English to Malayalam A-Z Dictionary

English to Malayalam translation / English to Malayalam Dictionary gives the meaning of words in Malayalam language starting from A to Z. If you can read English you can learn Malayalam through English in an easy way. English to Malayalam translation helps you to learn any word in Malayalam using English in an interesting way.

English to Malayalam translation - Words start with M

Here is a collection of words starting with M and also you can learn Malayalam translation of a word start with M with the help of pronunciation in English.

Malayalam translation words start with M

English to Malayalam translation - Words start with M

If you want to know the Malayalam translation of a word start with M, you can search that word and learn Malayalam translation with the help of pronunciation in English.

M

Maam

മാതൃ അമ്മാവൻ
matr ammavan

Macabre

ഭീകരതയോടുള്ള
bhikaratayeatulla

Macadam

മക്കാഡം
makkadam

Macaroni

കടുക്
katuk

Macaw

മാക്കാ
maakka

Mace

ജാതിപത്രി
jatipatri

Macerate

കുതിര്‍ക്കുക
kutirkkuka

Maceration

ചീയുക
cheeyuk

Machiavellian

യുക്തിതന്ത്രമുള്ള
yuktitantramulla

Machinate

ഗൂഢാലോചന നടത്തുക
gudhaleacana natattuka

Machination

ഗൂഢാലോചന
gudhaleacana

Machine

യന്ത്രം
yantram

Machinery

യന്തസാമഗികള്
yantasamagikal

Machinist

യന്തവിദഗ്ധന്
yantavidagdhan

Mackerel

അയലമത്സ്യം
ayalamatsyam

Mackintosh

ഒരു വക മെഴുകുശീലവസ്‌ത്രം
oru vaka melukusilavas‌tram

Macrocosm

ബ്രഹ്മാണ്‌ഡണം
brahman‌danam

Macroscopic

കാണാൻ പറ്റാവുന്നത്
kanan parravunnat

Mad

ഭ്രാന്തൻ
bhrantan

Madam

മാഡം
madam

Madcap

എടുത്തുചാട്ടക്കാരന്‍
etuttucattakkaran

Madden

മാഡനാണ്
madanan

Made

ഉണ്ടാക്കിയ
untakkiya

Mademoiselle

അവിവാഹിതയായ ഫ്രഞ്ചുകാരിയെ വിളിക്കുന്ന വിധം
avivahitayaya phrancukariye vilikkunna vidham

Madness

ഉന്മാദം
unmadam

Madonna

മഡോണ
madeana

Madrasah

മദ്രസ
madrasa

Maestro

ഇതിഹാസം
itihasam

Magazine

ആയുധശാല
ayudhasala

Maggot

തോന്നിയവാസം
teanniyavasam

Magic

മന്ത്രവാദം
mantravadam

Magical

ഇന്ദ്രജാലപരമായ
indrajalaparamaya

Magically

മാസ്മരികമായി
masmarikamayi

Magician

ചെപ്പടിവിദ്യകാരന്‍
ceppatividyakaran

Magisterial

മജിസ്ട്രേട്ട്തല
majistretttala

Magistrate

മജിസ്ട്രേട്ട്
majistrett

Magnanimity

മഹാമനസ്കത
mahamanaskata

Magnanimous

മഹാമനസ്‌കനായ
mahamanas‌kanaya

Magnate

പ്രഭു
prabhu

Magnesium

മഗ്നീഷ്യം
magnisyam

Magnet

കാന്തക്കല്ല്
kantakkall

Magnetic

കാന്തിക
kantika

Magnetism

കാന്തികത
kantikata

Magneto

കാന്തം
kantam

Magnification

വിപുലീകരണം
vipulikaranam

Magnificence

പ്രൌഡി
predi

Magnificent

അതിഗംഭീരമായ
atigambhiramaya

Magnify

വിസ്തൃതപ്പെടുത്തുക
vistrtappetuttuka

Magnitude

വലിപ്പം
valippam

Magpie

സിംഫണിയായിരിക്കില്ല
simphaniyayirikkilla

Maharajah

മഹാരാജാവ്
maharajav

Mahatma

മഹാത്മാ
mahatma

Mahayana

മഹായാന
mahayana

Mahogany

മഹാഗണി
mahagani

Mahometan

മുസ്ലിം
muslim

Mahout

പാപ്പാൻ
pappan

Maid

ദാരിക
darika

Maidan

മൈതാനം
maitanam

Maiden

അവിവാഹിത
avivahita

Mail

മെയിൽ
meyil

Maim

മിസ്രെഫോത്ത്
misrepheatt

Main

പ്രധാന
pradhana

Mainland

വന്കര
vankara

Mainly

പ്രധാനമായും
pradhanamayum

Mainspring

മുഖ്യാഭിമുഖ്യം mukhyabhimukhyam

Mainstay

മുഖ്യപ്രവാഹം mukhyapravaham

Maintain

നിലനിർത്താൻ nilanirttan

Maintainable

നിലനിര്‍ത്തത്തക്ക  nilanirttattakka

Maintenance

സംരക്ഷണം  sanraksanam

Maize

ശീമച്ചോളം simaccealam

Majestic

ഗാംഭീര്യവും gambhiryavum

Majesty

പ്രതാപം pratapam

Major

പ്രധാന pradhana

Majority

ഭൂരിപക്ഷം bhuripaksam

Make

നിര്‍മ്മിക്കുക nirmmikkuka

Maker

നിർമ്മാതാക്കളായ nirmmatakkalaya

Makeshift

അല്‍പകാലികോപായം alpakalikeapayam

Makeup

മേക്ക് അപ്പ് mekk app

Making

നിർമ്മാണം nirmmanam

Maladjustment

പൊരുത്തപ്പെടാത്ത  pearuttappetatta

Maladministration

ദുര്‍ഭരണം  dur‍bharanam

Maladroit

സാമര്‍ത്ഥ്യമില്ലാത്ത  samartthyamillatta

Malady

വികാരക്ഷോഭ vikarakseabha

Malaise

അസ്വാസ്ഥ്യമെന്ന് asvasthyamenn

Malaria

മലന്പനി malanpani

Male

ആൺ an

Malediction

ശാപം  sapam

Malefactor

ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരൻ duspravrttikkaran

Malefic

കൂടാതിരിക്കാന് kutatirikkan

Malevolence

വിരോധം vireadham

Malevolent

ദുഷ്‌ടവിചാരമുള്ള  dus‌tavicaramulla

Malfeasance

അന്യായപ്രവൃത്തി anyayapravrtti

Malformation

ദുര്‍ഘടന dur‍ghatana

Mali

മാലി  mali

Malice

കൊടിയപക keatiyapaka

Malicious

പകയുള്ള  pakayulla

Malign

ദുഷ്ടമായ dustamaya

Malignancy

തീരാപ്പക  tirappaka

Malignant

മാരകമായ marakamaya

Malignity

ദുശ്ശീലം dussilam

Malinger

രോഗമുണ്ടെന്നു നടിച്ചു കിടക്കുക reagamuntennu naticcu kitakkuka

Malleability

അടിച്ചു പരത്തുക aticcu parattuka

Malleable

അടിച്ചുപരത്താവുന്ന aticcuparattavunna

Mallet

മാലറ്റിന്റേയും malarrinreyum

Malnutrition

പോഷകാഹാരക്കുറവ് peasakaharakkurav

Malpractice

കുചേഷ്‌ടിതം  kuces‌titam

Malt

യവപാനീയം yavapaniyam

Maltose

മേപ്പിൾ മോളസ് meppil mealas

Maltreat

ഉപദ്രവിക്കുക upadravikkuka

Malversation

കോഴ  keala

Mamma

മാമ്മ mamma

Mammal

സസ്തനജീവി sastanajivi

Mammalia

സസ്തനി  sastani

Mammon

മാമോനെ mameane

Mammoth

മാമോത്ത് mameatt

Mammy

മമ്മി mammi

Man

മനുഷ്യൻ manusyan

Manacle

കൈയാമം kaiyamam

Manage

നിയന്ത്രിക്കുക niyantrikkuka

Management

മാനേജ്മെന്റ് manejmenr

Manager

നിര്‍വ്വാഹകന്‍  nirvvahakan

Manatee

മനാറ്റീ manaarree

Mandamus

കോടതിയുടെ തീർപ്പ് keatatiyute tirpp

Mandatory

കല്പ്പനകൊടുക്കുന്ന kalppanakeatukkunna

Mandate

ജനവിധി janavidhi

Mandatory

കല്പ്പനകൊടുക്കുന്ന kalppanakeatukkunna

Mandible

താടിയെല്ല് tatiyell

Mandrel

സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക skreal ceyyuka

Mane

കുഞ്ചിരോമം kuncireamam

Manful

ആണത്തമുള്ള  anattamulla

Manganese

മാംഗനീസ് manganis

Manger

പശുത്തൊട്ടിയിൽ pasutteattiyil

Mangle

തുണിമിനുക്കിയന്ത്രം tuniminukkiyantram

Mango

മാമ്പഴം mampalam

Manhandle

സമക്ഷം samaksam

Manhole

ആള്‍ത്തുള  al‍ttula

Manhood

മനുഷതം manusatam

Mania

മാനിയ maniya

Maniac

ഭ്രാന്തന്‍ bhrantan

Manic

മാനികോഗൻ manikeagan

Manifest

വ്യക്തമായ vyaktamaya

Manifestation

പ്രകടനമാണ് prakatanaman

Manifestly

വ്യക്തമായും vyaktamayum

Manifesto

പ്രകടന പത്രിക prakatana patrika

Manifold

പലമടങ്ങ് palamatann

Manikin

Manikin Manikin

Manipulate

കൗശലത്താല്‍ സാധിക്കുക kasalattal sadhikkuka

Mankind

മനുഷ്യർക്ക് manusyarkk

Manliness

പീയൂസേട്ടന്റെ piyusettanre

Manly

യുദ്ധവീരൻ yuddhaviran

Manna

ദിവ്യാന്നം divyannam

Manner

വിധത്തിൽ vidhattil

Mannerism

ചേഷ്ടാവിശേഷം cestavisesam

Manoeuvre

യുദ്ധതന്തം yuddhatantam

Manometer

ബാഷ്പഘനമാപനയന്ത്രം baspaghanamapanayantram

Manor

ജന്മവസ്തു janmavastu

Manservant

വേലക്കാരന്‍ velakkaran

Mansion

മാൻഷൻ mansan

Mantel

ചുമരില്‍ നിന്നും തള്ളിനില്‍ക്കുന്ന ഷെല്‍ഫ്‌ cumaril ninnum tallinilkkunna selph‌

Mantis

പച്ച നിറമുള്ള ചാട്ടക്കാരന്‍ പ്രാണി pacca niramulla cattakkaran prani

Mantle

മാന്റിൽ manril

Manual

മാനുവൽ manuval

Manufactory

നിര്‍മ്മാണം  nir‍mmanam

Manufacture

നിര്മ്മാണം nirmmanam

Manufacturer

നിര്മ്മാതാവ് nirmmatav

Manure

ചാണകം canakam

Uranus

യുറാനസ് yuranas

Manuscript

കൈയെഴുത്തുപ്രതി kaiyeluttuprati

Many

ധാരാളമായ dharalamaya

Map

ഭൂപടം bhupatam

Maple

മേപ്പിൾ meppil

Mar

കെടുത്തുക ketuttuka

Maraud

കവര്‍ച്ചനടത്തുക  kavarccanatattuka

Marble

മാർബിൾ marbil

Marcel

മാർസെൽ  marsel

March

മാർച്ച് marchh

Marchioness

കോണ്ടെസ്സ keantessa

Mare

പെണ്‍കുതിര pen‍kutira

Margarine

അധികമൂല്യ adhikamulya

Margin

കോണ്ടൂർ keantur

Marginal

അരികിലുള്ള arikilulla

Marigold

ജമന്തി jamanti

Marijuana

എത്രയെന്ന് etrayenn

Marine

കടലിന്‍റെ katalinre

Marionette

പാവക്കൂത്ത് pavakkutt

Marital

വൈവാഹിക vaivahika

Maritime

നാവിക navika

Mark

അടയാളം atayalam

Marked

അടയാളപ്പെടുത്തി atayalappetutti

Market

വിപണി vipani

Marketable

വിറ്റഴിക്കാവുന്ന  virralikkavunna

Marksman

ഉന്നംതെറ്റാത്തവന് unnanterrattavan

Marl

കളിമണ്ണ്‌  kalimann

Marmoset

ഒരിനം കുരങ്ങ് orinam kurann

Maroon

മെറൂൺ merun

Marquee

മാർക്യൂ markyu

Marquis

ഡ്യൂക്കി നേക്കാള്‍ പദവി കുറഞ്ഞ പ്രഭു dyukki nekkal padavi kuranna prabhu

Marriage

വിവാഹം vivaham

Marriageable

വിവാഹ vivaha

Marrow

മജ്ജ majja

Marry

വിവാഹം കഴിക്കുക vivaham kalikkuka

Mars

ചൊവ്വ ceavva

Marsh

ചതുപ്പുനിലം catuppunilam

Marshal

കമാൻഡർ kamandar

Marshy

ആനയുടെ anayute

Marsupial

ബീഗിളിന്റെ bigilinre

Mart

ചന്ത canta

Martial

കളരിപ്പയറ്റ് kalarippayarr

Martin

മീവല്‍പ്പക്ഷി  mival‍ppaksi

Martinet

കര്‍ശന നിയമപാലകന്‍ karsana niyamapalakan

Martyr

രക്തസാക്ഷി raktasaksi

Martyrdom

രക്തസാക്ഷിത്വം raktasaksitvam

Marvel

അത്ഭുതമാണ് atbhutaman

Marvellous

ആശ്ചര്യകരമായ ascaryakaramaya

Marxism

മാർക്സിസം marksisam

Mascot

ഭാഗ്യചിഹ്നം bhagyacihnam

Masculine

പൗരുഷമുള്ള parusamulla

Masjid

മുസ്ലിം പള്ളി muslim palli

Mask

പൊയ്മുഖം peaymukham

Mason

മേസൺ mesan

Masonry

വാർഡനും vardanum

Masquerade

മുഖംമൂടികള്‍  mukhammutikal

Mass

പിണ്ഡം pindam

Massacre

കൂട്ടക്കൊല kuttakkeala

Massage

തിരുമ്മുക tirummuka

Masseur

ഏൺ en

Massive

വിപുലമായ  vipulamaya

Massively

വിപുലത  vipulata

Mast

കപ്പല്പായ്മരം kappalpaymaram

Master

ഗുരു guru

Masterful

കര്‍ത്തൃത്വം ഭാവിക്കുന്ന karttrtvam bhavikkunna

Masterly

മൽസരം malsaram

Mastermind

സൂത്രധാരനും sutradharanum

Masterpiece

മാസ്റ്റർപീസ് masrrarpis

Mastery

അഗ്രഗണ്യനാക്കുന്നു agraganyanakkunnu

Masticate

ചവയ്ക്കുക cavaykkuka

Mastiff

ഒരിനം വലിയ നായ്‌ orinam valiya nay‌

Mastoid

സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ച് striyute nenc

Mat

പായ paya

Match

മത്സരത്തിൽ matsarattil

Matchless

അനുപമ anupama

Mate

ഇണയെ inaye

Material

മെറ്റീരിയൽ merririyal

Materialism

ഭൗതികവാദം  bhatikavadam

Materialist

ഭൗതികമായ bhatikamaya

Materially

ഭൗതികമായി bhatikamayi

Maternal

മാതൃ matr

Maternity

പ്രസവാവധി prasavavadhi

Mathematical

ഗണിതശാസ്ത്ര ganitasastra

Mathematics

ഗണിതശാസ്ത്രം ganitasastram

Matinee

പകല്‍നാടകം pakal‍natakam

Matrices

മെട്രിക്സ്  metriks

Matricide

മാതൃഹത്യ  matrhatya

Matriculate

മെട്രിക്കുലേഷൻ metrikkulesan

Matriculation

മെട്രിക്കുലേഷൻ metrikkulesan

Matrimony

ദാന്പത്യം danpatyam

Matrix

മാട്രിക്സ് matriks

Matron

രക്ഷാധികാരിണി raksadhikarini

Matter

ദ്രവ്യത്തിന്റെ dravyattinre

Mattock

മൺവെട്ടി manvetti

Mattress

മെത്ത metta

Mature

പക്വത pakvata

Maturity

പക്വതയും pakvatayum

Matutinal

കലൈവേലിക്കുറിയ kalaivelikkuriya

Maul

അമ്പും ampum

Maulsari

മക്കിഴം പുഷ്പം makkilam puspam

Mausoleum

കുടീരം kutiram

Mauve

ഒരുവക ഇളം നീലച്ചായം oruvaka ilam nilaccayam

Maw

വയറു vayaru

Maxim

ചുമരിൽനിന്ന് cumarilninn

Maximize

പരമാവധിയാക്കുക  paramavadhiyakkuka

Maximum

പരമാവധി paramavadhi

May

മെയ് mey

Maybe

ഒരുപക്ഷേ orupakse

Mayor

നഗരാധക്ഷന് nagaradhaksan

Mayoralty

മേയര്‍സ്ഥാനം  meyar‍sthanam

Maze

സങ്കീർണ്ണമായ sankirnnamaya

Me

എന്നോട് enneat

Mead

മധുപാനീയം madhupaniyam

Meal

ഭക്ഷണം bhaksanam

Meaning

സാരം saram

Measure

അളവു alavu

Measurement

അളക്കല് alakkal

Meat

മാംസം mansam

Mechanic

യന്തപ്പണിക്കാരന് yantappanikkaran

Medal

കീര്ത്തിമുദ kirttimuda

Media

മാധ്യമം madhyamam

Mediterranean

മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥ medirrareniyan kalavastha

Median

മധ്യചസ്ഥിതമായ madhyacasthitamaya

Medical

വൈദ്യപരിശോധന vaidyapariseadhana

Medicine

മരുന്ന് marunn

Medium

ഇടത്തരം itattaram

Meed

കരയുകയും karayukayum

Meek

സൌമ്യതയുള്ളവർ semyatayullavar

Meet

സംഗമം sangamam

Megrim

കൊടിഞ്ഞി keatinni

Melange

കാണം kanam

Melody

മാധുരമായ madhuramaya

Melon

മത്തങ്ങ mattanna

Melt

ഉരുകുക urukuka

Member

അംഗം angam

Membership

അംഗത്വം angatvam

Memorial

സ്മാരകം smarakam

Memory

ഓര്‍മ്മശക്തി ormmasakti

Mend

കേടുപോക്കുക ketupeakkuka

Menses

ആര്‍ത്തവം  aar‍ttavan

Mensuration

അളവുശാസ്‌ത്രം  alavusas‌tram

Mental

മാനസികമായ manasikamaya

Mention

പരാമർശവും paramarsavum

Mentor

ജോലിയുമില്ല jealiyumilla

Menu

പട്ടിക pattika

Merchant

വ്യാപാരി vyapari

Mercury

മെർക്കുറി merkkuri

Mercy

കരുണ karuna

Mere

വെറും verum

Merge

ലയിപ്പിക്കുക layippikkuka

Meridian

നട്ടുച്ച nattucca

Merit

യോഗ്യത yeagyata

Mesh

ജാലകം jalakam

Mess

ഭക്ഷണശാല bhaksanasala

Message

സന്ദേശം sandesam

Metabolism

മെറ്റബോളിസത്തിൽ merrabealisattil

Metal

ലോഹം leaham

Meter

അളവുകോല് alavukeal

Method

രീതി riti

Metre

മീറ്റർ mirrar

Mettle

റസൂലിനെയും rasulineyum

Mice

എലികളുടെ elikalute

Microscope

സൂക്ഷ്മദര്ശിനി suksmadarsini

Middle

മധ്യത്തിൽ madhyattil

Midday Flower

നകപ്പു nakappu

Mien

വദനാകൃതി  vadanakrti

Might

ശക്തി sakti

Migrant

അന്യസംസ്ഥാന anyasansthana

Mild

സൗമമായ samamaya

Mile

നാഴിക nalika

Mileage

വഴിച്ചെലവ് valiccelav

Military

സൈനികമായ sainikamaya

Milk

പാൽ pal

Mill

അരയ്ക്കുക araykkuka

Millet

ചാമ cama

Million

പത്തുലക്ഷം pattulaksam

Minatory

ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന  bhisanippetuttunna

Mind

മനസ്സ് manass

Mine

എന്റേതും enretum

Mineral

ധാതു dhatu

Minimum

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ erravum kuranna

Mint

കുരുമുളക് kurumulak

Mining

ഖനനം khananam

Minor

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത prayapurttiyakatta

Minority

ന്യൂനപക്ഷം nyunapaksam

Minus

കുറവുചെയ്യപ്പെട്ട kuravuceyyappetta

Minute

നിമിഷം nimisam

Miracle

അത്ഭുതം atbhutam

Mirror

കണ്ണാടി kannati

Misbehave

കുടംവെള്ളമൊഴിച്ചു kutanvellamealiccu

Misery

ദുരിതം duritam

Missile

സ്വയം svayam

Missing

കാണാതായ kanataya

Mist

മൂടല്മഞ്ഞ് mutalmann

Mistake

തെറ്റ് terr

Mixed

മിക്സഡ് miksad

Moan

വിലപിക്കുക vilapikkuka

Moat

കിടങ്ങുമായി kitannumayi

Mobile

ഇളകുന്ന ilakunna

Mock

കള്ളമായ kallamaya

Mode

വിധം vidham

Moderate

മിതവാദി mitavadi

Moderation

മധ്യമന് madhyaman

Modern

ആധുനികമായ adhunikamaya

Modify

പരിഷ്ക്കരിക്കുക pariskkarikkuka

Modulation

സ്വരസംക്രമം svarasankramam

Moil

ആയാസപ്പെടുക  ayasappetuka

Moisture

ഈര്പ്പം irppam

Mole

പെരുച്ചാഴി peruccali

Molecule

തന്മാത്ര tanmatra

Molten

ഉരുകിയ urukiya

Momentum

ആക്കം akkam

Monday

തിങ്കളാഴ്ച tinkalalca

Money

പണം panam

Monitor

ഉപദേശകന് upadesakan

Mongoose

കീരി kiri

Monkey

കുരങ്ങ് kurann

Monotony

പെണ്ണല്ല pennalla

Monsoon

മൺസൂൺ mansun

Month

മാസം masam

Mood

മാനസികാവസ്ഥ manasikavastha

Moon

ചന്ദ്രൻ candran

Moot

ഇശ്ചിച്ചതും isciccatum

Mope

കുണ്ഠിതഭാവമുണ്ടാകുക kunthitabhavamuntakuka

Moral

സദാചാര sadacara

Morality

ധാർമ്മികത dharmmikata

Mordant

ഡയറക്ട് dayarakt

More

കൂടുതൽ kututal

Morgue

അസ്വഭാവിക asvabhavika

Morning

രാവിലെ ravile

Morrow

എന്നാൽ നാളെ ennal nale

Mortuary

ശ്മശാനം smasanam

Mosque

പള്ളി palli

Mosquito

കൊതുക് keatuk

Moss

ചതുപ്പുനിലം catuppunilam

Most

ഏറ്റവും erravum

Mote

കരടു karatu

Mother

അമ്മ Amma

Motion

ചലനം calanam

Motivation

പ്രചോദനം praceadanam

Motor

യന്തവാഹനം yantavahanam

Mound

കുന്ന് kunn

Mount

പർവ്വതത്തിൽ parvvatattil

Mountain

പർവ്വതം parvvatam

Mourn

ദുഃഖിക്കും duhkhikkum

Mouse

എലി eli

Mouth

വായ് vay

Move

നീക്കുക nikkuka

Much

വളരെ valare

Mucus

മൂക്കള  mukkala

Mud

ചെളി celi

Muffin

ഒരിനം കേക്ക് orinam kekk

Mug

വീടാണോ vitanea

Mulberry

ബച്ചനില്ലാത്തതിന്റെ baccanillattatinre

Mulct

കുറ്റം ചെയ്തതിന് ചുമത്തിയ പിഴ kurram ceytatin cumattiya pila

Mule

കഴുത kaluta

Mull

നടയായി natayayi

Multiform

പല രൂപമുള്ള pala rupamulla

Multiple

ഒന്നിലധികം onniladhikam

Multiplication

ഗുണനം gunanam

Mummy

അമ്മ amma

Munch

അത്യാര്‍ത്തിയോടെ തിന്നുക atyarttiyeate tinnuka

Murder

കൊലപാതകം kealapatakam

Murraya

കാമിനി kamini

Muscle

മാംസപേശി mansapesi

Muse

ചിന്താമഗ്നനാകുക cintamagnanakuka

Mushroom

കൂണ് kun

Music

സംഗീതം sangitam

Musk

കസ്‌തൂരി  kas‌turi

Musk melon

കസ്തൂരി തണ്ണിമത്തൻ kasturi tannimattan

Must

ആവശമാകുന്നു avasamakunnu

Mustard

കടുക് katuk

Mustard greens

കടുക് പച്ചിലകൾ katuk paccilakal

Mute

മ്യൂട്ട് myutt

Mutton

ആട്ടിറച്ചി attiracci

Mutual

പരസ്പര paraspara

My

എന്റെ enre

Mynah

മൈന maina

Myrtle

മൈലാഞ്ചി mailanci

Myself

എന്നെത്തന്നെ ennettanne

Mystery

മർമ്മം marmmam

Myth

ഗൂഢാര്‍ത്ഥകഥ gudhartthakatha

Mythology

പുരാണങ്ങളിൽ puranannalil

GREETING  |  NUMBER  |  DAY  |  MONTH  |  COLOR  |  CLIMATE  |  OCEAN  |  SEASON  |  WEATHER  |  PLANET  |  ZODIAC  |  FRUITS  |  VEGETABLES  |  BIRDS  |  ANIMALS  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  FLOWER

GREETING  |  NUMBER  |  DAY  |  MONTH  |  COLOR  |  CLIMATE  |  OCEAN  |  SEASON  |  WEATHER  |  PLANET  |  ZODIAC  |  FRUITS  |  VEGETABLES  |  BIRDS  |  ANIMALS  |  RELATIONSHIP  |  BODY PARTS  |  SCHOOL  |  HOSPITAL  |  HOUSEHOLD ITEMS  |  KITCHEN ITEMS  |  FLOWER

Leave a Reply