengshii
Costumeコスチューム kosuchumu
Cottageコテージ koteji
Country国 guo
Courage勇気 yong qi
Cucumberキュウリ kyuuri
Curious奇妙な qi miaona
Declare宣言する xuan yansuru
Defense防衛 fang wei
Dentist歯医者 chi yi zhe
Deposit預り金 yuri jin

Read also:  Places vocabulary

Despiteにもかかわらず nimokakawarazu
Destiny運命 yun ming
Destroy破壊する po huaisuru
Develop発展させる fa zhansaseru
Disease疾患 ji huan
Display画面 hua mian
Disturb乱す luansu
Dynasty王朝 wang chao
Eagerly熱心に re xinni
Earning収入を得る shou ruwo deru
Eatable食べられる shiberareru
Ecologyエコロジー ekoroji
Economy経済 jing ji
Edition版 ban
Elegantエレガント ereganto
Enhance強化する qiang huasuru
Episodeエピソード episodo
Example例 li
Evening夜 ye
Exclude除外 chu wai
Explain説明 shuo ming
Explore見る jianru
Educate教育する jiao yusuru
Factory工場 gong chang
Failure失敗 shi bai
Feature特徴 te zheng
Financeファイナンス fainansu
Flavour風味 feng wei
Fluency流暢 liu chang
Forever永遠に yong yuanni
Furtherさらに遠く sarani yuanku
Garment衣服 yi fu
General全般的 quan ban de
Genuine純正 chun zheng
Glamourグラマー gurama
Grammar文法 wen fa
Grocery買い物 maii wu
Habitat生息地 sheng xi de
Harmful危害を与える wei haiwo yueru
Harvest収穫 shou huo
Heading見出し jian chushi
Hearing聴覚 ting jue
Helpful役に立った yini litta
History歴史 li shi
Holdingホールディング horudingu
Holidayホリデー horide
Hundred百 bai
Husband夫 fu
Hygiene衛生 wei sheng
Impress印象づける yin xiangdzukeru
Improve向上 xiang shang
Include含む hanmu
Initialイニシャル inisharu
Inspect検査する jian zhasuru
Inspireインスパイヤ insupaiya
Journey旅 lu
Justice正義 zheng yi
Leadingリーディング ridingu
Leatherレザー reza
Leaving去る quru
Lecture講義 jiang yi

Read also:  Fruits vocabulary

Liberalリベラル riberaru
Lovable愛らしい airashii
Luggage荷物 he wu
Managerマネジャー maneja
Maximum最大 zui da
Meaning意味 yi wei
Measure測定 ce ding
Medical医学 yi xue
Messageメッセージ messeji
Migrant移民 yi min
Mineralミネラル mineraru
Minimum最小 zui xiao
Miracle奇跡 qi ji
Missileミサイル misairu
Missingない nai
Mistake間違い jian weii
Morning朝 chao
Mustardマスタード masutado
Mystery神秘 shen mi
Narrate語る yuru
Naturalナチュラル nachuraru
Naughtyいたずら itazura
Neglect忘れる wangreru
Neitherない nai
Nervous緊張 jin zhang
Network通信網 tong xin wang
Nothingなし nashi
Observe観察する guan chasuru
Openingオープニング opuningu
Operate操作する cao zuosuru
Opinion意見 yi jian
Organicオーガニック oganikku
Ostrichダチョウ dachou
Packageパッケージ pakkeji
Painful痛い tongi
Partial部分的 bu fen de
Passage通路 tong lu
Patient忍耐強い ren nai qiangi
Payment支払い zhi fani
Penaltyペナルティ penaruti
Pending保留中 bao liu zhong
Penguinペンギン pengin
Pension年金 nian jin
Perfect完全 wan quan
Perfume香水 xiang shui
Popular人気 ren qi
Pottery陶器 tao qi
Poverty貧困 pin kun
Prevent防ぐ fanggu
Privacyプライバシー puraibashi
Private民間 min jian
Problem問題 wen ti
Produce生産 sheng chan
Propose提案する ti ansuru
Purpose目的 mu de
Quality品質 pin zhi
Quickly早く zaoku
Receive受け取る shouke quru

Read also:  Climate vocabulary

Regular通常 tong chang
Related関連している guan lianshiteiru
Releaseリリース ririsu
Replace交換 jiao huan
Reptile爬虫類 pa chong lei
Requestリクエスト rikuesuto
Respect尊敬 zun jing
Respond応答 ying da
Revenge復讐 fu chou
Revenue収益 shou yi
Reverse逆行する ni xingsuru
Robbery強盗 qiang dao
Romanceロマンス romansu
Science理科 li ke
Serious深刻 shen ke
Servantサーバント sabanto
Serviceサービス sabisu
Similar似ている shiteiru
Society社会 she hui
Sparrowすずめ suzume
Special特別な te biena
Stomachお腹 o fu
Student学生 xue sheng
Success成功 cheng gong
Suggest提案 ti an
Suicide自殺 zi sha
Supportサポート sapoto
Suspendつるす tsurusu
Teacher教師 jiao shi
Teenage十代 shi dai
Tensionテンション tenshon
Tourism観光 guan guang
Trouble問題 wen ti
Uniformユニフォーム yunifomu
Utility効用 xiao yong
Vacancy空室 kong shi
Varietyバラエティ baraeti
Vehicle車両 che liang
Village村 cun
Vintageビンテージ binteji
Victory勝利 sheng li
Violent暴力的な bao li dena
Visible見える jianeru
Visitorビジター bijita
Vitaminビタミン bitamin
Walkingウォーキング u~okingu
Wanting欲しい yushii
Warning警告 jing gao
Wealthy裕福 yu fu
Weather天気 tian qi
Wedding結婚式 jie hun shi
Welcomeようこそ youkoso
Welfare福祉 fu zhi
Winning勝利 sheng li
Working働く dongku
Worried心配した xin peishita
Worship崇拝 chong bai
Writing書き込み shuki yumi

8 letter words

Abnormal異常な yi changna
Absolute絶対の jue duino
Accepted受け入れた shouke rureta
Accident事故 shi gu
Accuracy正確さ zheng quesa
Activate活性化 huo xing hua
Addition添加 tian jia
Adequate適切 shi qie
Affected影響を受ける ying xiangwo shoukeru
Alphabetアルファベット arufabetto
Anythingなんでも nandemo
Anywhereどこでも dokodemo
Appraise評価する ping sisuru
Approachアプローチ apurochi
Approval承認 cheng ren
Argument口論 kou lun
Assemble組み立てる zumi literu
Attitude態度 tai du
Audience観客 guan ke
Attorney弁護士 bian hu shi
Aviation航空 hang kong
Backward後ろ向き houro xiangki
Beginner初心者 chu xin zhe
Birthdayお誕生日 o dan sheng ri
Bleeding出血 chu xue
Building建物 jian wu
Campaign運動 yun dong
Carriageキャリッジ kyarijji
Children子供達 zi gong da
Cleavage胸の谷間 xiongno gu jian
Complete完了 wan le
Conserve節約する jie yuesuru
Consider検討 jian tao
Consumer消費者 xiao fei zhe
Continue続く xuku
Criminal犯罪的 fan zui de
Critical致命的 zhi ming de
Daughter娘 niang
Decision決断 jue duan
Decrease下降 xia jiang
Delicate繊細 xian xi
Delivery配達 pei da
Delusion妄想 wang xiang
Describe説明 shuo ming
Disagree同意しない tong yishinai
Disallow許可しない xu keshinai
Duration間隔 jian ge

Read also:  Grains vocabulary

Economic経済的な jing ji dena
Elephant象 xiang
Eligible対象 dui xiang
Employee社員 she yuan
Enormous甚大 shen da
Entrance入口 ru kou
Envelope封筒 feng tong
Estimate見積もり jian jimori
Everyday毎日 mei ri
Exerciseエクササイズ ekusasaizu
Explicit明示的 ming shi de
Exposure曝露 pu lu
External外部の wai buno
Facility施設 shi she
Faithful忠実な zhong shina
Favoriteお気に入り o qini ruri
Favoriteお気に入り o qini ruri
Festivalまつり matsuri
Flexibleフレキシブル furekishiburu
Friction摩擦 mo ca
Generate生む shengmu
Greeting挨拶 ai za
Guardianガーディアン gadian
Heritage遺産 yi chan
Horrible最悪 zui e
Hospital病院 bing yuan
Humorousユーモラス yumorasu
Identity身元 shen yuan
Incidentインシデント inshidento
Increase増加 zeng jia
Indicate示す shisu
Industry業界 ye jie
Jealousy嫉妬 ji du
Learning学ぶ xuebu
Location位置 wei zhi
Majority多数 duo shu
Marriage結婚 jie hun
Material材料 cai liao
Medicine薬 yao
Moderate適度 shi du
Mosquito蚊 wen
Mountain山 shan
Narratorナレーター nareta
Nutrient栄養素 rong yang su
Opposite反対 fan dui
Originalオリジナル orijinaru
Ornamentオーナメント onamento
Paintingペインティング peintingu
Particle粒子 li zi
Patience忍耐 ren nai
Pleasure喜び xibi
Position位置 wei zhi
Positiveポジティブ pojitibu

Read also:  Food vocabulary

Possible可能 ke neng
Postpone延期 yan qi
Powerfulパワフル pawafuru
Precious貴重 gui zhong
Pregnant妊娠中 ren shen zhong
Pressureプレッシャー puressha
Previous前 qian
Progress進捗 jin bu
Prohibit禁止 jin zhi
Property財産 cai chan
Purchase購入 gou ru
Quantity量 liang
Recovery回復 hui fu
Regional地域の de yuno
Relevant関連する guan liansuru
Religion宗教 zong jiao
Remember覚えて jueete
Researchリサーチ risachi
Resource資源 zi yuan
Response応答 ying da
Restrict制限 zhi xian
Revisionリビジョン ribijon
Sensible分別のある fen bienoaru
Sentence文 wen
Separate分ける fenkeru
Stranger知らない人 zhiranai ren
Strategyストラテジー sutorateji
Strength強さ qiangsa
Struggle闘争 dou zheng
Suitable適切 shi qie
Superior優れました youremashita
Surpriseサプライズ sapuraizu
Swelling腫れ zhongre
Terribleひどい hidoi
Together一緒 yi xu
Tomorrow明日 ming ri
Trainingトレーニング toreningu
Transfer移行 yi xing
Transmit送信する song xinsuru
Treasure宝物 bao wu
Umbrellaかさ kasa
Universe宇宙 yu zhou
Vacation休暇 xiu xia
Validate検証 jian zheng
Vertical垂直 chui zhi
Vigorous活発な huo fana
Violence暴力 bao li
Vocation職業 zhi ye
Vomiting嘔吐 ou tu
Wildlife野生動物 ye sheng dong wu
Yielding降伏 jiang fu
Yourselfあなた自身 anata zi shen
Youthful若々しい ruo shii

Hard Words

9 letter words

Accession加盟 jia meng
Accessoryアクセサリー akusesari
Accompany同行 tong xing
Actualize実現する shi xiansuru
Admirable立派な li paina
Advantageアドバンテージ adobanteji
Advisableお勧め o quanme
Affection愛情 ai qing
Affiliateアフィリエイト afirieito
Afternoon午後 wu hou
Aggregate集計 ji ji
Agreement合意 he yi
Allowance手当 shou dang
Alternate代わりの daiwarino
Ambiguousあいまいな aimaina
Animationアニメーション animeshon
Apologist弁明者 bian ming zhe
Applicant申請者 shen qing zhe
Architect建築家 jian zhu jia
Associate仲間 zhong jian
Astronomy天文学 tian wen xue
Attention注意 zhu yi
Attribute属性 shu xing
Authority権限 quan xian
Automatic自動 zi dong
Available利用可能 li yong ke neng
Awareness意識 yi shi
Beautiful綺麗な qi lina
Behaviour行動 xing dong
Butterfly蝶 die
Calibrate校正する xiao zhengsuru
Candidate候補者 hou bu zhe
Celebrate祝う zhuu
Challengeチャレンジ charenji
Confident自信満々 zi xin man 
Confusion錯乱 cuo luan
Conscious意識的 yi shi de
Crocodileクロコダイル kurokodairu
Curiosity好奇心 hao qi xin
Dangerous危険な wei xianna
Delicious美味しい mei weishii
Democracy民主主義 min zhu zhu yi
Dependent依存 yi cun
Different違う weiu
Difficult難しい nanshii
Discovery発見 fa jian
Dishonest不誠実 bu cheng shi
Diversity多様性 duo yang xing
Duplicate複製 fu zhi
Education教育 jiao yu
Effective効果的 xiao guo de
Emergency緊急 jin ji
Equipment装置 zhuang zhi
Essential必要不可欠 bi yao bu ke qian
Establish設立する she lisuru
Evolution進化 jin hua
Excellent優れた youreta
Expensive高価な gao sina

Read also: Greetings vocabulary

Fantastic素晴らしい su qingrashii
Fertility受胎能力 shou tai neng li
Financial金融 jin rong
Generally一般的 yi ban de
Glamorousグラマラス guramarasu
Happeningハプニング hapuningu
Household家庭 jia ting
Identical同一 tong yi
Important重要 zhong yao
Incorrect正しくない zhengshikunai
Incorrupt腐敗した fu baishita
Influence影響 ying xiang
Insurance保険 bao xian
Interviewインタビュー intabyu
Intestine腸 chang
Introduce導入 dao ru
Invention発明 fa ming
Invisible見えない jianenai
Irregular不規則 bu gui ze
Jewelleryジュエリー jueri
Knowledge知識 zhi shi
Liability責任 ze ren
Misbehave不正行為をする bu zheng xing weiwosuru
Narrationナレーション nareshon
Necessity必要性 bi yao xing
Negotiate交渉 jiao she
Nutrition栄養 rong yang
Offensive攻撃 gong ji
Partitionパーティション patishon
Political政治的 zheng zhi de
Pollution汚染 wu ran
Potential潜在的 qian zai de
Practical実用的 shi yong de
Precision精度 jing du
Privilege特権 te quan
Procedure手順 shou shun
Prominent目立つ mu litsu
Professor教授 jiao shou
Promotion昇進 sheng jin
Provoking挑発する tiao fasuru
Qualified資格のある zi genoaru
Referenceリファレンス rifarensu
Repulsion反発 fan fa
Residence住居 zhu ju
Sacrifice犠牲 xi sheng
Sensitiveセンシティブ senshitibu
Somethingなにか nanika
Statement声明 sheng ming
Subscribe申し込む shenshi yumu
Substance物質 wu zhi
Sugarcaneサトウキビ satoukibi
Sunflowerひまわり himawari
Surrender降伏 jiang fu
Technicalテクニカル tekunikaru
Temporary一時的 yi shi de
Terroristテロリスト terorisuto
Treatment処理 chu li
Variation変化 bian hua
Vegetable野菜 ye cai
Virginity処女 chu nu
Yesterday昨日 zuo ri

10 letter words

Abbreviate略す luesu
Absolutely絶対 jue dui
Absorption吸収 xi shou
Acceptable許容できる xu rongdekiru
Achievable達成可能 da cheng ke neng
Additional追加 zhui jia
Admiration感嘆 gan tan
Adolescent思春期 si chun qi
Adulterant異物混入 yi wu hun ru
Adventurer冒険家 mao xian jia
Afterwardsその後 sono hou
Aggression侵略 qin lue
Alteration変更 bian geng
Ambassador大使 da shi
Analytical分析的な fen xi dena
Antibiotic抗生物質 kang sheng wu zhi
Anticipate予想 yu xiang
Appreciate感謝する gan xiesuru
Artificial人工的な ren gong dena
Aspiration願望 yuan wang
Assignment割り当て geri dangte
Atmosphere雰囲気 fen tong qi
Attachment添付ファイル tian fufairu
Attractionアトラクション atorakushon
Chloroformクロロホルム kurorohorumu
Combustion燃焼 ran shao
Commission手数料 shou shu liao
Compassion思いやり siiyari
Compulsory義務 yi wu
Conclusion結論 jie lun
Confection菓子 guo zi
Corruption腐敗 fu bai
Decoration装飾 zhuang shi
Dedication献身 xian shen
Deficiency欠乏 qian fa
Definition意味 yi wei
Departmentデパートメント depatomento
Depressionうつ utsu
Dictionary辞書 ci shu
Discipline規律 gui lu
Disclaimer免責事項 mian ze shi xiang
Disclosure開示 kai shi

Read also: Animals vocabulary

Discussion討論 tao lun
Efficiency効率 xiao lu
Employment雇用 gu yong
Engagement婚約 hun yue
Everythingすべての subeteno
Everywhereどこにでも dokonidemo
Exhibitionエキシビション ekishibishon
Experience経験 jing yan
Experiment実験 shi yan
Expiration有効期限 you xiao qi xian
Expression表現 biao xian
Fertilizer肥料 fei liao
Foundation財団 cai tuan
Generation世代 shi dai
Government政府 zheng fu
Importance重要性 zhong yao xing
Impossible不可能 bu ke neng
Inadequate不十分 bu shi fen
Incomplete不完全な bu wan quanna
Incredible信じられない xinjirarenai
Individual個人 ge ren
Inspection検査 jian zha
Instrument楽器 le qi
Irrigation灌漑 guan gai
Journalismジャーナリズム janarizumu
Management管理 guan li
Moderation節度 jie du
Motivation動機 dong ji
Negligible無視できる wu shidekiru
Occupation職業 zhi ye
Particular特に teni
Passionate情熱的な qing re dena
Permission許可 xu ke
Population人口 ren kou
Production製造 zhi zao
Prostitute売春婦 mai chun fu
Protection保護 bao hu
Psychology心理学 xin li xue
Punishment罰 fa
Quarantine検疫 jian yi
Retirement退職 tui zhi
Sufficient十分な shi fenna
Supervisorスーパーバイザー supabaiza
Supplement補足 bu zu
University大学 da xue
Vegetarianベジタリアン bejitarian
Visibility視認性 shi ren xing
Vulnerable脆弱 cui ruo

Advanced Words

11 letter words

Accommodate収容 shou rong
Achievement業績 ye ji
Acknowledge認める renmeru
Affirmation肯定 ken ding
Aggregation集計 ji ji
Agriculture農業 nong ye
Alternation交代 jiao dai
Anniversary記念日 ji nian ri
Application応用 ying yong
Appointment予定 yu ding
Appreciableかなりの kanarino
Approximate近似 jin shi
Association協会 xie hui
Certificate証明書 zheng ming shu
Competition競争 jing zheng
Cultivation栽培 zai pei
Corporation株式会社 zhu shi hui she
Cooperation協力 xie li
Dehydration脱水 tuo shui
Discontinue中止します zhong zhishimasu
Elimination排除 pai chu
Environment環境 huan jing
Evaporation蒸発 zheng fa
Examination検査 jian zha
Expenditure支出 zhi chu
Fabrication製作 zhi zuo
Improvement改善 gai shan
Independent独立 du li
Information情報 qing bao
Inspirationインスピレーション insupireshon
Institution機関 ji guan
Instruction命令 ming ling
Intelligent知的 zhi de
Manufacture製造 zhi zao
Measurement計測 ji ce
Mensuration測定 ce ding
Observation観察 guan cha
Opportunity機会 ji hui
Participant参加者 can jia zhe
Performanceパフォーマンス pafomansu
Preparation準備 zhun bei
Significant重要 zhong yao
Temperature温度 wen du
Translation翻訳 fan yi
Transparentトランスペアレント toransupearento
Vaccinationワクチン wakuchin

Read also: Disease vocabulary

12, 13 letter words

Abbreviation略語 lue yu
Administrate管理する guan lisuru
Appreciation感謝 gan xie
Accommodation宿泊施設 su po shi she
Accompaniment伴奏 ban zou
Administrator管理者 guan li zhe
Advertisement広告 guang gao
Administration管理 guan li
Acknowledgement了承 le cheng
Conformationコンフォメーション konfomeshon
Conservation保全 bao quan
Constitution憲法 xian fa
Construction工事 gong shi
Contribution貢献 gong xian
Communicationコミュニケーション komyunikeshon
Classification分類 fen lei
Congratulationおめでとう omedetou
Disadvantage不利益 bu li yi
Entrepreneur起業家 qi ye jia
Entertainmentエンターテイメント entateimento
Extraordinary並外れた bing waireta
Horticulture園芸 yuan yun
Intermediate中級 zhong ji
Introduction前書き qian shuki
Investigation調査 diao zha
Internationalインターナショナル intanashonaru
Identification身元 shen yuan
Justification正当化 zheng dang hua
Knowledgeable知識豊富 zhi shi li fu
Maintainable保守可能 bao shou ke neng
Organization組織 zu zhi
Presentationプレゼンテーション purezenteshon
Preservation保存 bao cun
Purification精製 jing zhi
Participation参加 can jia
Registration登録 deng lu
Reproduction再生 zai sheng
Satisfaction満足 man zu
Self-confidence自信 zi xin
Transformation変身 bian shen
Transportation交通手段 jiao tong shou duan
Stationery

Picture Quiz

Household Items

Picture Quiz

Animals

Picture Quiz

Color

Picture Quiz

Landscapes

Picture Quiz

Daily use Japanese Sentences

English to Japanese – here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Japanese meanings with transliteration.

Good morningおはようございます Ohayogozaimasu
What is your nameお名前は何ですか Onamaehanandesuka
What is your problem?あなたの問題は何ですか? anatano wen tiha hedesuka?
I hate youわたしは、あなたが大嫌いです Watashi wa, anata ga daikiraidesu
I love youわたしは、あなたを愛しています Watashi wa, anata o aishiteimasu
Can I help you?いかがなさいましたか? ikaganasaimashitaka?
I am sorryごめんなさい gomen’nasai
I want to sleep寝たい qintai
This is very importantこれは非常に重要です Kore wa hijo ni juyodesu
Are you hungry?お腹Hあすきましたか? o fuHasukimashitaka?
How is your life?あなたの人生はどうですか? anatano ren shenghadoudesuka?
I am going to study私は勉強するつもりです siha mian qiangsurutsumoridesu
Japanese Vocabulary
Japanese Grammar

SYNONYM  |  ANTONYM  |  POSITIVE words  |  PREFIX  |  SUFFIX  |  VERB  |  NOUN  |  ADJECTIVE  |  SENTENCES  |  1000 words  |  come  |  did  |  how  |  my  |  please  |  she  |  this  |  what  |  when  |  where  |  who  |  why  |  thank  |  #all

Leave a Reply