Antonyms in English and Kannada

Here you learn Antonyms words in English with Kannada translation. If you are interested to learn the most common Antonyms Kannada words, this place will help you to learn Antonyms words in Kannada language with their pronunciation in English. Antonyms words are used in daily life conversations, so it is very important to learn all words in English and Kannada. It helps beginners to learn Kannada language in an easy way. To learn Kannada language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

Antonyms in Kannada

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

Antonyms in Kannada

Here is the list of English Kannada translations of most common Antonyms with meanings in Kannada language with English pronunciations.

About – ಬಗ್ಗೆ bagge
Exactly – ನಿಖರವಾಗಿ nikharavagi

Above – ಮೇಲೆ mele
Below – ಕೆಳಗೆ kelage

Accept – ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ oppikolli
Refuse – ನಿರಾಕರಿಸು nirakarisu

Adult – ವಯಸ್ಕ vayaska
Child – ಮಗು magu

Alive – ಜೀವಂತವಾಗಿ jivantavagi
Dead – ಸತ್ತ satta

All – ಎಲ್ಲಾ ella
None – ಯಾವುದೂ yavudu

Ancient – ಪ್ರಾಚೀನ pracina
Modern – ಆಧುನಿಕ adhunika

Angel – ದೇವತೆ devate
Devil – ದೆವ್ವ devva

Animal – ಪ್ರಾಣಿ prani
Human – ಮಾನವ manava

Answer – ಉತ್ತರ uttara
Question – ಪ್ರಶ್ನೆ prasne

Antonym – ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ viruddharthaka
Synonym – ಸಮಾನಾರ್ಥಕ samanarthaka

Argue – ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ vadisuttare
Agree – ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ opputtene

Artificial – ಕೃತಕ krtaka
Natural – ನೈಸರ್ಗಿಕ naisargika

Autumn – ಶರತ್ಕಾಲ saratkala
Spring – ವಸಂತ vasanta

Awake – ಎಚ್ಚರ eccara
Asleep – ನಿದ್ದೆ nidde

Backward – ಹಿಂದುಳಿದ hindulida
Forward – ಮುಂದೆ munde

Bad – ಕೆಟ್ಟದು kettadu
Good – ಒಳ್ಳೆಯದು olleyadu

Beautiful – ಸುಂದರ sundara
Ugly – ಕೊಳಕು kolaku

Better – ಉತ್ತಮ uttama
Worse – ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ kettadagide

Big – ದೊಡ್ಡ dodda
Small – ಸಣ್ಣ sanna

Birth – ಜನ್ಮ janma
Death – ಸಾವು savu

Bitter – ಕಹಿ kahi
Sweet – ಸಿಹಿ sihi

Body – ದೇಹ deha
Soul – ಆತ್ಮ atma

Borrow – ಸಾಲ sala
Lend – ಸಾಲ ನೀಡಿ sala nidi

Bottom – ಕೆಳಗೆ kelage
Top – ಮೇಲ್ಭಾಗ melbhaga

Boy – ಹುಡುಗ huduga
Girl – ಹುಡುಗಿ hudugi

Brave – ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ dhairyasali
Cowardly – ಹೇಡಿತನ heditana

Brother – ಸಹೋದರ sahodara
Sister – ಸಹೋದರಿ sahodari

Build – ನಿರ್ಮಿಸಲು nirmisalu
Destroy – ನಾಶ nasa

Buy – ಖರೀದಿ kharidi
Sell – ಮಾರಾಟ marata

Clever – ಚತುರ catura
Stupid – ಮೂರ್ಖ murkha

Closed – ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ muccalagide
Open – ತೆರೆಯಿರಿ tereyiri

Construction – ನಿರ್ಮಾಣ nirmana
Destruction – ವಿನಾಶ vinasa

Create – ರಚಿಸಿ racisi
Destroy – ನಾಶ nasa

Cry – ಅಳಲು alalu
Laugh – ನಗು nagu

Damage – ಹಾನಿ hani
Repair – ದುರಸ್ತಿ durasti

Defeat – ಸೋಲು solu
Victory – ವಿಜಯ vijaya

Defend – ರಕ್ಷಿಸಲು raksisalu
Attack – ದಾಳಿ dali

Difficult – ಕಷ್ಟ kasta
Easy – ಸುಲಭ sulabha

Dirty – ಕೊಳಕು kolaku
Clean – ಸ್ವಚ್ಛ svaccha

Empty – ಖಾಲಿ khali
Full – ಪೂರ್ಣ purna

End – ಅಂತ್ಯ antya
Begin – ಆರಂಭಿಸಲು arambhisalu

Enemy – ಶತ್ರು satru
Friend – ಸ್ನೇಹಿತ snehita

Equal – ಸಮಾನ samana
Different – ವಿಭಿನ್ನ vibhinna

Exclude – ಹೊರಗಿಡಿ horagidi
Include – ಒಳಗೊಂಡಿದೆ olagondide

Expensive – ದುಬಾರಿ dubari
Cheap – ಅಗ್ಗ agga

Few – ಕೆಲವು kelavu
Many – ಅನೇಕ aneka

Finish – ಮುಗಿಸು mugisu
Start – ಆರಂಭ arambha

Go – ಹೋಗು hogu
Come – ಬನ್ನಿ banni

Hard – ಕಠಿಣ kathina
Easy – ಸುಲಭ sulabha

Heavy – ಭಾರವಾದ bharavada
Light – ಬೆಳಕು belaku

Huge – ಬೃಹತ್ brhat
Tiny – ಸಣ್ಣ sanna

Innocent – ಮುಗ್ಧ mugdha
Guilty – ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ tappitastha

Inside – ಒಳಗೆ olage
Outside – ಹೊರಗೆ horage

Junior – ಕಿರಿಯ kiriya
Senior – ಹಿರಿಯ hiriya

Large – ದೊಡ್ಡ dodda
Small – ಸಣ್ಣ sanna

Last – ಕೊನೆಯ koneya
First – ಪ್ರಥಮ prathama

Laugh – ನಗು nagu
Cry – ಅಳಲು alalu

Little – ಸ್ವಲ್ಪ svalpa
Big – ದೊಡ್ಡ dodda

Male – ಪುರುಷ purusa
Female – ಹೆಣ್ಣು hennu

Many – ಅನೇಕ aneka
Few – ಕೆಲವು kelavu

Married – ಮದುವೆಯಾದ maduveyada
Divorced – ವಿಚ್ಛೇದನ vicchedana

Minimum – ಕನಿಷ್ಠ kanistha
Maximum – ಗರಿಷ್ಠ garistha

Noisy – ಗದ್ದಲದ gaddalada
Quiet – ಶಾಂತ santa

North – ಉತ್ತರ uttara
South – ದಕ್ಷಿಣ daksina

Outside – ಹೊರಗೆ horage
Inside – ಒಳಗೆ olage

Parents – ಪೋಷಕರು posakaru
Children – ಮಕ್ಕಳು makkalu

Pleasant – ಆಹ್ಲಾದಕರ ahladakara
Awful – ಭೀಕರ bhikara

Quick – ತ್ವರಿತ tvarita
Slow – ನಿಧಾನ nidhana

Rainy – ಮಳೆಯ maleya
Sunny – ಬಿಸಿಲು bisilu

Rear – ಹಿಂದಿನ hindina
Front – ಮುಂಭಾಗ mumbhaga

Reduce – ಕಡಿಮೆ kadime
Increase – ಹೆಚ್ಚಳ heccala

Refuse – ನಿರಾಕರಿಸು nirakarisu
Agree – ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ opputtene

Remember – ನೆನಪಿಡಿ nenapidi
Forget – ಮರೆತುಬಿಡು maretubidu

Rude – ಒರಟು oratu
Polite – ಸಭ್ಯ sabhya

Rural – ಗ್ರಾಮೀಣ gramina
Urban – ನಗರ nagara

Sad – ದುಃಖ duhkha
Happy – ಸಂತೋಷ santosa

Safety – ಸುರಕ್ಷತೆ suraksate
Danger – ಅಪಾಯ apaya

Same – ಅದೇ ade
Different – ವಿಭಿನ್ನ vibhinna

Small – ಸಣ್ಣ sanna
Big – ದೊಡ್ಡ dodda

Smooth – ನಯವಾದ nayavada
Rough – ಒರಟು oratu

Soft – ಮೃದು mrdu
Hard – ಕಠಿಣ kathina

Some – ಕೆಲವು kelavu
Many – ಅನೇಕ aneka

Start – ಆರಂಭ arambha
Finish – ಮುಗಿಸು mugisu

Strong – ಬಲವಾದ balavada
Weak – ದುರ್ಬಲ durbala

Student – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ vidyarthi
Teacher – ಶಿಕ್ಷಕ siksaka

Subtract – ಕಳೆಯಿರಿ kaleyiri
Add – ಸೇರಿಸಿ serisi

Sunny – ಬಿಸಿಲು bisilu
Cloudy – ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ moda kavidide

Tall – ಎತ್ತರದ ettarada
Small – ಸಣ್ಣ sanna

Thick – ದಪ್ಪ dappa
Thin – ತೆಳುವಾದ teluvada

Town – ಪಟ್ಟಣ pattana
Village – ಗ್ರಾಮ grama

Ugly – ಕೊಳಕು kolaku
Beautiful – ಸುಂದರ sundara

Up – ಅಪ್ ap
Down – ಕೆಳಗೆ kelage

Vertical – ಲಂಬ lamba
Horizontal – ಸಮತಲ samatala

Wealthy – ಶ್ರೀಮಂತ srimanta
Poor – ಬಡ bada

West – ಪಶ್ಚಿಮ pascima
East – ಪೂರ್ವ purva

Wet – ಒದ್ದೆ odde
Dry – ಒಣ ona

Wide – ಅಗಲ agala
Narrow – ಕಿರಿದಾದ kiridada

Wife – ಪತ್ನಿ patni
Husband – ಗಂಡ ganda

Worst – ಕೆಟ್ಟದು kettadu
Best – ಅತ್ಯುತ್ತಮ atyuttama

Play Quiz

Play and learn words/sentences and share results with your friends!
Click here...

Antonyms in other languages (40+)

Daily use Kannada Sentences

English to Kannada - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Kannada meanings with transliteration.

Good morningಶುಭೋದಯ subhodaya
What is your nameನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು Ninna hesarenu
What is your problem?ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? nim'ma samasye enu?
I hate youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu dvesisuttene
I love youನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Nanu ninnannu pritisuttene
Can I help you?ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇ? nanu nimage sahaya madale?
I am sorryನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು nannannu ksamisu
I want to sleepನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ nanu malagalu bayasuttene
This is very importantಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ Idu bahala mukhya
Are you hungry?ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ? ninage hasivagideye?
How is your life?ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? Hegide ninna jivana?
I am going to studyನಾನು ಓದಲು ಹೋಗುತಿದ್ದೇನೆ nanu odalu hogutiddene

Top 1000 Kannada words

English to Kannada - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Kannada meanings with transliteration.

Eatತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ tinnuttare
Allಎಲ್ಲಾ ella
Newಹೊಸ hosa
Snoreಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ gorake hodeyuttare
Fastವೇಗವಾಗಿ vegavagi
Helpಸಹಾಯ sahaya
Painನೋವು novu
Rainಮಳೆ male
Prideಹೆಮ್ಮೆಯ hem'meya
Senseಅರ್ಥದಲ್ಲಿ arthadalli
Largeದೊಡ್ಡದು doddadu
Skillಕೌಶಲ್ಯ kausalya
Panicದಿಗಿಲು digilu
Thankಧನ್ಯವಾದಗಳು dhan'yavadagalu
Desireಆಸೆ ase
Womanಮಹಿಳೆ mahile
Hungryಹಸಿದಿದೆ hasidide
Kannada Vocabulary
Kannada Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply