Plants names in Kannada

To learn Kannada language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Plants are one part of vocabulary words used in daily life. If you are interested to learn Plant names in Kannada, this place will help you to learn all plants in Kannada language with their pronunciation in English. Plants are used in daily life conversations, so it is very important to learn all plant names in English and Kannada. The below table gives the translation of Plant names in Kannada and their pronunciation in English.

Plants names in English & Kannada

Read also:  A-Z Dictionary  |  Alphabets  |  Daily use Sentence

Plant names in Kannada and English

Here is the list of Plants names in Kannada language and their pronunciation in English.

Plants - ಗಿಡಗಳು gidagalu

Acorn ಆಕ್ರಾನ್ akran
Agriculture ಕೃಷಿ krsi
Angiosperm ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ anjiyosparm
Autotroph ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ atotroph
Axilary bud ಅಕ್ಷಾಕಂಕುಳಿನ ಮೊಗ್ಗು aksakankulina moggu
Biennial ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ dvaivarsika
Blade ಬ್ಲೇಡ್ bled
Blossom ಹೂವು huvu
Botany ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ sasyasastra
Branch ಶಾಖೆ sakhe
Bromeliad ಬ್ರೊಮೆಲಿಯಾಡ್ bromeliyad
Bud ಮೊಗ್ಗು moggu
Cactus ಕಳ್ಳಿ kalli
Calyx ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ kyaliks
Canopy ಮೇಲಾವರಣ melavarana
Carpel ಕಾರ್ಪೆಲ್ karpel
Clover ಕ್ಲೋವರ್ klovar
Cork ಕಾರ್ಕ್ kark
Dicot ಡಿಕೋಟ್ dikot
Endosperm ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ endosparm
Epicotyl ಎಪಿಕೋಟಿಲ್ epikotil
Evergreen ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ nityaharidvarna
Fern ಜರೀಗಿಡ jarigida
Fertilizer ಗೊಬ್ಬರ gobbara
Filament ತಂತು tantu
Flora ಸಸ್ಯವರ್ಗ sasyavarga
Flower ಹೂವು huvu
Foliage ಎಲೆಗಳು elegalu
Garden ಉದ್ಯಾನ udyana
Germinate ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಿರಿ molakeyodeyiri
Ginkgo ಗಿಂಕ್ಗೊ ginkgo
Grain ಧಾನ್ಯ dhan’ya
Grass ಹುಲ್ಲು hullu
Grove ತೋಪು topu
Grow ಬೆಳೆಯಿರಿ beleyiri
Gum ಗಮ್ gam
Hardy ಹಾರ್ಡಿ hardi
Hastate ಆತುರ atura

Read also:  Play vocabulary quiz

Herbಮೂಲಿಕೆ mulike
Horticultureತೋಟಗಾರಿಕೆ totagarike
Hybridಹೈಬ್ರಿಡ್ haibrid
Inflorescenceಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ puspamanjari
Internodeಇಂಟರ್ನೋಡ್ intarnod
Ivyಐವಿ aivi
Jungleಕಾಡು kadu
Juniperಜುನಿಪರ್ junipar
Kudzuಕುಡ್ಜು kudju
Laminaಲ್ಯಾಮಿನಾ lyamina
Leafಎಲೆ ele
Legumeದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ dvidala dhan’ya
Meristemವರ್ಧನೋತಕ vardhanotaka
Midribಮಧ್ಯಭಾಗ madhyabhaga
Monocotಮೊನೊಕಾಟ್ monokat
Mossಪಾಚಿ paci
Nectarಮಕರಂದ makaranda
Needleಸೂಜಿ suji
Nodeನೋಡ್ nod
Nutಕಾಯಿ kayi
Ovaryಅಂಡಾಶಯ andasaya
Palmಪಾಮ್ pam
Palmateಪಾಲ್ಮೇಟ್ palmet
Peduncleಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ puspamanjari
Perennialದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ dirghakalika
Petalದಳ dala
Petioleತೊಟ್ಟುಗಳು tottugalu
Phloemಫ್ಲೋಯೆಮ್ phloyem
Photosynthesisದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ dyutisanslesane
Pinnateಪಿನ್ನೇಟ್ pinnet
Pistilಪಿಸ್ಟಿಲ್ pistil
Pithಪಿತ್ pit
Plumuleಪ್ಲುಮುಲ್ plumul
Pollenಪರಾಗ paraga
Pollinateಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ paragasparsa
Prickleಮುಳ್ಳು mullu
Rachisರಾಚಿಸ್ racis
Reniformನವೀಕರಣ navikarana
Resinರಾಳ rala
Reticulateರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ retikyulet
Ringsಉಂಗುರಗಳು unguragalu

Read also:  Learn More Vocabulary

Rootಬೇರು beru
Sapಸಾಪ್ sap
Saplingಸಸಿ sasi
Seedಬೀಜ bija
Seedlingಮೊಳಕೆ molake
Sepalಸೆಪಾಲ್ sepal
Shamrockಶ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ syamrak
Shootಶೂಟ್ sut
Shrubಪೊದೆಸಸ್ಯ podesasya
Soilಮಣ್ಣು mannu
Spineಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ bennumuleya
Sporeಬೀಜಕ bijaka
Sproutಮೊಳಕೆ molake
Stalkಕಾಂಡ kanda
Stamenಕೇಸರ kesara
Standನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ nintukolli
Stemಕಾಂಡ kanda
Stigmaಕಳಂಕ kalanka
Stipuleಷರತ್ತು sarattu
Stomaಸ್ಟೊಮಾ stoma
Succulentರಸವತ್ತಾದ rasavattada
Sunlightಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು suryana belaku
Tap rootಮೂಲವನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ mulavannu tyap madi
Thornಮುಳ್ಳು mullu
Treeಮರ mara
Trunkಕಾಂಡ kanda
Tuberಟ್ಯೂಬರ್ tyubar
Twigರೆಂಬೆ rembe
Understoryಭೂಗತ bhugata
Vascular plantನಾಳೀಯ ಸಸ್ಯ naliya sasya
Veinಅಭಿಧಮನಿ abhidhamani
Venationವಾತಾಯನ vatayana
Vineಬಳ್ಳಿ balli
Weedಕಳೆ kale
Whorledಸುರುಳಿ suruli
Xerophyteಜೆರೋಫೈಟ್ jerophait
Yuccaಯುಕ್ಕಾ yukka

Daily use Kannada Sentences

English to Kannada - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Kannada meanings with transliteration.

Good morningಶುಭೋದಯ subhodaya
What is your nameನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು Ninna hesarenu
What is your problem?ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? nim'ma samasye enu?
I hate youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu dvesisuttene
I love youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu pritisuttene
Can I help you?ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ? nanu nimage sahaya madale?
I am sorryನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು nannannu ksamisu
I want to sleepನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ nanu malagalu bayasuttene
This is very importantಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ Idu bahala mukhya
Are you hungry?ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ninage hasivagideye?
How is your life?ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? Hegide ninna jivana?
I am going to studyನಾನು ಓದಲು ಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ nanu odalu hogutiddene

Top 1000 Kannada words

English to Kannada - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Kannada meanings with transliteration.

Eatತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ tinnuttare
Allಎಲ್ಲಾ ella
Newಹೊಸ hosa
Snoreಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ gorake hodeyuttare
Fastವೇಗವಾಗಿ vegavagi
Helpಸಹಾಯ sahaya
Painನೋವು novu
Rainಮಳೆ male
Prideಹೆಮ್ಮೆಯ hem'meya
Senseಅರ್ಥದಲ್ಲಿ arthadalli
Largeದೊಡ್ಡದು doddadu
Skillಕೌಶಲ್ಯ kausalya
Panicದಿಗಿಲು digilu
Thankಧನ್ಯವಾದಗಳು dhan'yavadagalu
Desireಆಸೆ ase
Womanಮಹಿಳೆ mahile
Hungryಹಸಿದಿದೆ hasidide
Kannada Vocabulary
Kannada Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

This Post Has One Comment

  1. Anonymous

    Grammar

Leave a Reply