I'm sentences in Chinese

‘I’m’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘I’m’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘I’m’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

i'm sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'I'm' sentences in Chinese and English

The list of ‘I’m’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

I’m so happy我太高兴了 wo tai gaoxingle
I’m hungry我饿了 wo ele
I’m fine我很好 wo hen hao
I’m calling to find out我打电话想知道 wo da dianhua xiang zhidao
I’m really grateful我真的很感激 wo zhen de hen ganji
I’m a vegetarian我是素食主义者 wo shi sushi zhuyi zhe
I’m able to run我能跑 wo neng pao
I’m able to swim我会游泳 wo hui youyong
I’m angry with her我生她的气 wo sheng ta de qi
I’m as tall as peter我和彼得一样高 wo he bide yiyang gao
I’m busy all the time我一直都很忙 wo yizhi dou hen mang
I’m busy at the moment我现在很忙 wo xianzai hen mang
I’m busy with my homework我忙于我的家庭作业 wo mangyu wo de jiating zuoye
I’m depending on you我依赖你 wo yilai ni
I’m glad to see you我很高兴见到你 wo hen gaoxing jian dao ni

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

I’m going out for a while我要出去一段时间 wo yao chuqu yiduan shijian
I’m looking for a job我在找工作 wo zai zhao gongzuo
I’m looking for a room我在找房间 wo zai zhao fangjian
I’m not a doctor我不是医生 wo bushi yisheng
I’m not disturbing you我不打扰你 wo bu darao ni
I’m proud of my son我为我的儿子感到骄傲 wo wei wo de erzi gandao jiao’ao
I’m ready to start我准备开始了 wo zhunbei kaishile
I’m satisfied with everything我对一切都很满意 wo dui yiqie dou hen manyi
I’m saving money我在省钱 wo zai sheng qian
I’m sorry to disturb you很抱歉打扰你 hen baoqian darao ni
I’m very proud of my mother我为我的妈妈感到骄傲 wo wei wo de mama gandao jiao’ao
I’m taller than you我比你高 wo bi ni gao
I’m very busy this week这周我很忙 zhe zhou wo hen mang
I’m very sad我好伤心 wo hao shangxin
I’m trying to sleep我想睡觉 wo xiang shuijiao
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘I’m’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply