Negative words in English and Chinese

Here you learn Negative words in English with Chinese translation. If you are interested to learn the most common Negative Chinese words, this place will help you to learn Negative words in Chinese language with their pronunciation in English. Negative words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Chinese. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Negative words in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Negative words in Chinese

Here is the list of English Chinese translations of Negative words in Chinese language and their pronunciation in English.

Adverse不利的 buli de
Angry生气的 shengqi de
Annoy烦人 fanren
Anxious焦虑的 jiaolu de
Apathy冷漠 lengmo
Appalling骇人听闻 hairentingwen
Arrogant傲慢的 aoman de
Atrocious残暴 canbao
Awful可怕 kepa
Bad坏的 huai de
Banal平庸 pingyong
Barbed带刺的 daici de
Belligerent好战的 hao zhan de
Bemoan哀叹 aitan
Beneath下面 xiamian
Boring无聊的 wuliao de
Broken破碎的 posui de
Callous冷酷 lengku
Careless粗心 cuxin
Clumsy笨拙 benzhuo
Coarse粗 cu
Collapse坍塌 tanta
Confused使困惑 shi kunhuo
Contradictory矛盾的 maodun de
Contrary相反 xiangfan
Corrosive腐蚀性 fushi xing
Corrupt腐败 fubai
Crazy疯狂的 fengkuang de
Creepy爬行 paxing
Criminal刑事 xingshi
Cruel残忍的 canren de
Cry哭 ku
Cutting切割 qiege
Damage损害 sunhai
Dead死的 si de
Decaying腐烂 fulan
Deformed变形 bianxing
Deny否定 fouding
Deplorable可悲的 kebei de
Depressed郁闷 yumen
Deprived被剥夺 bei boduo
Despicable卑鄙 beibi
Dirty肮脏的 ang zang de
Disease疾病 jibing
Disgusting恶心 exin
Dishonest不诚实 bu chengshi
Dishonorable不光彩的 bu guangcai de
Distress遇险 yuxian
Dreadful可怕 kepa
Evil邪恶的 xie’e de
Fail失败 shibai
Faulty故障 guzhang
Fear害怕 haipa
Feeble微弱 weiruo
Fight斗争 douzheng
Filthy污秽 wuhui
Foul犯规 fangui
Ghastly阴森 yinsen
Grave墓穴 muxue
Greed贪婪 tanlan
Grimace鬼脸 guilian
Gross总的 zong de
Gruesome令人毛骨悚然 ling ren maogusongran
Guilty有罪 youzui
Haggard枯槁 kugao
Hard难的 nan de
Harmful有害 youhai
Hate恨 hen
Hideous可怕 kepa
Homely家常 jiachang
Horrendous可怕的 kepa de
Horrible可怕 kepa
Hostile敌对的 didui de
Hurtful伤人的 shang ren de
Ignorant无知 wuzhi
Ignore忽略 hulüe
Immature不成熟 bu chengshu
Imperfect不完善 bu wanshan
Impossible不可能的 bukeneng de
Inelegant不雅 bu ya
Infernal地狱 diyu
Injure损伤 sunshang
Insane疯狂的 fengkuang de
Insidious阴险 yinxian
Jealous嫉妒的 jidu de
Junky垃圾 lese
Lose失去 shiqu
Lousy糟糕 zaogao
Lumpy块状 kuai zhuang
Malicious恶意的 eyi de
Mean意思是 yisi shi
Messy乱 luan
Missing失踪 shizong
Misunderstood误解 wujie
Moan呻吟 shenyin
Moldy发霉 famei
Moody穆迪 mu di
Naive幼稚的 youzhi de
Nasty讨厌 taoyan
Naughty淘气 taoqi
Negative消极的 xiaoji de
Never绝不 jue bu
No不 bu
Nobody没有人 meiyou ren
Nonsense废话 feihua
Not不是 bushi
Noxious有害的 youhai de
Objectionable令人反感的 ling ren fangan de
Odious可恶的 kewu de
Offensive进攻 jingong
Old老的 lao de
Oppressive压迫性的 yapo xing de
Pain疼痛 tengtong
Petty小气 xiaoqi
Plain清楚的 qingchu de
Poisonous有毒 youdu
Pompous浮夸 fukua
Poor贫穷的 pinqiong de
Questionable可疑的 keyi de
Quit退出 tuichu
Reject拒绝 jujue
Renege叛逆 panni
Repellant驱虫剂 qu chong ji
Repulsive丑恶 chou’e
Revenge复仇 fuchou
Revolting令人反感 ling ren fangan
Rocky洛基 luo ji
Rotten烂 lan
Rude粗鲁的 culu de
Sad伤心 shangxin
Savage野蛮的 yeman de
Scare吓 xia
Scream尖叫 jian jiao
Severe严重 yanzhong
Shocking震惊 zhenjing
Sick生病的 shengbing de
Sickening恶心 exin
Sinister险恶 xian’e
Slimy黏糊糊的 nian huhu de
Smelly臭 chou
Sorry对不起 duibuqi
Spiteful恶意的 eyi de
Sticky黏 nian
Stinky臭臭的 chou chou de
Stormy暴风雨 baofengyu
Stressful压力大 yali da
Stuck卡住 ka zhu
Stupid愚蠢的 yuchun de
Suspect怀疑 huaiyi
Suspicious可疑的 keyi de
Tense紧张 jinzhang
Terrible糟糕的 zaogao de
Terrifying可怕的 kepa de
Threatening威胁 weixie
Ugly丑陋的 choulou de
Undermine破坏 pohuai
Unfair不公平 bu gongping
Unfavorable不利 buli
Unhappy不开心 bu kaixin
Unhealthy不良 buliang
Unlucky倒霉 daomei
Unpleasant不愉快 buyukuai
Unreliable不可靠 bu kekao
Unsatisfactory不满意 bumanyi
Unwanted不需要的 bu xuyao de
Unwelcome不受欢迎 bu shou huanying
Unwholesome不健康的 bujiankang de
Unwieldy笨重 benzhong
Unwise失策 shice
Upset沮丧的 jusang de
Vice副 fu
Vile卑鄙的 beibi de
Villainous恶毒的 edu di
Weary厌倦 yanjuan
Wicked邪恶 xie’e
Worthless一文不值 yiwen bu zhi
Wound伤口 shangkou
Yell叫喊 jiaohan
Zero零 ling
Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Negative words in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply