List of Prefix in Dutch and English


To learn Dutch language common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life. Here you learn Prefix words in English with Dutch translation. If you are interested to learn the most common Dutch Prefix words, this place will help you to learn Prefix words in Dutch language with their pronunciation in English. Prefix words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Dutch.


List of Prefix in Dutch and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | Grammar


List of Prefix words in Dutch


Here is the list of prefixes in Dutch language with meanings and their pronunciation in English.

de-

Deactivate deactiveren
Debate debat
Decade decennium
Decent redelijk
Decision beslissing
Declare verklaren
Decode decoderen
Decomposition ontleding
Decrease afname
Deduction aftrek
Default standaard
Defeat verlies
Defend verdedigen
Deforest ontbossen
Deformation vervorming
Degeneration degeneratie
Demand vraag

dis-

Disaccord disakkord
Disaffection ontevredenheid
Disagree het oneens zijn
Disappear verdwijnen
Disapprove afkeuren
Discharge afvoer
Discipline discipline
Discompose ontleden
Discount korting
Discover ontdekken
Displeasure ongenoegen
Disqualify diskwalificeren

ex-

Exceed overschrijden
Exchange aandelenbeurs
Exhale uitademen
Explain uitleggen
Explosion explosie
Export exporteren


im-

Impair aantasten
Impassion passie
Implant implanteren
Import importeren
Impossible onmogelijk
Impress indruk maken
Improper ongepast
Improve verbeteren

in-

Inaction passiviteit
Inactive inactief
Inadequate ontoereikend
Income inkomen
Incorrect niet correct
Indirect indirect
Insecure onzeker
Inside binnen
Invisible onzichtbaar


inter-

Interaction interactie
Interchange verwisselen
Intermission pauze
International Internationale
Internet internetten
Interview interview


ir-

Irradiation bestraling
Irrational irrationeel
Irregular onregelmatig
Irrelevant irrelevant
Irreplaceable onvervangbaar
Irreversible onomkeerbaar

mid-

Midday middag
Midland middenland
Midnight middernacht
Midway halverwege
Midwife verloskundige


mis-

Misaligned verkeerd uitgelijnd
Misguide misleiden
Misinform verkeerd informeren
Mislead misleiden
Misplace misplaatsen
Misrule wanbestuur
Misspelt verkeerd gespeld
Mistake fout
Misunderstand verkeerd begrijpen
Misuse misbruik

non-

Non existent niet bestaand
Non pareil niet pareil
Nonchalant nonchalant
Nonfiction non-fictie
Nonsense onzin
Nonstop non-stop


over-

Overcharge overladen
Overcome overwinnen
Overflow overloop
Overlap overlappen
Overload overbelasten
Overlook overzien
Overpower overweldigen
Overrate overschatten
Overrule overrulen


pre-

Predefine vooraf definiëren
Prefix voorvoegsel
Prehistory prehistorie
Prepay vooruitbetalen
Prepossess innemen
Prevail zegevieren
Preview voorbeeld


pro-

Proactive proactief
Proceed doorgaan
Proclaim verkondigen
Profess belijden
Profit winst
Profound diepgaand
Program programma
Progress voortgang
Prolong verlengen

re-

React Reageer
Reappear opnieuw verschijnen
Reclaim terugwinnen
Recollect herinneren
Recommendation aanbeveling
Reconsider heroverwegen
Recover herstellen
Redo opnieuw doen
Rewrite herschrijven


tele-

Telecommunication telecommunicatie
Telegram telegram
Telepathic telepathisch
Telephone telefoon
Telescope telescoop
Television televisie


trans-

Transfer overdracht
Transform transformeren
Transgender transgender
Translation vertaling
Transparent transparant
Transport vervoer

un-

Undo ongedaan maken
Unequal ongelijk
Unhappy ongelukkig
Unpack uitpakken
Unseen ongezien
Unstable onstabiel
Unusual ongebruikelijk


up-

Update update
Upgrade upgrade
Uphill bergop
Uphold hooghouden
Upset boos
Upstairs boven
Upward naar boven

Top 1000 Dutch words


Here you learn top 1000 Dutch words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Dutch meanings with transliteration.


Eat eten
All alle
New nieuwe
Snore snurken
Fast snel
Help helpen
Pain pijn
Rain regenen
Pride trots
Sense gevoel
Large groot
Skill vaardigheid
Panic paniek
Thank dank
Desire verlangen
Woman vrouw
Hungry hongerig

Daily use Dutch Sentences


Here you learn top Dutch sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Dutch meanings with transliteration.


Good morning Goedemorgen
What is your name Wat is jouw naam
What is your problem wat is je probleem?
I hate you ik haat je
I love you ik hou van jou
Can I help you kan ik u helpen?
I am sorry het spijt me
I want to sleep ik wil slapen
This is very important Dit is erg belangrijk
Are you hungry heb je honger?
How is your life Hoe gaat het?
I am going to study ik ga studeren
Dutch Vocabulary
Dutch Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz