List of Prefix in Turkish and English


To learn Turkish language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Prefix words in English with Turkish translation. If you are interested to learn the most common Turkish Prefix words, this place will help you to learn Prefix words in Turkish language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Turkish.


List of Prefix in Turkish and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Prefix words in Turkish


Here is the list of prefixes in Turkish language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate devre dışı bırakmak
Debate çekişme
Decade on yıl
Decent düzgün
Decision karar
Declare ilan etmek
Decode şifreyi çözmek
Decomposition ayrışma
Decrease azaltmak
Deduction kesinti
Default varsayılan
Defeat yenmek
Defend savunmak
Deforest ormansızlaştırmak
Deformation deformasyon
Degeneration dejenerasyon
Demand talep etmek

dis-

Disaccord anlaşmazlık
Disaffection hoşnutsuzluk
Disagree aynı fikirde olmamak
Disappear yok olmak
Disapprove onaylamamak
Discharge deşarj
Discipline disiplin
Discompose dağıtmak
Discount indirim
Discover keşfetmek
Displeasure hoşnutsuzluk
Disqualify diskalifiye etmek

ex-

Exceed aşmak
Exchange değişme
Exhale nefes vermek
Explain açıklamak
Explosion patlama
Export ihracat


im-

Impair bozmak, zayıflatmak
Impassion tutku
Implant implante etmek
Import içe aktarmak
Impossible imkansız
Impress etkilemek
Improper uygunsuz
Improve geliştirmek

in-

Inaction eylemsizlik
Inactive aktif değil
Inadequate yetersiz
Income gelir
Incorrect yanlış
Indirect dolaylı
Insecure güvensiz
Inside içeri
Invisible görünmez


inter-

Interaction etkileşim
Interchange takas
Intermission ara
International uluslararası
Internet internet
Interview röportaj


ir-

Irradiation ışınlama
Irrational mantıksız
Irregular düzensiz
Irrelevant alakasız
Irreplaceable yeri doldurulamaz
Irreversible geri döndürülemez

mid-

Midday öğle vakti
Midland orta bölge
Midnight gece yarısı
Midway yarı yolda
Midwife ebe


mis-

Misaligned yanlış hizalanmış
Misguide yanlış yönlendirmek
Misinform yanlış bilgi vermek
Mislead yanıltmak
Misplace yanlış yere koymak
Misrule yanlış yönetmek
Misspelt yanlış yazılmış
Mistake hata
Misunderstand yanlış anlamak
Misuse yanlış kullanım

non-

Non existent var olmayan
Non pareil pareil olmayan
Nonchalant soğukkanlı
Nonfiction kurgu dışı
Nonsense anlamsız
Nonstop durmaksızın


over-

Overcharge kazıklamak
Overcome üstesinden gelmek
Overflow taşma
Overlap örtüşmek
Overload aşırı yükleme
Overlook görmezden gelmek
Overpower aşırı güç
Overrate abartmak
Overrule geçersiz kılmak


pre-

Predefine önceden tanımlamak
Prefix önek
Prehistory tarih öncesi
Prepay ön ödeme
Prepossess önceden sahip olmak
Prevail hakim olmak
Preview Ön izleme


pro-

Proactive proaktif
Proceed ilerlemek
Proclaim ilan etmek
Profess itiraf etmek
Profit kâr
Profound engin
Program programı
Progress ilerlemek
Prolong uzatmak

re-

React tepki
Reappear yeniden ortaya çıkmak
Reclaim geri almak
Recollect hatırlamak
Recommendation öneri
Reconsider yeniden gözden geçirmek
Recover iyileşmek
Redo yeniden yapmak
Rewrite yeniden yazmak


tele-

Telecommunication telekomünikasyon
Telegram telgraf
Telepathic telepatik
Telephone telefon
Telescope teleskop
Television televizyon


trans-

Transfer Aktar
Transform dönüştürmek
Transgender transseksüel
Translation tercüme
Transparent şeffaf
Transport Ulaşım

un-

Undo geri alma
Unequal eşit olmayan
Unhappy mutsuz
Unpack paketi açmak
Unseen görülmemiş
Unstable dengesiz
Unusual olağan dışı


up-

Update güncelleme
Upgrade güncelleme
Uphill yokuş yukarı
Uphold desteklemek
Upset üzgün
Upstairs üst katta
Upward yukarı

Top 1000 Turkish words


Here you learn top 1000 Turkish words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Turkish meanings with transliteration.


Eat yemek
All herşey
New yeni
Snore horlama
Fast hızlı
Help Yardım Edin
Pain Ağrı
Rain yağmur
Pride gurur
Sense algı
Large büyük
Skill beceri
Panic panik
Thank teşekkür
Desire arzu
Woman Kadın
Hungry

Daily use Turkish Sentences


Here you learn top Turkish sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Turkish meanings with transliteration.


Good morning Günaydın
What is your name Adın ne
What is your problem Senin problemin ne?
I hate you senden nefret ediyorum
I love you seni seviyorum
Can I help you Yardımcı olabilir miyim?
I am sorry Üzgünüm
I want to sleep uyumak istiyorum
This is very important Bu çok önemli
Are you hungry aç mısın?
How is your life hayatın nasıl?
I am going to study ders çalışacağım
Turkish Vocabulary
Turkish Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz