List of Adverbs in Thai and English


To learn Thai language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn top Adverbs in English with Thai translation. If you are interested to learn the most common Adverbs in Thai, this place will help you to learn Adverbs in Thai language with their pronunciation in English. Adverbs are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Thai.


List of Adverbs in Thai and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


Adverbs in Thai


Here is the list of Adverbs in Thai language and their pronunciation in English.


Abnormally ผิดปกติ p̄hid pkti
Accidentally โดยบังเอิญ doy bangxeiỵ
Actually จริงๆ แล้ว cring«læ̂w
Adventurously ผาดโผน p̄hadp̄hon
Almost เกือบ keụ̄xb
Always เสมอ s̄emx
Annually เป็นประจำทุกปี pĕn pracả thuk pi
Anxiously อย่างใจจดใจจ่อ xỳang cıcdcıc̀x
Arrogantly หยิ่งผยอง h̄yìng p̄hyxng
Beautifully อย่างสวยงาม xỳang s̄wyngam
Bitterly อย่างขมขื่น xỳang khmkhụ̄̀n
Bravely อย่างกล้าหาญ xỳang kl̂a h̄aỵ
Briefly สั้น ๆ s̄ận «
Brightly สดใส s̄ds̄ı
Calmly ใจเย็น cıyĕn
Carefully อย่างระมัดระวัง xỳang ramadrawang
Certainly แน่นอน næ̀nxn
Cheerfully อย่างร่าเริง xỳang r̀areing
Clearly ชัดเจน chadcen
Closely อย่างใกล้ชิด xỳang kıl̂ chid
Colorfully หลากสีสัน h̄lak s̄is̄an
Commonly อย่างธรรมดา xỳang thrrmda
Correctly อย่างถูกต้อง xỳang t̄huk t̂xng
Daily รายวัน ray wan
Deeply อย่างลึกซึ้ง xỳang lụksụ̂ng
Dreamily อย่างฝัน xỳang f̄an
Easily อย่างง่ายดาย xỳang ng̀ayday
Enormously มหาศาล mh̄aṣ̄al
Equally เท่าๆ กัน thèa«kan
Especially โดยเฉพาะ doy c̄hephaa
Eventually ในท้ายที่สุด nı thay thī̀s̄ud
Exactly อย่างแน่นอน xỳang næ̀nxn
Extremely อย่างที่สุด xỳang thī̀s̄ud
Fairly เป็นธรรม pĕn thrrm
Famously มีชื่อเสียง michụ̄̀xs̄eiyng
Foolishly โง่ ngò
Fully อย่างเต็มที่ xỳang tĕmthī̀
Generally โดยทั่วไป doy thạ̀wpị
Gracefully อย่างสง่างาม xỳang s̄ng̀a ngam
Happily อย่างมีความสุข xỳang mi khwam s̄ukh
Healthily ยองใย yxngyı
Helpfully เป็นประโยชน์ pĕn prayochn̒
Highly สูง s̄ung
Honestly สุจริต s̄ucrit
Hopelessly อย่างสิ้นหวัง xỳang s̄în h̄wang
Hourly รายชั่วโมง ray chạ̀wmong
Immediately โดยทันที doy thanthi
Instantly ทันที thanthi
Jealously อิจฉา xicc̄ha
Joyfully อย่างสนุกสนาน xỳang s̄nuks̄nan
Kindly กรุณา kruna
Knowingly อย่างรู้เท่าทัน xỳang rū̂ thèathan
Knowledgeably อย่างมีความรู้ xỳang mi khwam rū̂
Lazily อย่างเกียจคร้าน xỳang keiyckhr̂an
Lovingly ด้วยความรัก d̂wy khwam rak
Madly อย่างบ้าคลั่ง xỳang b̂a khlạ̀ng
Mechanically ในทางกล nı thang kl
Monthly รายเดือน ray deụ̄xn
Mostly ส่วนใหญ่ s̄̀wn h̄ıỵ̀
Mysteriously อย่างลึกลับ xỳang lụklab
Naturally ตามธรรมชาติ tam thrrmchati
Nearly เกือบ keụ̄xb
Neatly เรียบร้อย reiybr̂xy
Nicely อย่างดี xỳang di
Officially อย่างเป็นทางการ xỳang pĕn thangkar
Openly อย่างเปิดเผย xỳang peidp̄hey
Painfully อย่างเจ็บปวด xỳang cĕbpwd
Patiently อดทน xdthn
Perfectly อย่างสมบูรณ์แบบ xỳang s̄mburṇ̒ bæb
Physically ทางร่างกาย thang r̀angkay

Top 1000 Thai words


Here you learn top 1000 Thai words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Thai meanings with transliteration.


Eat กิน kin
All ทั้งหมด thanghmd
New ใหม่ him
Snore กรน krn
Fast เร็ว rew
Help ช่วย chwy
Pain ความเจ็บปวด khwam ceb pwd
Rain ฝน fn
Pride ความภาคภูมิใจ khwam phakh phumici
Sense ความรู้สึก khwam rusuk
Large ใหญ่ hiy
Skill ทักษะ thaks'a
Panic ตื่นตกใจ tun tkci
Thank ขอบคุณ khxbkhun
Desire ความต้องการ khwam txngkar
Woman ผู้หญิง phu hying
Hungry หิว hiw

Daily use Thai Sentences


Here you learn top Thai sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Thai meanings with transliteration.


Good morning สวัสดีตอนเช้า swasdi txn chea
What is your name คุณชื่ออะไร Khun chux xari
What is your problem คุณมีปัญหาอะไร? khun mi paỵha xari?
I hate you ฉันเกลียดคุณ chan keliyd khun
I love you ฉันรักคุณ chan rak khun
Can I help you ฉันช่วยคุณได้ไหม chan chwy khun di him
I am sorry ฉันขอโทษ chan khxthos
I want to sleep ฉันอยากนอน chan xyak nxn
This is very important นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Ni pen sing thi sakhay mak
Are you hungry คุณหิวไหม? khun hiw him?
How is your life วิธีการที่ชีวิตของคุณ? withi kar thi chiwit khxng khun?
I am going to study ฉันกำลังไปเรียน chan kalang pi reiyn
Thai Vocabulary
Thai Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz