His sentences in Chinese

‘His’ sentences in Chinese with English pronunciation. Here you learn English to Chinese translation of ‘His’ sentences and also play quiz in Chinese sentences contains ‘His’ also play A-Z dictionary quiz. Here you can easily learn daily use common Chinese sentences with the help of pronunciation in English. It helps beginners to learn Chinese language in an easy way. To learn Chinese language, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life.

his sentences in Chinese

Read also:  A-Z Dictionary  |  Quiz  |  Vocabulary  |  Alphabets  |  Grammar

'His' sentences in Chinese and English

The list of ‘His’ sentences in Chinese language and their pronunciation in English. Here you learn the list of English sentence to Chinese sentence translations.

His advice didn’t help他的建议没有帮助 ta de jianyi meiyou bangzhu
His brother is patient他弟弟很有耐心 ta didi hen you naixin
His dream came true他的梦想成真了 ta de mengxiang cheng zhenle
His eyes are blue他的眼睛是蓝色的 ta de yanjing shi lan se de
His family is very large他的家族很大 ta de jiazu hen da
His father looks healthy他父亲看起来很健康 ta fuqin kan qilai hen jiankang
His horse jumped over the fence他的马跳过栅栏 ta de ma tiaoguo zhalan
His house is across from mine他的房子在我的对面 ta de fangzi zai wo de duimian
His house is too long他的房子太长了 ta de fangzi tai zhangle
His joy showed on his face他的脸上洋溢着喜悦 ta de lian shang yangyizhe xiyue
His mother was strict他妈妈很严厉 ta mama hen yanli
His new movie is disappointing他的新电影令人失望 ta de xin dianying ling ren shiwang
His new novel is worth reading他的新小说值得一读 ta de xin xiaoshuo zhide yi du
His opinion was not accepted他的意见没有被接受 ta de yijian meiyou bei jieshou
His proposals were adopted at the meeting他的提议在会议上获得通过 ta de tiyi zai huiyi shang huode tongguo

Read also:  Vocabulary  |  Quiz  |  Grammar

His room is twice as large as mine他的房间是我的两倍大 ta de fangjian shi wo de liang bei da
His shoes are red他的鞋子是红色的 ta de xiezi shi hongse de
His speech inspired all the boys他的演讲鼓舞了所有男孩 ta de yanjiang guwule suoyou nanhai
His sudden appearance surprised us all他的突然出现让我们都感到惊讶 ta di turan chuxian rang women dou gandao jingya
His wife is Indian他的妻子是印度人 ta de qizi shi yin duo ren
His wife is one of my friends他的妻子是我的朋友之一 ta de qizi shi wo de pengyou zhi yi
His voice was soft他的声音很轻 ta de shengyin hen qing
His smile was good他的笑容很好 ta de xiaorong hen hao
His face was still young他的脸还年轻 ta de lian hai nianqing
His laugh was low他的笑声很低 ta de xiao sheng hen di
His focus came back on her他的注意力又回到了她身上 ta de zhuyi li you hui daole ta shenshang
His gaze was to me他的目光注视着我 ta de muguang zhushizhe wo
His laugh was humorless他的笑毫无幽默感 ta de xiao hao wu youmo gan
His smile was so cute他的笑容真可爱 ta de xiaorong zhen ke’ai
His voice was quiet他的声音很安静 ta de shengyin hen anjing
Sentences Quiz

Play and learn sentences in Chinese and share results with your friends!
Click here...

‘His’ sentences in other languages (40+)

Daily use Chinese Sentences

English to Chinese - here you learn top sentences, these sentences are very important in daily life conversations, and basic-level sentences are very helpful for beginners. All sentences have Chinese meanings with transliteration.

Good morning早上好 Zaoshang hao
What is your name你叫什么名字 Ni jiao shenme mingzi
What is your problem?你有什么问题? Ni you she me wenti?
I hate you我恨你 Wo hen ni
I love you我爱你 Wo ai ni
Can I help you?我可以帮你吗? Wo keyi bang ni ma?
I am sorry对不起 duibuqi
I want to sleep我要睡觉 wo yao shuijiao
This is very important这个非常重要 Zhege feichang zhòngyao
Are you hungry?你饿了吗? Ni ele ma?
How is your life?你过得怎么样? Niguo de zenme yang?
I am going to study我要去学习 wo yao qu xuexi

Top 1000 Chinese words

English to Chinese - here you learn top 1000 words, that is separated into sections to learn easily (Simple words, Easy words, Medium words, Hard Words, Advanced Words). These words are very important in daily life conversations, basic level words are very helpful for beginners. All words have Chinese meanings with transliteration.

Eat吃 chi
All全部 quan bu
New新的 xin de
Snore鼾 han
Fast快速地 kuai su de
Help帮助 bang zhu
Pain痛 tong
Rain雨 yu
Pride自豪 zi hao
Sense感觉 gan jue
Large大 da
Skill技能 ji neng
Panic恐慌 kong huang
Thank谢谢 xie xie
Desire欲望 yu wang
Woman女士 nu shi
Hungry饥饿的 ji e de
Chinese Vocabulary
Chinese Dictionary

Fruits Quiz

Animals Quiz

Household Quiz

Stationary Quiz

School Quiz

Occupation Quiz

Leave a Reply