Religion vocabulary words in Belarusian and English

To learn Belarusian language, common vocabulary is one of the important sections. Common Vocabulary contains common Belarusian words that we can used in daily life. Religion are one part of common words used in day-to-day life conversations. If you are interested to learn Religion vocabulary words in Belarusian, this place will help you to learn all Religion vocabulary words in English to Belarusian language. Religion vocabulary words are used in daily life, so it is important to learn all Religion vocabulary words in English to Belarusian and play Belarusian quiz and also play picture vocabulary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn Belarusian language, then 1000 most common Belarusian words will helps to learn Belarusian language easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. The below table gives the translation of Religion vocabulary words in Belarusian.


Religion vocabulary words in Belarusian and English

Read also: A-Z Dictionary | Quiz | Vocabulary | Alphabets | GrammarList of Religion vocabulary words in Belarusian


Here is the list of Religion in Belarusian language and their pronunciation in English.

Religion vocabulary words - Belarusian

Acolyte акаліт akalit
Adulteress пералюбніца pieraliubnica
Angel анёл aniol
Anointed памазаны pamazany
Apologist апалагет apalahiet
Apostasy вераадступніцтва vieraadstupnictva
Atonement адкупленне adkupliennie
Baptise хрысціць chryscić
Basilica базіліка bazilika
Beatification беатыфікацыя bieatyfikacyja
Belief вера viera
Canonical кананічным kananičnym
Ceremonial цырыманіяльны cyrymanijaĺny
Chapel капліца kaplica
Chastity цнатлівасць cnatlivasć
Christian хрысціянін chryscijanin
Church царквы carkvy
Cloister кляштар kliaštar
Conclave канклаў kanklaŭ
Confession споведзь spoviedź
Conformist канфармісцкі kanfarmiscki
Congregation сход schod
Consecrate асвяціць asviacić
Contrition скруха skrucha
Crucifix распяцце raspiaccie
Cult культ kuĺt
Damnation пракляцце prakliaccie
Deceitful падманлівы padmanlivy
Deity боства bostva
Demon дэман deman
Devil д'ябал djabal
Dignitary саноўнік sanoŭnik
Divine чароўны čaroŭny
Epiphany Богаяўленне Bohajaŭliennie
Exegesis экзэгеза ekzehieza
Expiate акупіць akupić
Faith вера viera
Faithless няверны niavierny
Fetish фетыш fietyš
Fiend нячысцік niačyscik
Fornication блуд blud
Friar манах manach
Genesis генезіс hieniezis
Gentile язычнік jazyčnik
God бог boh
Hallowed асвечаны asviečany
Heathen язычнік jazyčnik
Heaven нябёсы niabiosy
Hell пекла piekla
Heresy ерась jeraś
Hermitage скіт skit
Hindi хіндзі chindzi
Holiness святасць sviatasć
Holy святы sviaty
Hymnal гімн himn
Idolatry ідалапаклонства idalapaklonstva
Immolation ахвяраванне achviaravannie
Incumbent дзеючы dziejučy
Infidelity няслушнасць niaslušnasć
Inquisitor інквізітар inkvizitar
Interdict інтэрдыкт interdykt
Intone інтанаваць intanavać
Invocation выкліканне vyklikannie
Lecher распуснік raspusnik
Lectern пюпітр piupitr
Legate легат liehat
Legation прадстаўніцтва pradstaŭnictva
Litany літанія litanija
Liturgy літургіі liturhii
Lord спадар spadar
Majesty велічнасць vieličnasć
Malefactor зламыснік zlamysnik
Marvel цуд cud
Miracle цуд cud
Monastic манастырскі manastyrski
Mortify мардаваць mardavać
Mosque мячэць miačeć
Mourner плакальшчыца plakaĺščyca
Mundane прыземлены pryziemlieny
Muslim мусульманін musuĺmanin
Nave неф nief
Nectar нектар niektar
Nirvana нірвана nirvana
Nonbeliever няверуючы niavierujučy
Nunnery жаночы манастыр žanočy manastyr
Oath прысяга prysiaha
Obedience паслухмянасць pasluchmianasć
Officiate выконваць абавязкі vykonvać abaviazki
Omen прымета prymieta
Omnipotent усемагутны usiemahutny
Oracular прарочы praročy
Oratory аратарскае мастацтва aratarskaje mastactva
Ordination пасвячэнне pasviačennie
Orthodoxy праваслаўе pravaslaŭje
Pantheon пантэон panteon
Papal папскі papski
Papist папіст papist
Parish прыход prychod
Patriarch патрыярх patryjarch
Patriarchate патрыярхат patryjarchat
Penance пакаянне pakajannie
Pilgrimage паломніцтва palomnictva
Pontiff Пантыфік Pantyfik
Porch ганак hanak
Prayer малітва malitva
Preach прапаведаваць prapaviedavać
Preacher прапаведнік prapaviednik
Priest святар sviatar
Primate прымат prymat
Priory прыярат pryjarat
Profane прафанаваць prafanavać
Prophesy прарочыць praročyć
Proselytize празелітызаваць prazielityzavać
Providence провід provid
Psyche псіхіку psichiku
Pulpit амбон ambon
Rapt захоплены zachoplieny
Rebirth адраджэнне adradžennie
Recant адмаўляцца admaŭliacca
Recluse пустэльнік pusteĺnik
Rectory плябанія pliabanija
Refectory трапезная trapieznaja
Relic рэліквія relikvija
Religion рэлігія relihija
Religiosity рэлігійнасць relihijnasć
Reliquary рэліквіярый relikvijaryj
Remission рэмісія remisija
Repent пакаяцца pakajacca
Reprobate непрыстойны nieprystojny
Requiem рэквіем rekvijem
Resurrect уваскрасіць uvaskrasić
Resuscitate рэанімаваць reanimavać
Reverend вялебны vialiebny
Revivalist адраджэнец adradženiec
Rite абрад abrad
Rosary ружанец ružaniec
Sacrifice ахвярапрынашэнне achviaraprynašennie
Secular свецкі sviecki
Seminarian семінарыст sieminaryst
Sermon пропаведзь propaviedź
Sermonize прапаведаваць prapaviedavać
Shroud плашчаніца plaščanica
Sin грэх hrech
Spirit дух duch
Supplicant просьбіт prośbit
Surplice лішак lišak
Synod сінод sinod
Tabernacle скінія skinija
Taboo табу tabu
Tonsure пострыг postryh
Transgress пераступаць pierastupać
Travail роды rody
Trespass парушыць межы parušyć miežy
Tribulation нягоды niahody
Trinity тройца trojca
Trusting даверлівы davierlivy
Ungodly бязбожны biazbožny
Unholy несвяты niesviaty
Unorthodox неартадаксальны nieartadaksaĺny
Untouchable недатыкальны niedatykaĺny
Venerate шанаваць šanavać
Veneration шанаванне šanavannie
Verily сапраўды sapraŭdy
Vow зарок zarok
Worshipper паклоннік paklonnik
Zealot руплівец rupliviec


Top 1000 Belarusian words


Here you learn top 1000 Belarusian words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Belarusian meanings with transliteration.


Eat есці
All усё
New новы
Snore храпці
Fast хуткі
Help дапамагчы
Pain боль
Rain дождж
Pride гонар
Sense сэнс
Large вялікі
Skill майстэрства
Panic паніка
Thank дзякуй
Desire жаданне
Woman жанчына
Hungry галодны

Daily use Belarusian Sentences


Here you learn top Belarusian sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Belarusian meanings with transliteration.


Good morning Добрай раніцы
What is your name Як цябе завуць
What is your problem У чым твая праблема?
I hate you я ненавіджу цябе
I love you я цябе кахаю
Can I help you Ці магу я вам дапамагчы?
I am sorry Прабач
I want to sleep я хачу спаць
This is very important Гэта вельмі важна
Are you hungry Ты галодны?
How is your life Як ваша жыццё?
I am going to study Я збіраюся вучыцца
Belarusian Vocabulary
Belarusian Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz