Religion vocabulary words in Kannada and English

To learn Kannada language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Kannada words that we can used in daily life. Religion are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Religion vocabulary words in Kannada, this place will help you to learn all Religion vocabulary words in English to Kannada language. Religion vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Religion vocabulary words in English to Kannada and play Kannada quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Kannada language, then 1000 most common Kannada words will helps to learn Kannada language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Religion vocabulary words in Kannada.


Religion vocabulary words in Kannada and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Religion vocabulary words in Kannada


Here is the list of Religion in Kannada language and their pronunciation in English.

Religion vocabulary words - Kannada

Acolyte ಅಕೋಲೈಟ್ akolait
Adulteress ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ vyabhicarini
Angel ದೇವತೆ devate
Anointed ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು abhiseka madidaru
Apologist ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾರ ksamapanegara
Apostasy ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆ dharmabhrastate
Atonement ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ prayascitta
Baptise ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ byaptaij
Basilica ಬೆಸಿಲಿಕಾ besilika
Beatification ಶ್ರೇಷ್ಟೀಕರಣ srestikarana
Belief ನಂಬಿಕೆ nambike
Canonical ಅಂಗೀಕೃತ angikrta
Ceremonial ವಿಧ್ಯುಕ್ತ vidhyukta
Chapel ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ prarthana mandira
Chastity ಪರಿಶುದ್ಧತೆ parisud'dhate
Christian ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ krisciyan
Church ಚರ್ಚ್ carc
Cloister ಕ್ಲೋಸ್ಟರ್ klostar
Conclave ಸಮಾವೇಶ samavesa
Confession ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ tappoppige
Conformist ಅನುರೂಪವಾದಿ anurupavadi
Congregation ಸಭೆ sabhe
Consecrate ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು pavitragolisu
Contrition ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ pascattapa
Crucifix ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು silubegerisu
Cult ಆರಾಧನೆ aradhane
Damnation ಖಂಡನೆ khandane
Deceitful ವಂಚಕ vancaka
Deity ದೇವತೆ devate
Demon ರಾಕ್ಷಸ raksasa
Devil ದೆವ್ವ devva
Dignitary ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ pratisthita
Divine ದೈವಿಕ daivika
Epiphany ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ epiphyani
Exegesis ವಿವರಣೆ vivarane
Expiate ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡು prayascitta madu
Faith ನಂಬಿಕೆ nambike
Faithless ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ nambikeyillada
Fetish ಮಾಂತ್ರಿಕ mantrika
Fiend ದೆವ್ವ devva
Fornication ವ್ಯಭಿಚಾರ vyabhicara
Friar ಸನ್ಯಾಸಿ san'yasi
Genesis ಹುಟ್ಟು huttu
Gentile ಅನ್ಯಜಾತಿ an'yajati
God ದೇವರು devaru
Hallowed ಪವಿತ್ರವಾದ pavitravada
Heathen ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು an'yadharmiyaru
Heaven ಸ್ವರ್ಗ svarga
Hell ನರಕ naraka
Heresy ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ dharmadrohi
Hermitage ಸಂನ್ಯಾಸಿ sann'yasi
Hindi ಹಿಂದಿ hindi
Holiness ಪವಿತ್ರತೆ pavitrate
Holy ಪವಿತ್ರ pavitra
Hymnal ಸ್ತುತಿಗೀತೆ stutigite
Idolatry ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ vigraharadhane
Immolation ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ agnisparsa
Incumbent ಸ್ಥಾನಿಕ sthanika
Infidelity ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ dampatya droha
Inquisitor ವಿಚಾರಿಸುವವನು vicarisuvavanu
Interdict ತಡೆಯಿರಿ tadeyiri
Intone ಸ್ವರ svara
Invocation ಆವಾಹನೆ avahane
Lecher ಕಾಮುಕ kaamuka
Lectern ಉಪನ್ಯಾಸಕ upan'yasaka
Legate ಕಾನೂನುಬದ್ಧ kanunubad'dha
Legation ಲೆಗೇಶನ್ legesan
Litany ಪೂಜೆ puje
Liturgy ಧರ್ಮಾಚರಣೆ dharmacarane
Lord ಪ್ರಭು prabhu
Majesty ಮಹಿಮೆ mahime
Malefactor ದುಷ್ಕರ್ಮಿ duskarmi
Marvel ಅದ್ಭುತ adbhuta
Miracle ಪವಾಡ pavada
Monastic ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು san'yasigalu
Mortify ಮರ್ತ್ಯಗೊಳಿಸು martyagolisu
Mosque ಮಸೀದಿ masidi
Mourner ದುಃಖಿಸುವವನು duḥkhisuvavanu
Mundane ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ prapancika
Muslim ಮುಸ್ಲಿಂ muslim
Nave ನವರಂಗ navaranga
Nectar ಅಮೃತ amrta
Nirvana ನಿರ್ವಾಣ nirvana
Nonbeliever ನಾಸ್ತಿಕ nastika
Nunnery ಸನ್ಯಾಸಿಮನೆ san'yasimane
Oath ಪ್ರಮಾಣ pramana
Obedience ವಿಧೇಯತೆ vidheyate
Officiate ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ adhikara nadesuttare
Omen ಶಕುನ sakuna
Omnipotent ಸರ್ವಶಕ್ತ sarvasakta
Oracular ಓರಾಕ್ಯುಲರ್ orakyular
Oratory ವಾಗ್ಮಿ vagmi
Ordination ದೀಕ್ಷೆ dikse
Orthodoxy ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ sampradayikate
Pantheon ಪಂಥಾಹ್ವಾನ panthahvana
Papal ಪಾಪಲ್ papal
Papist ಪಾಪಿಸ್ಟ್ papist
Parish ಪ್ಯಾರಿಷ್ pyaris
Patriarch ಕುಲಪತಿ kulapati
Patriarchate ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ pitrpradhana
Penance ತಪಸ್ಸು tapas'su
Pilgrimage ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ tirthayatre
Pontiff ಮಠಾಧೀಶ mathadhisa
Porch ಮುಖಮಂಟಪ mukhamantapa
Prayer ಪ್ರಾರ್ಥನೆ prarthane
Preach ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ upadesisuttare
Preacher ಬೋಧಕ bodhaka
Priest ಪೂಜಾರಿ pujari
Primate ಪ್ರೈಮೇಟ್ praimet
Priory ಆದ್ಯತೆ adyate
Profane ಅಪವಿತ್ರ apavitra
Prophesy ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ bhavisya nudiyuttare
Proselytize ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸು matantaragolisu
Providence ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ pravidens
Psyche ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ manaḥsastra
Pulpit ಧರ್ಮಪೀಠ dharmapitha
Rapt ರ್ಯಾಪ್ಟ್ ryapt
Rebirth ಪುನರ್ಜನ್ಮ punarjanma
Recant ನಿರಾಕರಣೆ nirakarane
Recluse ಏಕಾಂತ ekanta
Rectory ರೆಕ್ಟರಿ rektari
Refectory ರೆಫೆಕ್ಟರಿ rephektari
Relic ಅವಶೇಷ avasesa
Religion ಧರ್ಮ dharma
Religiosity ಧಾರ್ಮಿಕತೆ dharmikate
Reliquary ಸ್ಮಾರಕ smaraka
Remission ಉಪಶಮನ upasamana
Repent ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ pascattapa paduttare
Reprobate ನಿರಾಕರಿಸು nirakarisu
Requiem ವಿನಂತಿ vinanti
Resurrect ಪುನರುತ್ಥಾನ punarut'thana
Resuscitate ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸು punarujjivanagolisu
Reverend ಪೂಜ್ಯ pujya
Revivalist ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕಾರ punarujjivanakara
Rite ಸಂಸ್ಕಾರ sanskara
Rosary ಜಪಮಾಲೆ japamale
Sacrifice ತ್ಯಾಗ tyaga
Secular ಜಾತ್ಯತೀತ jatyatita
Seminarian ಸೆಮಿನರಿಯನ್ seminariyan
Sermon ಧರ್ಮೋಪದೇಶ dharmopadesa
Sermonize ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ dharmopadesa madi
Shroud ಹೆಣದ henada
Sin ಪಾಪ papa
Spirit ಆತ್ಮ atma
Supplicant ಅರ್ಜಿದಾರ arjidara
Surplice ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಸಡಿಲವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ krisciyan padrigalu dharisuva sadilavada niluvangi
Synod ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಬಿಷಪ್ಸ್ kaunsil aph bisaps
Tabernacle ಗುಡಾರ gudara
Taboo ನಿಷೇಧ nisedha
Tonsure ಟಾನ್ಸರ್ tansar
Transgress ಉಲ್ಲಂಘನೆ ullanghane
Travail ಪ್ರಯಾಸ prayasa
Trespass ಅತಿಕ್ರಮಣ atikramana
Tribulation ಕ್ಲೇಶ klesa
Trinity ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು trimurtigalu
Trusting ನಂಬುವುದು nambuvudu
Ungodly ಭಕ್ತಿಹೀನ bhaktihina
Unholy ಅಪವಿತ್ರ apavitra
Unorthodox ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ asampradayika
Untouchable ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ asprsya
Venerate ಪೂಜಿಸು pujisu
Veneration ಆರಾಧನೆ aradhane
Verily ನಿಜವಾಗಿಯೂ nijavagiyu
Vow ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ pratijne
Worshipper ಆರಾಧಕ aradhaka
Zealot ಉತ್ಸಾಹಿ utsahi


Top 1000 Kannada words


Here you learn top 1000 Kannada words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Kannada meanings with transliteration.


Eat ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ tinnuttare
All ಎಲ್ಲಾ ella
New ಹೊಸ hosa
Snore ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ gorake hodeyuttare
Fast ವೇಗವಾಗಿ vegavagi
Help ಸಹಾಯ sahaya
Pain ನೋವು novu
Rain ಮಳೆ male
Pride ಹೆಮ್ಮೆಯ hem'meya
Sense ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ arthadalli
Large ದೊಡ್ಡದು doddadu
Skill ಕೌಶಲ್ಯ kausalya
Panic ದಿಗಿಲು digilu
Thank ಧನ್ಯವಾದಗಳು dhan'yavadagalu
Desire ಆಸೆ ase
Woman ಮಹಿಳೆ mahile
Hungry ಹಸಿದಿದೆ hasidide

Daily use Kannada Sentences


Here you learn top Kannada sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Kannada meanings with transliteration.


Good morning ಶುಭೋದಯ subhodaya
What is your name ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು Ninna hesarenu
What is your problem ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? nim'ma samasye enu?
I hate you ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu dvesisuttene
I love you ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu pritisuttene
Can I help you ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ? nanu nimage sahaya madale?
I am sorry ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು nannannu ksamisu
I want to sleep ನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ nanu malagalu bayasuttene
This is very important ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ Idu bahala mukhya
Are you hungry ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ninage hasivagideye?
How is your life ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? Hegide ninna jivana?
I am going to study ನಾನು ಓದಲು ಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ nanu odalu hogutiddene
Kannada Vocabulary
Kannada Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz